NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmalarına ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Namık Kemal Üniversitesine bağlı yurtların yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, yurtların denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanı: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanını,

b) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

c) Sosyal Tesisler Müdürü: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürünü,

ç) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

d) Yurt Amiri: Üniversiteye bağlı yurtlarda, bulunduğu yurttan sorumlu yurt amirini,

e) Yurt Disiplin Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi yurtlarının Disiplin Kurulunu,

f) Yurt Müdürü: Üniversiteye bağlı tüm öğrenci yurtlarının Müdürünü,

g) Yurt Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi yurtlarının Yönetim Kurulunu,

ğ) Yurtlar: Namık Kemal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) Yurtların yönetim organları şunlardır:

a) Yurt Yönetim Kurulu,

b) Yurt Disiplin Kurulu,

c) Daire Başkanı,

ç) Sosyal Tesisler Müdürü,

d) Yurt Müdürü,

e) Yurt Amiri.

Yurt yönetim kurulu

MADDE 6 – (1) Yurt Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı başkanlığında; Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim üyesi, Üniversite Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Sosyal Tesisler Müdürü ve Yurt Müdüründen olmak üzere yedi kişiden oluşur.

(2) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren Kurul üyesi aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Kurul, öğretim yılı başında belirlenecek takvim uyarınca, Kurul başkanının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin önerisi üzerine toplanır. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Kurul toplantı tutanakları Rektörlüğe iletilir. Kurul kararları Rektör tarafından onaylanır.

Yurt yönetim kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek,

b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak şartları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin esasları tespit etmek ve belirlenen esaslara göre başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına karar vermek,

c) Yurtların idaresi ile ilgili her türlü iş veya işlemi karara bağlamak,

ç) Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla projeler hazırlamak,

d) Kefalet senedi miktarını ve yurt ücretlerini tespit ederek Rektörün onayına sunmak,

e) Öğrencilerin, yurttaki disiplin işlemlerini karara bağlamak, yurt yönetimi ile ilgili istek, öneri ve itirazlarını incelemek,

f) Her eğitim-öğretim yılının sonunda yurtlarla ilgili rapor hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

g) Rektör tarafından yurtlarla ilgili olarak verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak,

ğ) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yurt disiplin kurulu

MADDE 8 – (1) Yurt Disiplin Kurulu, Yurt Yönetim Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Disiplin Kurulu başkanlığını öğretim üyelerinden bir üye yürütür.

Yurt disiplin kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde yer alan disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hallerle ilgili olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması yapmak,

b) Kurul tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Daire başkanı

MADDE 10 – (1) Yurtların yönetiminden, Rektöre karşı sorumlu olarak genel hükümlere göre atanan Daire başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı bütün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlamak,

b) Yurt Müdürü ve Sosyal Tesisler Müdürü tarafından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözmek,

c) Yurt ücreti önerilerini Yurt Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

Sosyal tesisler müdürü

MADDE 11 – (1) Sosyal Tesisler Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yurt Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

b) Yurtların ihtiyaçlarını Yurt Müdürü ile birlikte belirleyerek Yurt Yönetim Kuruluna iletmek,

c) Denetleme sonucu tutulan tutanakları Yurt Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurtlar ile ilgili mali konuları yürütmek ve her ayın ilk haftasında rapor halinde Yurt Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yurtların gelir-gider hesaplarını tutmak, ödemelerle ilgili diğer işlerini yürütmek,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yurt müdürü ve görevleri

MADDE 12 – (1) Yurt Müdürü Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yurt Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Üniversiteye ait Yurtların düzenli, temiz, etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlamak,

b) Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen genel kural ve ilkelerin uygulanmasını sağlamak, Kurulun aldığı kararları uygulamak, yazışmalarını yürütmek ve Rektörlüğe bu konuda bilgi vermek,

c) Yurt amirleri ve yurt çalışanlarını denetlemek, kendisine iletilen sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak,

ç) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,

d) Yatak odaları dahil olmak üzere yurtları denetlemek,

e) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan uyarma ve kınama cezası gerektiren fiil ve halleri işleyen öğrencilere uyarma ve kınama cezası vermek,

f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yurt amirleri

MADDE 13 – (1) Yurt Amiri, Yurt Müdürünün görüşü alınmak suretiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yurt amirinin görevleri şunlardır:

a) Yurt Yönetim Kurulu ve Yurt Müdürü tarafından alınan kararları uygulamak, sorumlu olduğu yurdun yazışmalarını yürütmek,

b) Öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak üzere fiziki mekân ve benzeri hususlardaki eksiklikleri tespit etmek ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

c) Gereken hallerde yurt odalarını Yurt Müdürü ile birlikte denetlemek ve denetleme sonucu tutulan tutanağı Yurt Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Sosyal Tesisler Müdürüne bildirmek,

ç) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan uyarma ve kınama cezası gerektiren fiil ve halleri işleyen öğrencilere uyarma cezası verilmesini Yurt Müdürüne önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlara Kayıt, Kabul ve Yurtlarda Kalma Esasları

Yurtlara başvuru

MADDE 14 – (1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yurt Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihler arasında başvuru formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermek zorundadırlar:

a) Öğrencinin ailesinin, kayıt başvurusu yapılacak yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair yazılı beyanı,

b) Öğrencinin sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren, sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu,

c) Öğrencinin adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’de oturma izin belgesi ile pasaportunun fotokopisi,

d) Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair yazılı beyan,

e) Öğrenci tarafından ödenmeyen yurt ücretleri ile neden olunacak zararlara karşı, miktarı her yıl Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ve öğrenci veya velisi tarafından verilecek olan kefalet senedi,

f) İki adet vesikalık fotoğraf.

