Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:R.G-20/4/2011-27911)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:R.G-20/4/2011-27911)

(1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:R.G-20/4/2011-27911) Merkez (OKTAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör   : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak, bu yoldaki etkinliklere katılmaktır. Merkez amaçları doğrultusunda, özel veya kamu kurum ya da kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenler. Özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda, önerilen projeleri ve kişisel araştırma projelerini, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan maddi destek de alarak kuracağı araştırma, uygulama birimleri bünyesinde destekler ve yürütür.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Yurt içinde ve dışında, kadın sorunları ve sağlığı ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek,

b) Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, televizyon programları, kadın film festivalleri, kadın kurultayı düzenlemek ve kadın girişimciliğini desteklemek,

c) Kadına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

ç) Kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar, programlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek, ayrıca bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak,

d) Yapacağı her türlü faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadın sorunları konusunda çalışmaları bulunan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

e) Yıllık faaliyet raporunu süresi içerisinde Rektöre sunmak,

f) Özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak eğitim, konferans, panel gibi aktiviteleri programlamak ve gerçekleştirmek,

g) Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısı; Müdür tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilerek görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdür yardımcılığı süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı; Müdürün yokluğunda ona vekalet eder, Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliğini yapar.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektörün görevlendireceği dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak işleri düzenlemek,

b) Merkezin yıllık çalışma programlarını, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Proje ve çalışma gruplarıyla ilgili birimler; Merkezin amacına ve faaliyet alanlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi ile kurulur. Birimler araştırma ve uygulamaya yönelik birimlerdir. Merkez aşağıdaki birimlerden oluşur:

a)  Eğitim sorunları birimi,

b)  Sağlık sorunları birimi,

c)  Ekonomik sorunlar birimi,

ç)  Toplumsal sorunlar birimi.

(2) Yukarıda belirtilenler dışında, gerektiğinde ve Yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde başka birimler kurulabilir. Birimlerin her biri Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre bir birim sorumlusu tarafından yönetilir.

(3) Her birime Yönetim Kurulu tarafından bir başkan görevlendirilir.

(4) Her birim birden fazla proje çalışması yapabilir. Birim başkanı, ilgili projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________

(1) 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin adı “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2008

27033

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

20/4/2011

27911

2.  

 

 

3.