GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜSEM): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda sürdürülen, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaları desteklemek,

b) Bölgede bulunan kültürel varlık ve sanatların, Türkiye açısından sosyal, kültürel ve ekonomik önemi nedeniyle araştırılması ve belgelendirilmesiyle, kültürel mirasın yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; bu doğrultuda akademik araştırmalar, etkinlik ve yayınlar yapmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ya da bunlara katılmak,

c) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Merkezin bulunduğu bölgenin ve Tokat ilinin her türlü tarihsel, kültürel ve ekonomik yapısı, gelişimleri ve özellikleri ile ilgili akademik çalışma ve araştırmalar yapmak, geleneksel sanatları yaşatmak, yapılan çalışmalara yardımcı olmak ve konuyla ilgili yayınlar yapmak,

b) Bölgenin ve Tokat ilinin ekonomik, kültürel ve toplumsal özellikleri ve dinamiklerine ilişkin elektronik ve istatistiksel veri tabanı oluşturmak, 

c) Yurt içi ve yurt dışında bulunan bilim ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla amacına uygun konularda işbirliği yaparak projeler geliştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,

ç) İlgi alanına giren konularda akademik toplantılar düzenlemek ya da bu konularda düzenlenen toplantılara katılmak,

d) İstekte bulunan özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak, bilimsel rapor hazırlamak, proje ve benzeri araştırmalar yapmak,

e) Bölgenin ve Tokat ilinin çevre sorunları konusundaki araştırmalara öncülük etmek, oluşacak önemli yayınların, veri ve istatistiklerin, bunlar üzerinde yapılacak analiz ve değerlendirmelerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarılmasını ve bu konularda toplumsal düzeyde ilginin oluşmasını ve gelişmesini sağlamak,

f) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek,

g) Rektörün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve daimi statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Ayrıca Müdüre yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve aynı yöntem ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezi temsil edip idari işlemlerini yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlar, uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde akademik ve teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Müdür’ün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Araştırmalar ve yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve eğitim-öğretime yardımcı olmak gibi konularda karar vermek.

Danışma kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen kendi alanlarında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu; Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından ve/veya yurt içindeki diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından Rektörün teklifiyle ilgili Üniversitenin kabulü ile görevlendirilir. Danışman Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır ve görev süresi biten üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) En çok beş üyeden oluşan Danışma Kurulunun görevi; Merkez tarafından yapılan çalışmalar, araştırma projeleri ve yayınlar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi üzerine Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkilerini Müdüre devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.