İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REJENERATİF VE RESTORATİF TIP ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Rejeneratif ve restoratif mekanizmaları mevcut teknolojinin izin verdiği en ileri seviyede anlamak.

b) Rejeneratif ve restoratif tıp alanında literatüre yüksek kalitede yayınlarla kayda değer katkıda bulunmak.

c) Tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek suretiyle bu alanda mevcut büyük boşluğu doldurmak.

ç) Anılan alanlarda gerekli teknik altyapıyı oluşturmak.

d) Anılan alanlarda araştırmacı ve akademik kadro yetiştirmek; ileri laboratuvar teknikleri konusunda eğitim vermek.

e)Yeni tedavi ve onarım yöntemleri geliştirmek.

f) Araştırma sonunda patentlenebilir yeni tedavi yöntem ve ürünleri elde etmek.

g) Akademisyen istihdam etmek ve birikimlerini bilimsel ve ekonomik ürüne dönüştürme fırsatı oluşturmak.

ğ) Araştırma amaçlı uluslararası işbirlikleri yapmak.

h) Araştırma alanları ile ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek.

b) Kurslar, yaz okulları, atölye çalışmaları, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

c) Bilimsel dergi, kitap, web sayfası yayımlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirlikleri oluşturmak.

d) Ulusal ve uluslararası fonlardan proje finansmanı sağlamak.

e) Merkezde geliştirilen ürünler için patent başvuru hazırlığı yapmak.

f) Araştırma alanlarında bilimsel ve teknik danışmanlık hizmeti vermek.

g) Lisans ve lisansüstü eğitim programları için laboratuvar teknikleri eğitimi, öğrenci projeleri ve tez araştırmaları için alt yapı sağlamak.

ğ) Merkezi ve araştırma alanlarını tanıtıcı gün ve haftalar tertip etmek.

h) Merkezi ve araştırma alanlarını tanıtıcı filmler ve televizyon programları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkeze bağlı araştırma grupları kurmak.

g) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla çalışma birimleri açmak.

ğ) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilecek iki öğretim elemanı ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla varsa birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

c) Sunulan projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını rektör ve mütevelli heyetin onayına sunmak.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.