ORDU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında lisans öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili Kurul/İlgili birim kurulu: Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

b) İlgili Yönetim Kurulu/İlgili birim yönetim kurulu: Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

c) Konservatuvar: Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

ç) Müdürlük: Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ordu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Üniversite: Ordu Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 5 – (1) Konservatuvarda örgün eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. (Değişik cümle:RG-2/8/2012-28372) Konservatuvarda bir dersin bir yıl okutulmasına Konservatuvar Yönetim Kurulu karar verebilir.

Akademik takvim

MADDE 6 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl yetmiş iş günüdür. Yarıyıl/yıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Devlet Konservatuvarı Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz döneminde dersler açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süre

MADDE 7 (2) – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) Azami eğitim-öğretim süreleri, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; dört yıllık yüksekokullar için yedi yıldır. Bu sürenin hesaplanmasında; öğrencilerin Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.

(2) (2) Konservatuvarda mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri hariç, tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden iki iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla, üç iş günü içerisinde tek ders sınavına alınır. Bu sınavlarda, daha önce aldığı dönem içi notu/not ortalaması hesaba katılmadan 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler.

(3) (2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kesin Kayıt ve Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Muafiyet, Yatay ve Dikey Geçişler,

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kesin kaydı

MADDE 8 – (Değişik:RG-4/8/2011-28015)

(1) Konservatuvara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar, öğrenci aday kayıt ve giriş sınavı tarihleri Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir.

(2)  Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapılacak I inci aşama (baraj) sınavı ile II nci aşama (kesin kabul) sınavlarından başarılı olmak zorundadır. Orta öğrenimlerini başka bir Konservatuvarda başarıyla tamamlayıp Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar baraj sınavından muaf tutularak II nci aşama (kesin kabul) sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olanların kesin kayıtları yapılır. Adaylar Rektörlükçe ilân edilen gün ve saatte bu sınavlara girmek zorundadır. Bunlardan;

a) I inci  aşama (baraj) sınavı; Konservatuvar dışında bir ortaöğrenim kurumunu bitirenlerden ÖSYM sınavında başarılı olanların II nci aşama (kesin kabul) sınavından önce girmek zorunda olduğu sınavdır. I inci aşama (baraj) sınavından 50 puanın altında not alanlar başarısız sayılır ve elenirler.

b) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) II nci aşama (kesin kabul) sınavı: I inci aşama (baraj) sınavında başarı gösterenler ile ortaöğrenimini bir konservatuvarda başarıyla tamamlayanlar II nci aşama sınavına alınırlar. II nci aşama sınavlarında başarı notu 100 üzerinden 60 puan ve üzeridir ve bu sınavda başarılı olan adaylar, puan durumuna göre anasanat dalları itibariyle sıraya konulur. Kontenjan ve puan sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır. Sınav notu, 60 puan ve üzeri olan veya daha yüksek puan alıp da asıl listeye giremeyenler yedek listeye alınırlar ve kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kesin kayıtları yapılır. Sınav notu, 60 puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alınmazlar.

(3) Kabul sınavları sonucuna göre Konservatuvara girmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt ve kabulleri Rektörlükçe ilân edilen tarihlerde yapılır. Süresi içinde başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlamayan adaylar bu haklarını kaybederler. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Mazaretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar belirledikleri kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(4) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Müdürlüğe iade edilir.

(5) Konservatuvarda, tam zamanlı öğrenim yapılır. Derslere dinleyici öğrenci alınmaz. Yazılı isteği üzerine kaydını alan öğrenci, Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı, kayıt yenileme ve muafiyet

MADDE 9 – (1) Konservatuvar öğrencileri, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda almak zorunda oldukları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan/kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıla/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapamayan/kaydını yeniletemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde, kayıtları yenilenebilir.

(3) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine Müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman/koordinatör görevlendirilir. Danışmanların/koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrenciler, Konservatuvar Yönetim Kurulundan önceden izin almak koşuluyla, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bunları transfer edebilir. Ders transferlerinde, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede getirilen notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı ve karşılık gelen not esas alınır. Diğer üniversite öğrencilerinden olan ve Konservatuvarda ders alan öğrenciler de aynı esaslara tabidir.

(5) Konservatuvara ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar, bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredi/hafta ders geçireceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen azami süreden düşülerek programın kalan dersleri kalan yarıyıllarda/yıllarda tamamlatılır.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yürütülür. Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları, akademik ders yılının başlamasından en geç üç ay önce, Senatodan geçirilmek üzere, Rektörlüğe sunulur. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ilkelere ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, Konservatuvar Yönetim Kurulunca yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 11 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1) Konservatuvar öğrencilerinden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 2547 sayılı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince tespit edilen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretlerini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri üniversite tarafından karşılanmaz, askerlikle ilgili işlemler askerlik şubesine bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez. Kayıt silme halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları ve Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Öğretim programları

MADDE 12 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1) Eğitim-öğretim programları ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine, Konservatuvar Kurulunca karara bağlanarak Senatoya sunulur. Öğretim programında yer alan derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile birim-saatleri gösterilir. Bir sonraki akademik yıl ile ilgili değişiklikler, her yılın en geç Haziran ayı içinde aynı yolla belirlenir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki okutulması öngörülen dersler dışında lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programının en az 120 birim-saatlik dersi içermesi gerekir. Öğretim programlarında yer alan kredilerin hesaplanmasında, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra labarotuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından tespit edilir. Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 6 ncı düzey (lisans) için 240 kredi olup, bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlardır.