Yurtlara kayıt ve kabul

MADDE 15 – (1) Yurtlara kesin kayıt; yurtların kapasitesi ve başvurular dikkatte alınarak Yurt Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Rektör tarafından onaylanacak puanlama sistemine göre yapılır. Yurtlara kayıt ve kabul işlemlerinde, yurtlarda kalabilmek için gerekli şartlara haiz özürlü öğrenciler ile şehit ve gazi çocuklarına öncelik tanınır.

Yurtlarda kalma süresi

MADDE 16 – (1) Yurtlarda kalma süresi; Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksek okullarının ilgili mevzuatlarında öngörülen eğitim süresinden en çok iki yarıyıl daha fazla olabilir. Hazırlık okuyan öğrenciler için bu süre iki yarıyıl uzatılır. Bu süre sonunda öğrencinin yurtla ilişiği kesilir.

(2) Yurtlar her yıl eğitim öğretim yılının akademik takviminde belirtilen açılış tarihinden üç gün önce açılıp, eğitim öğretim yılının kapanışından bir hafta sonra kapanır.

(3) Yurtlarda, kaydı olmayan öğrenciler ile sportif ve kültürel faaliyet kapsamında yurtlarda kalacak öğrenciler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi ve Rektörün onayı ile yurtlarda misafir olarak kalabilirler.

(4) Yaz okulu staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yurtlardan çıkış

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin;

a) Kendilerinin yazılı olarak bildirmeleri,

b) Mezuniyetleri,

c) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet halinin bulunması,

ç) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteden veya yurttan çıkarma cezası alan öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin yurtla da ilişiği kesilir.

d) Yurt yönetimince verilen izin süresinin bitiminden itibaren üç gün içinde makul bir mazereti olmaksızın yurda dönmeyen, izinsiz ve mazeretsiz olarak üç gün üst üste yurda gelmeyen veya üst üste olmasa bile yarıyıl içinde toplam altı gün izinsiz ve mazeretsiz olarak yurda gelmeyen öğrencinin Yurt Yönetim Kurulu Kararı ile yurtla ilişiği kesilebilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan haller sonucu yurttan çıkan veya ilişiği kesilen öğrenci yedi gün içerisinde yurttan ayrılmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

Disiplin cezaları

MADDE 18 – (1) Yurtta kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Yurttan uzaklaştırma,

ç) Yurttan çıkarma.

Uyarma cezası

MADDE 19 – (1) Uyarma cezası; öğrenciye yurt içerisindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Ziyaretçilerini Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

b) Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanıma açık yerlerde yüksek sesle konuşmak, ses ve görüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranışlarda bulunmak,

c) Yurt eşyalarını veya malzemelerinin yerlerini izinsiz olarak değiştirmek,

ç) Yatakhane dışında pijama, gecelik ve benzeri giysilerle dolaşmak,

d) Yatakhanelerde kullanılan yurt eşyalarının temizliğine özen göstermemek, başkasının yatağını veya şahsi malzemesini kullanmak,

e) Yatakhanelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak,

f) İzinsiz oda değiştirmek veya başka bir öğrenciyi odasında barındırmak,

g) Yurda giriş ve çıkış saatlerine riayet etmemek.

Kınama cezası

MADDE 20 – (1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kantin, yemekhane, çalışma ve dinlenme salonları ile banyo, çamaşırhane gibi umumi yerlerin kullanımında yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak,

b) Yurt yönetimince gerekli görülen zamanlarda yapılacak denetimlerde, ilgili görevlilere zorluk çıkarmak veya mani olmak,

c) Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında yemek yemek,

ç) Yurt binasına ait kapalı mekânlarda sigara içmek veya yurda sarhoş olarak gelmek,

d) Telefon şarj cihazı dışında şahsi elektrikli malzemesini kullanmak sureti ile elektrik tüketimine sebep olmak; piknik tüpü, tost makinesi, elektrikli su ısıtıcı ve bunun gibi malzemeler kullanmak veya bulundurmak,

e) Yurtlarda teknik bir arızaya sebep olmak,

f) Yurt içinde bir şey satmak veya yurt idaresinden izin almadan bağış toplamak,

g) Yurt bina ve eşyalarına kasten zarar vermek,

ğ) Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı biçimde, yurt yönetimine yanıltıcı bilgi vermek,

h) Yurtta bulunması gereken zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

