ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ESODAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Ortadoğu: Kuzey Afrikadan Basra Körfezine kadar bütün Arap ülkeleri ile İran ve İsraili içeren coğrafyayı,

d) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye ile Ortadoğu ülkelerinin ve halklarının ortak yararlarının tespit edilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak, bilimsel ve kültürel alanda işbirliği imkanlarını araştırmak,

b) Türkiye ile Ortadoğu ülkelerindeki üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile işbirliğini artıracak sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve stratejik araştırmalar yapmak,

c) Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak sonuçları öğrenciler, öğretim elemanları, iç ve dış politika uygulayıcıları, araştırmacılar, sanatçı ve diğer ilgililerle paylaşmak,

ç) Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki konumuna yardımcı olacak şekilde yurt içinde ve yurt dışında özel ve kamu kuruluşlarıyla bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla uygulamalı faaliyetlerde bulunmak,

d) Merkezin çalışmaları kapsamında Türkiye ve Ortadoğudaki akademisyen, öğrenci, bürokrat, sanatçı, aydın ve diğer ilgililerin işbirliğini sağlamak ve ortaya çıkan bilgi, analiz ve deneyimleri paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ortadoğu bölgesi hakkında yurtiçinde ve yurtdışında sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve stratejik araştırmalar yapmak,

b) Türkiye ve bölge ülkeleri arasında işbirliği stratejileri ve araştırmaları konusunda uzman, bilim adamı, bürokrat, lider, uygulamacı ve araştırmacıların katılımını sağlayarak bilimsel, sosyo-kültürel diyalog yöntemlerini oluşturmak,

c) Türk toplumunun ve kültürünün uluslararası alanda tanınması ve konumunun güçlendirilmesi amacıyla araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kitap, dergi, broşür, bülten ve dijital yayınlar ile çalışan araştırmacı ve Türk bilim adamlarının bilgi, bulgu, analiz ve tecrübelerini kalıcı hale getirmek,

d) Ortadoğu’ya yönelik yurtiçinde ve yurtdışında yapılan bilimsel çalışmaları toplamak ve değerlendirmek; aynı amaçla yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan bir merkez kütüphanesi ve dokümantasyon merkezini oluşturmak,

e) Çalışma yürütecek akademisyen, öğrenci ve uygulamayla ilgili kişilere kaynaklar sunarak, başka kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek,

f) Ulusal ve uluslararası toplantılar, atölye çalışması, kurs, seminer, konferans, panel, kongre ve sempozyum ve benzeri çalışmalar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alışverişini etkin bir şekilde gerçekleştirmek; rapor, kurs ve seminer gibi bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, 

g) Türkiye ile Ortadoğu toplumları arasında yapılan eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel işbirliği çalışmalarını desteklemek, bu doğrultuda ortak araştırma ve uygulama yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek,

ğ) Merkezin amaçlarına uygun şekilde bilgi ve deneyime sahip uzmanların ve araştırmacıların, araştırma ve uygulama yapmasını sağlamak,

h) Yabancı akademisyen, uzman, araştırmacı, aydın, sanatçı ve lider kişileri Türkiye’ye davet ederek Ortadoğu araştırmaları kapsamında tanıtım ve işbirliği çalışmalarına imkan sağlamak,

ı) Merkezin, amaçları kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan bilimsel toplantılara ve uygulama toplantılarına katılımı sağlamak,

i) Türkiye’nin Ortadoğu ve dış dünya ile ilişkilerini ilgilendiren konularda Ortadoğu, Avrupa Birliği ve diğer bölgelerin kurum ve kuruluşlarıyla araştırma ve uygulama alanlarında işbirliği yapmak,

j) Üniversite ile Ortadoğu üniversiteleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesine öncülük edecek çalışmalar yapmak,

k) Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde ve mesleki hayatlarında gerekli bilgi ve deneyim kazanmaları için öğretim elemanı veya öğrencilerce yürütülecek faaliyetlere destek sağlamak,

l) Araştırma, yayın veya uygulamaları ile Merkezin amaçlarına önemli katkıda bulunmuş kişilere veya kuruluşlara Üniversite Türkiye-Ortadoğu işbirliği ödülleri verilmesini Üniversite Senatosunun onayına sunmak,

m) Merkezin amaçları doğrultusunda Ortadoğu ülkelerindeki gençlerin Türkiye’de eğitim görmelerini teşvik amacıyla çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Müdür.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyelerinden en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün göstereceği iki kat aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

(2) Yönetim Kurulu her eğitim-öğretim yarıyılında en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3)Yönetim Kurulu toplantılarına iki kez üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin Yönetim Kurulundaki üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu üyeliğinde eksilme olması halinde aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları belirlemek,

c) Merkez elemanlarının araştırma, uygulama, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme ve uygulama kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun projeleri ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yeni yılın bütçe taslağını hazırlamak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

f) Çalışma grupları ve benzeri alt birimler oluşturmak, adlandırmak, çalışma esaslarını belirlemek ve bunların çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,

g) Gerekli görülen durumlarda, araştırma ve bölgesel işbirliği ile ilgili projeleri uygulamak üzere geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Merkezin çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim adamları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Danışma Kurulu onbir üyeden oluşur ve üyeler üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki kez salt çoğunluk aranmadan toplanır ve  tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Müdür

MADDE 11 – (1) Müdür; toplumsal konular ile uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Müdürün önerisi ile uluslararası ilişkiler, toplum, kültür, siyaset, eğitim, tarih ve ekonomi konularıyla ilgili disiplinlerde en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 12 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin bütün faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve idarî işlerini yürütmek,

c) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyelerin görevlendirilmelerini Rektörün onayına sunmak,

ç) Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak ve başkanlığını yapmak,

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşma metinlerini hazırlayarak onay için Rektöre sunmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

f) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla Çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esasları, Çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.   

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.