GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM I

Merkezin Amacı ve Görevleri

    

Madde  1-  Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 ve 3708 sayılı Kanunlarla değişik 3/c-1, j hükümleri uyarınca Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Kurulmuştur.

Madde  2-  Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezinin amacı ve görevleri şunlardır.

a)   Ulusal ve Uluslararası önemde ekonomik, sosyal, kültürel siyasal ve güvenlikle ilgili sonuçlar doğurabilecek alanlarda araştırma ve analizler yapmak, proje ve bilgi üretmek,

b)  Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve güvenliğe ilişkin konularda konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenlemek.

BÖLÜM II

Merkezin Kuruluşu

Madde  3-  Merkez,  Merkez Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, uzman ve araştırıcılardan oluşur.

Madde  4-    Merkez Başkanı

a)  Seçimi 

1)   Merkez Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl

için atanır. Süresi biten Başkan tekrar atanabilir.

2)  Merkez Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu     üyelerinden Birini Başkan Yardımcısı olarak seçer. Merkez Başkanı görevi başında olmadığı zaman kendisine Yardımcısı vekalet eder. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla süremez. Bu durumda yeni bir Mekez Başkanı Rektör  tarafından atanır.

b)  Görevleri

1)  Merkezin bütçesini hazırlar.

2)  Merkezin yapacağı çalışmaları yönlendirir, merkez personelini ve araştırıcıları

yönetir.           

3)  Merkezin araştırma ve yayın programlarını hazırlar. 

4) Uğraş alanı ile ilgili ulusal merkez ve enstitüler ve devlet görevlileri ile irtibatı sağlar, Merkezi temsil eder.

5)  Merkeze ayrılan mali kaynakları yönetir. 

 6)   Merkez dışında Galatasaray Üniversitesinin ilgili diğer birimleri başta olmak üzere

Uluslararası stratejik araştırma  enstitüsü ve merkezleriyle irtibat kurar, onlarla işbirliği içinde çalışır.

  7) Konferanslar, seminerler. Konuşmalar ve yazılarla, ulusal ve uluslararası ekonomik, politik, sosyal ve güvenliğe ilişkin konularda merkez adına kamuyu aydınlatacak çalışma ve tartışmalara katkıda bulunur.                     

c)  Merkez Başkan Yardımcısının Görevleri

1)  Merkezin çalışma programlarının ve bütçesinin hazırlanmasına katılır, araştırma programlarının ve konferans planlamalarının önceliklerini belirler.         

2)  Yayınların yapılmasını, bilgi bankasının geliştirilmesini, merkezin ve merkez Personelinin dahili yönetimini gerçekleştirir.

3)  Medya’ya brifing vermek, konuşmalar yapmak, konferanslara katılmak ve yayınlarda bulunmak suretiyle Merkezin ve çalışmalarının halka tanıtılmasını sağlamak.

 4) Başkan yardımcısı merkezin ihtisas kitaplığının ve bilgi programlarının geliştirilmesinden özel olarak sorumludur.

 Madde 5-  Yönetim Kurulu

a)    Kuruluşu

1)    Merkez Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan Yardımcıları dahil en az 9 en  çok

15 kişiden oluşur. Üyeler merkezin amaçlarnın gerektirdiği konularda uzman olan kişiler arasından Rektörce üç yıl için seçilebilir.

2)  Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

 3)  Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce

yeni üye seçilir.      

b)       Görevleri

 1)  Merkezin yıllık çalışma programını tesbit etmek ve yürütülmesini denetlemek,

 2) Merkezin yıllık  bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak, onaylamak üzere Rektörlüğe sunmak,

3)  Araştırma ve uygulama projelerini tesbit etmek,

 4) Yukarıdaki bendde belirtilen araştırma ve uygulama projeleri için Merkez bünyesinde oluşturulacak araştırma gruplarında yer alabilecek araştımacıların seçimini yapmak, görevlendirilmeleri için Rektöre sunmak,             

4)  Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği önerilerini

Rektörlüğe sunmak, 

5) Üniversite dışı ulusal ve uluslararsı kurum ve kuruluşlarla işbirliği önerilerini

Rektörlüğe sunmak,

c) Toplantıları

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.

Toplantı düzenini ve çalışma usulünü Yönetim Kurulu belirler.

Madde 6-  Yukarıdaki 4 üncü ve 5 inci  maddelerde de sayılan görevlerin yerine Getirilmesi Rektörlüğün onayına bağlıdır.

BÖLÜM III

Mali Konular

 Madde 7-  Merkezin Gelirleri

 a)   Üniversite bütçesinden ve diğer kamu kuruluşlarının kaynaklarından tahsis edilecek ödenekler,

 b) Diğer resmi ve özel kurumlarca yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, her türlü bağışlar ve diğer gelirler,

c)   Merkez tarafından hazırlanacak yayınlardan ve Merkezin diğer faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.

Madde 8-   Merkezin akademik, teknik, ve idari personel ihtiyacı 2547 Sayılı Kanuna göre, Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 9-   Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini tamamen  veya kısmen, merkezin gözetiminden sorumlu bir yardımcısına veya merkez başkanına devredebilir.

BÖLÜM IV

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 10-  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11-  Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.