SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1- Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim ve Öğretim Araştırma Uy­gulama Merkezi (bundan böyle "Merkez" adı ile anılacaktır.) Yükseköğretim Kurulunun 19212 sayılı ve 24/9/1996 tarihli kararı ile Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Rek­törlüğe bağlı bir eğitim, öğretim araştırma ve uygulama birimidir.

 

Madde 2 - Merkez'in amacı, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça vs. gibi yabancı diller üzerinde araştırmalar ve incelemeler yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurumlar ile bu doğrultuda işbirliği içerisinde bulunmak, anılan yabancı dillerden yararlanılma­sına hizmet etmek üzere eğitim programları düzenlemektir.

 

Faaliyetler

Madde 3 - Merkez 2 nci maddede belirtilen amaca yönelik olarak aşağıdaki faali­yetleri gerçekleştirir.

 

a) 2 nci maddede belirtilen yabancı diller üzerinde konferanslar, seminerler ve eğitim programları düzenler.

b) 2 nci maddede belirtilen yabancı diller üzerinde yapılacak araştırma inceleme ve eğitici çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapar. Ayrıca bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanılır

c) Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında  karşılaşılan yabancı dilbilgisi sorunlarını çözümlemek amacı ile 2 nci maddede belirtilen yabancı dillerde uzman­lığa yönelik eğitim programları düzenler.

d) Söz konusu yabancı diller ile ilgili sorunların çözümünde kamu  kuruluşları ve di­ğer tüzel kişilerin taleplerini karşılar.

e) Merkez'in amacına uygun yayın faaliyetlerinde bulunur.

f) Merkez'in amacına yönelik faaliyetlerin etkinliğini arttırmak için  gerekli taşınır ve taşınmaz malları ve yayınları temin eder.

g) Eğitim programlarının sonucunda bu programlara katılanlara belge verir.

 

Organlar

Madde 4 - Merkez'in organları Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur.

 

Müdür

Madde 5 - (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar.

 

Müdürün Görevleri

Madde 6 - a) Merkez'i temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

 b) Merkez'in idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektör'ün onayı­na sunmak.

c) Merkez'in yıllık çalışma programını Merkez Yönetim Kurulu'nun görüşünü aldık­tan sonra Rektör'ün onayına sunmak.

d) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

 e) Merkez'in faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek amaca uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

 

Yönetim Kurulu

Madde 7 - (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy birliği ile alınır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 - a) Merkez'in amacı doğrultusunda yıllık çalışma programlarını hazır­lar.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlar ve Rektöre sunar.

c) Merkez amacına yönelik çalışmalarda bulunan araştırıcı ve uygulayıcı elemanla­rın araştırma ve yayınlar için yapacakları mali destek taleplerini görüşüp karara bağlar.

 

Madde 9- Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kere toplanır.

 

Madde 10- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.
               

Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Yürürlük
                Madde 12-
Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
                Madde 13-
Bu Yönetmeliği Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.