UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akademik ve bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonlarla ilgili danışmanlık yapmak, bu konuda akademisyenler ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Bilişim alanında faaliyet gösterecek öğrencilerin Merkez bünyesinde görevlendirilerek mesleki bilgi, tecrübe ve kariyer alanlarında desteklemek ve Üniversitedeki bilişim teknolojileri ve yazılım kalitesi/yazılım süreç yönetimi çalışmalarına öncülük etmek, uygulama yapacak öğretim elemanlarını merkezin faaliyet alanına giren konularda desteklemek, eğitimler vermek.

c) Bilişim alanındaki projelerde ülke ve dünya ölçeğinde, akademik ve bilimsel uygulamalara yönelik çözümlere öncelik vermek.

ç) Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde akademik ve bilimsel çalışmalar yaparak, bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak.

d) Yapılacak akademik ve bilimsel çalışmalar ile Üniversitenin bilişim konusunda ön plana çıkmasını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlara bilişim alanında danışmanlık hizmeti vererek, gerek bölgenin gerekse ülkenin kalkınmasına yardımcı olmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite içindeki ve dışındaki akademik ve bilimsel projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların bilişim teknolojileri ve yazılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına yönelik koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

e) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

f) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak.

g) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu projelere imkân sağlamak.

ğ) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

h) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenlemek suretiyle veya diğer yöntemler ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

ı) Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla, amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

i) Merkezin araştırma için gerekli imkânlarını arttırma ve çağdaşlaştırma konularında çalışmalar yapmak.

j) Diğer üniversitelerle işbirliği çerçevesinde, araştırma fonları ile yürütülen projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

k) Merkezin işlevsel alanlarında güvenlik ve etik kurallarını uygulamak.

l) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkez organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektöre sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek.

f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

g) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) 2547 sayılı Kanun, yönetmelikler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile bilgisayar teknolojileri konusunda deneyimli, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından belirlenen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az üç, en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilebilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak.

d) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

e) Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda istişarî nitelikte görüş, değerlendirmeler ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya istekleri halinde konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en az üç, en fazla on beş kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, faaliyet alanıyla ilgili kısmen deneyimi olan Üniversitede tam gün statülü öğretim elemanı olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür. Birim sorumluları, Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sürenin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen veya kısmen Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.