EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE ERGEN ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 —Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosunun 8/10/2002 tarihli ve 21/14 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 16/1/2003 tarihli onayı ile 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 —Merkezin amacı; İzmir ve çevresinde alkol ve madde bağımlılığı tanısı ile izlenmekte olan gençlerin, bu merkezde yatarak tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesi, bu alanda gerçekleştirilecek bilimsel araştırmaların düzenlenmesi ve yürütülmesi, çocuk ve gençlik ruh sağlığı alanında yetiştirilen ve bu alanda hizmet verecek olan uzmanlık öğrencisi, pratisyen hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve diğer sağlık personelinin eğitimine yönelik programların oluşturulmasıdır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için merkez aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Gençlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin denetim ve yönetimini yapar.

b) Ege Üniversitesi öğretim elemanları, uzmanlık öğrencileri ve çalışanları, gençler arasında alkol ve madde kullanımının nedenleri, yaygınlığı, klinik özellikleri, tedavi ve topluma kazandırılması alanlarındaki eğitimlerinin sağlanmasına yönelik merkez içi rotasyon programları oluşturur.

c) Gençler arasında alkol ve madde kullanımının nedenleri, yaygınlığı, klinik özellikleri, tedavi ve topluma kazandırılması alanlarındaki araştırma projelerinin planlanmasında ve yürütülmesinde, yeni yöntemlerin geliştirilmesinde veya modifikasyonunda araştırmacılara yardımcı olur; bu konulardaki araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci yetiştirilmesini teşvik eder.

d) (c) bendinde belirtilen araştırmaları duyurmak ve yeni yöntem ve yaklaşımları tanıtmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenler, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar verir.

e) Bu alandaki araştırmalar ve uygulamalarda, İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi yerel yönetim kurumları ve yurt içi benzer, merkez ve kuruluşlarla gerekli protokolleri yapar.

f) Uluslar arası kuruluşlarla ilişki ve etkileşimi sağlar.

g) Merkez kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları da yapar.

Organlar

Madde 3 —Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Müdür

Madde 4 —Merkez Müdürü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar atanabileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Merkez Müdürü, işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçebilir.

Madde 5 —Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcısı vekil olarak göreve devam eder. Müdür Yardımcısı da bulunamadığı takdirde Yönetim Kurulundan bir üye Müdürlüğe vekalet edebilir. Altı aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 6 —Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu tabii üye olan Müdür dışında 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihan öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 —Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini saptamak,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Mevcut olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı karar almak,

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan olanaklara göre karara bağlamak.

Madde 9 —Yönetim Kurulu; Müdürün davetiyle ayda en az bir kez toplanır.

Madde 10 —Tedavi merkezinde çalışacak personelin üniversitenin belirleyeceği program çerçevesinde eğitim görmesi şarttır. Başka bir kurum veya kuruluşta veya önceden eğitimlerini tamamladıklarını belgeleyenlerin durumu Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilip karara bağlanır.

Madde 11 —Yataklı tedavi kurumu ile ilgili işleyiş konusunda Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.