(3) Öğretim programı teorik dersler ve/veya seminer, atölye ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uyguluma yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı Konservatuvar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Derslere devam hakkı

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) Konservatuvara kayıt olan her öğrenci ders kaydını yaptırmak koşuluyla; birinci yarıyıl derslerine devam hakkına sahip olur. Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokollerde belirtilen özel durumlarla ilgili bölüm ve programlar dışında, bir öğrenci, bir yarıyılda devam şartı bulunan en fazla 26 birim-saatlik derse kayıt yaptırabilir. Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri alırlar. Öğrenci devam şartını yerine getirdiği tekrar derslerine 26 birim-saat sınırına bakılmadan kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen dersler, 26 birim-saatlik sınırın dışındadır.

(2) Konservatuvar programında önceki yarıyıllarda alması öngörülen derslerin tümünden başarılı olan öğrenciler, son yarıyıldaki derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzerinde olması durumunda danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanının onayı ile bir üst sınıftan ders alabilir.

(3) Ön şartlı ders, öğretim planındaki bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarda belirli ders veya derslerin başarılması şartı aranan ders veya derslerdir. Bir dersin varsa ön şartları öğretim programlarında belirtilir.

Derslere devam esasları

MADDE 14 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamalarının % 80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders ve uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrencilerin, görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlık süresinin içindedir. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci devamsız sayılır.

(2) Daha önce devam koşulunu yerine getirmiş olan derslere yeniden devam koşulu aranmaz. Ancak, bu derslerin ve sınavlı uygulamalarının ara sınavlarına girmek zorundadır.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, derslerin bitiminden sonraki iki iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığınca Müdürlüğe, öğrencilere duyurulmak üzere teslim edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Ara sınav

MADDE 15 – (1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o yarıyılın sekiz ile onikinci haftaları arasında yapılır.

(2) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

(3) Sınav sonuçları; sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde, ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığı aracılığı ile Müdürlüğe teslim edilir. Sonuçlar, teslim tarihinden itibaren iki gün içerisinde ilan edilir ve ilgili birimlerce arşivlenir.

(4) Uygulaması olan derslerin uygulamasından yapılacak sınavlar ile teorik derslerin ödev notları, o dersin ara sınavı ile birlikte değerlendirilerek, yarıyıl içi notu hesaplanır.

Yarıyıl/yılsonu-bütünleme

MADDE 16 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-23/9/2011-28063)

(1 Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak şarttır.

(2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle; girip de başarısız duruma düşen öğrenciler, başarısız oldukları derslerden girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere F2 notu verilir, bu durumda başarı notu hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

(3) Sınavlar, akademik takvimde belirlenen sürelere düzenli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Sınav sonuçları, Müdürlükçe duyurulur.

(4) Gerekli hallerde, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılarak, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notu hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Sınav ve benzeri çalışmalar, sınav dönemi içerisinde değerlendirilir. Akademik takvimde belirlenen sınav dönemleri dışında mazeret sınavları açılmaz. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Başarı notu

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Konservatuvarda bir dersin başarı notu; ara sınav notunun % 40’ı ile, yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak küsürlü sayı, en yakın tam sayıya tamamlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınav döneminde bir yarıyılda/yılda alınan tüm derslere ait başarı notlarının ağırlıklı ortalaması 2.00 ya da üstünde olan öğrenciler o yarıyılda/yılda başarı notu 50-59 (DC) olan derslerden de başarılı olmuş sayılır. Bu şekilde başarılı sayılma bütünleme ve tek ders sınavlarında uygulanmaz.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler kredili olarak okutulur ve bu derslerin alınışı ve değerlendirilmesi ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde diğer derslere uygulanan kurallara göre yapılır.

(3) Yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte, kayıtlı olduğu Konservatuvarca yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükmü uygulanır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur.

(4) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, altmış saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak zorundadır. Ayrıca, Konservatuvar Kurulunca öğretim planlarında üst düzeyde seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Öğrenime yeni başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Bir yarıyıla/yıla ait ders programında başarılamayan dersler, o dersin verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlanmak ve o yarıyılın programından da bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen birim-saat sınırı içinde kalmak şartıyla ders alınabilir.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programı

MADDE 20 – (1) Sınav programları, ilgili bölüm başkanlığınca iki haftalık süreye düzenli bir biçimde dağıtılır ve Müdürlükçe sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 21 – (1) Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölüm ve/veya anabilim dalı başkanlığı önerisi ile Konservatuvar Yönetim Kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir.

(2) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kağıtları ilgili öğretim elemanı tarafından iki yıl süreyle saklanır, sınav belgelerinin saklanmasıyla ilgili gerekli kararlar, Konservatuvar Yönetim Kurulunca alınır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına Müdürlükçe duyurulduktan sonra bir hafta içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere, yazılı olarak Müdürlüğün ilgili birimlerine itirazda bulunabilir.

