ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (ADYÜTAYAM): Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde yer alan akademik birimlerin öğrencileri ile ilgili kurum-kuruluş ve çiftçilere, tarımsal uygulama ve arazi yönetimi konusunda araştırma ve adaptasyon sonuçlarını anlatmak, benimsetmek ve uygulatmak, böylece ülke ve bölge ekonomisine üniversitelerden beklenen katkıyı sağlamaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Ziraat fakülteleri ve tarımsal araştırma enstitülerinde elde edilen araştırma sonuçlarını ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak uygulamaya aktarmak ve uygulamalara ilişkin sonuçların yayınlanmasını sağlamak,

             b) İlgili bakanlıkların yayın kuruluşlarında görev yapan teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

             c) Yurtiçi ve yurtdışında tarımsal uygulama ve arazi yönetimi ile ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak,

             ç) Tarımda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak,

             d) Kırsal alanda üretimle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla gerekli çalışmaları ilgili kuruluşlarla birlikte yapmak,

             e) Tarımsal ve kırsal kalkınma konularında uygulama ve geliştirme projeleri hazırlamak, yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelerde yer almak,

             f) Kırsal alanda, tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayilerde yaşanan teknik ve sosyo-ekonomik sorunları araştırma konusu yapmak üzere projeler üretmek amacıyla ziraat fakültelerinin ilgili bölümleri ile işbirliği yapmak,

             g) Bölge üreticilerinin sorunlarına yönelik ve üreticilere yön vermek amacıyla tanıtım çalışmaları yapmak,

             ğ) Araştırma merkezi bünyesindeki arazilerde ve seralarda il ve bölge için ekonomik değeri olan ve gelecek vaat eden bitki tür ve çeşitlerinin üretimini ve satışını yapmak,

             h) Tarım topraklarının kullanıma uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak,

             ı) Yeni üretim materyalleri ile ilgili teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalarını yapmak,

             i) Bitki ve hayvan canlı materyallerinde ıslah çalışmaları yapmak, uygun materyalleri çoğaltarak üreticilere ve kurumlara ulaştırmak,

             j) Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil veya uygunluk raporları hazırlamak,

             k) Bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek, gerektiğinde uygulamak,

             l) Piyasada bulunan gübre, ilaç, yem ve diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporları hazırlamak,

             m) Gıdalarda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, raporlandırmak,

             n) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak,

             o) Tarımsal konularda danışmanlık hizmeti vermek,

             ö) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak, öneriler geliştirmek,

             p) Jeoloji, mühendislik jeolojisi, toprak, orman, hidrojeoloji gibi haritaları yapmak,

             r) Petrol, yeraltı suyu ve maden sahalarını tespit etmek,

             s) Mevcut arazi kullanımını ve ileriye yönelik arazi kullanımını araştırmak,

             ş) Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda üretim ve araştırma yapmak,

             t) Uygulama alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine destek sağlamak,

             u) Ziraat fakülteleri öğrencilerine staj yaptırma imkanı sağlamak,

             ü) Tarım topraklarının erozyon ve çoraklaşması konularında araştırma yapmak,

             v) Çiftçilere tarım konularında kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             c) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

             ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri araştırma, tarım teşkilatları ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.  Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak,

             b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

             c) Personel ihtiyacını belirlemek,

             ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin ilgili bölüm kurullarının önereceği birer öğretim üyesinden olmak üzere en fazla beş kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Merkez Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

             (2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda önerilerde bulunur, Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Merkez Müdürüne devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.