UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını, organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Uşak Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (UTDAM): Uşak Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek; Türkiye’yi ilgilendiren her konuda projeler üretmek, üretilen bu projelere işlerlik kazandırmak için her türlü faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri, kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak, elde edilen sonuçları yayınlamak; diğer devlet ve ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve problemlere çözüm yolları aramak; bu konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları dahil, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek,

b) Üniversitemiz ile diğer Türk Devletlerindeki üniversiteler arası ilişkileri geliştirme kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütmek, ayrıca ortaklaşa sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak,

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapmak ve bilgi desteğinde bulunmak,

ç) Türk Dünyası ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak, incelemek ve gerektiğinde destek vermek,

d) Türk Dünyası ile ilgili tam teşekküllü arşiv ve kütüphaneler kurmak,

e) Türk Dünyasıyla ilgili bir dergi çıkararak ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Türk Dünyasını ilgilendiren her konuda projeler üretmek, hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak,

b) Üretilen projelere işlerlik kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri, kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak ve elde edilen sonuçları yayınlamak,

c) Türkiye’nin diğer Türk devletleriyle, yakın komşu devletlerle ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla var olan problemler üzerinde çalışmalar yapmak ve bunların çözüm yollarını araştırmak,

ç) Merkezin amacına uygun konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlar ile yurt içindeki öğretim kurumları, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek,

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili yayınları takip etmek, veri tabanı oluşturmak,

e) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin araştırma yapmalarına, arşiv, müze ve kütüphanelerde incelemelerde bulunmalarına destek olmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel ve işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,

g) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine altı aydan fazla olmamak üzere vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olmaz. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(4) Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezi temsil etmek,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

f) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

c) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak,

d) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek,

e) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak,

f) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek,

g) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planlarını görüşür.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Toplantı Merkez Müdürünün başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Danışma kurulunun oluşumu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan seçilecek üyelerden oluşur:

a) Uşak Üniversitesi öğretim elemanları arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilecek altı üye,

b) Diğer üniversitelerden Türk Dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilerek davet edilecek en çok beş üye,

c) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan Yönetim Kurulunca seçilerek davet edilecek en çok beş üye,

ç) Üniversitenin idari personeli arasından seçilecek üç üye.

Merkezin gelir kaynakları

MADDE 14 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Rektörlük bütçesinden ayrılacak ödenek ve aktarmalar,

b) İlgili fakültelerin bütçelerinden ayrılacak ödenekler,

c) Döner sermaye yönetmeliğine göre sağlanacak gelirler,

ç) Uşak Üniversitesinin diğer birimlerinden sağlanacak gelirler,

d) Çalışmalara katılacak veya destek verecek kamu kurum ve kuruluşların veya kişilerin sağlayacakları her türlü yardım ve bağışlar,

e) Diğer gelirler.

Merkezin giderleri

MADDE 15 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Her türlü demirbaş, kitap ve süreli yayınların alımı ile diğer bilgi edinim giderleri,

b) Haberleşme ve ulaşım giderleri,

c) Merkez elemanlarının ücret ve teklif hakları,

ç) 6 ncı maddede belirtilen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen her türlü harcamalar,

d) Yurt içinden ve yurt dışından gelen araştırmacılarla ilgili yolluk, yemek, konaklama ve benzeri giderler,

e) Yapılacak toplantılar için tören ve temsil giderleri,

f) Beşinci maddede belirtilen amaçlar gereği merkez mensuplarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları bilimsel faaliyetler için yolluk ve yevmiye giderleri,

g) Yönetim Kurulu kararlarıyla yapılan diğer harcamalarıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.