(2) İtiraz, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı/koordinatör kanalıyla ilgili dersin öğretim elemanına iletilir ve görüşü alınarak sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve öğrenciye en geç onbeş gün içerisinde bildirilir.

Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Konservatuvarda sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

 

Puan

Not

Katsayı

Derece

92-100

AA

4.00

Pekiyi

84-91

BA 

3.50

Pekiyi

76-83

BB 

3.00

İyi

68-75

CB 

2.50

İyi

60-67

CC 

2.00

Orta

50-59

DC

1.50

Orta (İlgili yarıyıla ait katsayı ortalaması 2.00’ın

üzerinde olması durumunda)

 

M

 

Muaf

 

G

 

Geçer

50-59

F3

1.50

Başarısız

50-59

F4

 

Başarısız

40-49

DD

1.00

Başarısız

30-39

FD

0.50

Başarısız

0-29 

FF

0.00 

Başarısız

 

F2

 

Başarısız-Sınava Girmedi

 

F1

0.00 

Devamsız-Başarısız

 

(2) Yukarıdaki harf notlarından;

a) DC notu, o dersin şartlı olarak başarıldığını,

b) G notu, kredisiz dersleri,

c) M notu, yatay geçiş ile gelen ve ders muafiyeti yapılan öğrencilerin daha önceki önlisans ve lisans programları eğitiminde aldığı dersleri,

ç) Yukarıdaki tabloda yer alan F2 notu, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencinin ara sınav puanının %40’ına karşılık gelen puan ve katsayıyı

belirtir.

(3) Geçmez notlar şunlardır:

a) E: Mazeretli geçmez.

b) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

c) F2: Devam etti. Yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi; ancak ders geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır.

ç) F3: Devam etti; yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

d) F4: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

e) DD, FD, FF: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak arasınav puanının %40’ı ile yarıyıl sınavı/bütünleme sınavı puanının %60’ının toplamı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

Derslerin kredi değeri

MADDE 24 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Bu şekilde hazırlanan kredi değeri buçuklu ise tamsayıya tamamlanır. Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama ve iki saatlik inceleme, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri diğer etkinlikler bir kredidir. Ancak ilgili kurul kararları ile mesleki uygulama ve mezuniyet tezi gibi etkinlikler kredi değeri hesaplaması dışında tutulabilir.

(2) Anılan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen kredi değerleri, Senato tarafından belirlenir.

Ders puanı ve ağırlıklı ortalama

MADDE 25 – (1) Ağırlıklı ortalama, öğrencinin Konservatuvara yazılmasından itibaren, başardığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan toplam rakamın, aynı derslerin birim-saati toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra yuvarlatılmadan iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, F, DD ve E notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Diploma

MADDE 26 – (1) Öğrenimi tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile Konservatuar Müdürü tarafından imzalanır.

(2) Genel not ortalaması, 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden ilk iş gününden itibaren mezuniyet belgesi Müdürlük tarafından verilir.

(4) Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde; ilgililere diplomaların ikinci nüshası hazırlanarak kayıptan dolayı verildiği belirtilir. İkinci nüsha olarak düzenlenen diploma Rektör ve adı geçen birim amirlerince imzalanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Özel Öğrenci, Mazeretler ve İzinler, Kayıt Silme

Özel öğrenci

MADDE 27 – (1) Üniversitenin lisans programlarında sunulan derslere, başka bir üniversitenin lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, her iki Yükseköğretim Kurumunun Senato Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak;

a) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden, derece programına kayıtlı oldukları diğer Yükseköğretim Kurumunca uygun görülenler kredi olarak transfer edilebilirler.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak başka bir Yükseköğretim Kurumuna yatay geçiş yapmaları halinde, sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriplerinde yer alan derslere transfer edilebilirler.

ç) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere aldıkları ders ve derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Mazeretler ve izinler

MADDE 28 – (1) Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl izin verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenci, öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez. İzinle ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce Müdürlüğe yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden dolayısıyla, belgelere dayanılarak verilen izin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki süreye eklenir. Öğrenci Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyıl/yıl başından öğrenimine devam eder.

(3) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Müdürlüğe yapılır. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık raporu Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Mazereti kabul edilen öğrencilerin ara sınavları yarı yıl sonu sınavlarından önceki hafta yapılır.

(5) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabi afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,

e) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) Konservatuvar Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt silme

MADDE 29 – (Değişik:RG-23/9/2011-28063)

Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararıyla Üniversite ile ilişkileri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılmış olması,

c) 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerin bulunması.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Konservatuvara kesin kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin Konservatuvara kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Konservatuvardaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Konservatuvardan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 32 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 8/6/2009 tarihli ve 27252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

___________

(1) Bu yönetmeliğin adı “Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” iken, 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle bu maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, mevcut üç ve dördüncü fıkralar iki ve üçüncü fıkralar olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/7/2010

27650

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

29/3/2011

27889

2.       

4/8/2011

28015

3.       

23/9/2011

28063

4.       

2/8/2012

28372