ı) Yukarıdaki sayılan fillere benzer davranışlarda bulunmak,

i) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan uzaklaştırma

MADDE 21 – (1) Yurttan uzaklaştırma cezası; öğrencinin, bir haftadan az bir aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir. Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı şekilde başkalarına yazılı veya sözlü olarak hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak,

b) Yurda yasaklanmış yayın sokmak veya bağış toplamak,

c) Yurda alkollü içki getirmek veya yurtta alkollü içki içmek,

ç) Yurda ait eşya ya da malzemeleri yurdun dışına çıkarmak,

d) Yurt öğrencisi olmayanların yurda girişini sağlamak ya da yurt imkânlarından faydalandırmak,

e) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimi tarafından yapılan duyurulara uymamak, öğrencileri örgütleyerek yurt yönetimine karşı kışkırtmak,

f) Yurt içinde kumar aletleri bulundurmak,

g) Yurt yönetimi tarafından asılan her türlü, duyuru afiş veya ilanı koparmak, yerini değiştirmek veya üzerine yazı yazmak,

ğ) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan çıkarma

MADDE 22 – (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrencinin, bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta kalmak için başvuruda aranan şartlardan herhangi birini kaybetmiş olmak,

b) Yurttan uzaklaştırma cezası aldığı halde bu cezaya uymayarak yurtta bulunmaya devam etmek veya yurtta bulunduğunun yurt yönetimince tespit edilmesi,

c) Yurtta hırsızlık yapmak,

ç) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak,

d) Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde; ilgili mevzuat uyarınca suç sayılan ateşli silah veya yaralayıcı madde veya aletleri bulundurmak,

e) Devletin şahsiyetine yönelik suçlardan dolayı cezalandırılmış olmak ya da Devlet veya Üniversite yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla gösteriler düzenlemek, kışkırtmak, bu gösterilere katılmak, buna ilişkin yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek,

f) Yurt tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, yurt içinde yasadışı toplantı veya tören düzenlemek, yasadışı bayrak, afiş veya sembol bulundurmak veya asmak,

g) Yurt kimliğini başkalarına kullandırmak veya başkalarının yurt kimliğini kullanmak suretiyle yurtların bu Yönetmelik esaslarına aykırı olarak kullanılmasına sebep olmak,

ğ) Yasa dışı örgüt üyesi olmak, bunlar adına faaliyette bulunmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

h) Yurt binası ile eklentilerinin herhangi bir yerine veya dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde zarar vermek,

ı) Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak,

i) Genel ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmak veya bu suçları işlemek,

j) Mazeretsiz olarak veya mazereti üzerine verilen süre içerisinde yurt ücretini ödememek,

k) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre ikinci defa yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarından;

a) Uyarma ve kınama cezaları; Yurt Müdürü,

b) Bir haftadan bir aya kadar yurttan uzaklaştırma cezası ile yurttan çıkarma cezaları; Yurt Müdürünün teklifi üzerine Yurt Disiplin Kurulu tarafından verilir.

c) Öğrencinin konusu suç teşkil eden fiil ve davranışlarda bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

ç) Yurt öğrencisi olmayıp yurda izinsiz olarak girmek suretiyle yurt imkânlarından faydalanan öğrenciler Yurt Müdürü tarafından Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatır.

Savunmanın alınması ve kararın tebliği

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurullar tarafından savunması alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye sözlü veya yazılı savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir. Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

Disiplin cezalarına itiraz

MADDE 25 – (1) Yurt Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Yurt Yönetim Kuruluna yapılır. Yurt Yönetim Kurulu itirazı görüşerek karara bağlar.

(2) Yönetim kurulunun verdiği kararlar kesindir.

Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 26 – (1) Uyarma ve kınama cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

(2) Yurttan uzaklaştırma ve yurttan çıkarma cezaları, kararın alındığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt ücretleri ve kefalet senedi

MADDE 27 – (1) Yurt ücretleri aylık ve peşin olarak ödenir. Yurt ücretleri ve kefalet senedi miktarı, her eğitim-öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümlerine göre Yurt Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile tespit edilir. Öğrenci yurda girmeden önce kefalet senedini vermek ve ilk ayın yurt ücretini ödemekle yükümlüdür. Yurt ücretlerinin her ayın 20’sine kadar ödenmesi gerekir. Yurt ücretini ödemeyen öğrenciye bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için on gün süre verilir.

(2) Yurt ücretini ayın 20’sine kadar ödeyemeyeceğini geçerli mazeret beyan ederek bildiren öğrenciye, müteakip ayın 20’sine kadar bir defaya mahsus ek süre verilir.

(3) Mazeret belirtmeden veya mazeret belirterek, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ek süreler sonunda yurt ücretini ödemeyenlerin yurtla ilişiği kesilir.

(4) Yurt demirbaşlarına veya malzemelerine zarar veren öğrencilerden, yurt yönetimince belirlenen zarar bedeli, öğrenci tarafından yatırılmış bulunan kefalet senedi miktarından mahsup edilir, varsa kalan miktar hakkında genel hükümlere göre tahsil yoluna gidilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yurt Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.