ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES DENEY HAYVANLARI UYGULAMAVE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Abant zzet Baysal niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Abant zzet Baysal niversitesi Deney Hayvanlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimine, organlarna ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Abant zzet Baysal niversitesi Deney Hayvanlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Abant zzet Baysal niversitesi Deney Hayvanlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Abant zzet Baysal niversitesi Rektrn,

) Senato: Abant zzet Baysal niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Abant zzet Baysal niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitenin tm birimlerinde aratrma faaliyetlerinde ihtiya duyulan deney hayvanlarnn imknlar dhilinde bakmnn yaplmas, fizyolojik ihtiyalarn karlayabilecek, salk ve iyilik hallerini devam ettirebilecek yeterlikte yaam ve hareket alan, yem, su ve evresel artlarn salanmas,

b) Deney hayvan kullanlacak aratrma ve eitim projelerinde grev alacak tm elemanlara deney hayvan bakm ve kullanm eitimini vermek,

c) Aratrmalarda hayvan kullanm ve bakmn evrensel etik ilkeler erevesinde yrtmek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez bu Ynetmelikle belirlenen amalarn gerekletirmek zere aadaki faaliyetleri yapar:

a) Merkeze kabul edilen tm aratrma, test ve eitim faaliyetlerini desteklemek,

b) retilen ve projelerde kullanlacak hayvanlara uygun ve yeterli veteriner hekim bakm salamak,

c) Dnyadaki deney hayvan kullanmna ilikin teknolojik gelimeleri izlemek, konuyla ilgili kurum ve kurulularla bilgi alveriinde bulunmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet deiimi salamak,

) niversiteye ait birimlerdeki rencilere Merkezin imkanlar dahilinde eitim ve uygulama imkan sunmak,

d) Deney hayvan kullanlacak aratrma, test ve eitim projelerinde grev alacak tm elemanlara deney hayvan bakm ve kullanm eitimini vermek,

e) Merkezde retilen ve kullanlan hayvanlarn, mevcut ekipman ve malzemelerin kaytlarn tutmak ve yllk raporlar halinde Rektrlk Makamna sunmak,

f) Rektrlke belirlenen dier faaliyetleri yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri, Dier Grevliler

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Merkez mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, yaynlar ve dier akademik faaliyetleri ile aratrma alannda kendini kantlam, niversitenin aylkl retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Merkez Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr gerektiinde sresi dolmadan Rektr tarafndan grevden alnabilir.

(2) Merkez Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak seer. Mdr yardmcs, Merkez Mdr tarafndan en ok yl iin grevlendirilir. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde mdr yardmcsnn grevi kendiliinden sona erer. Merkez Mdrne, grevi banda olmad zaman yardmcs vekalet eder. Greve vekalet alt aydan fazla srerse ayn usulle yeni bir Merkez Mdr grevlendirilebilir.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunu toplantya armak, Kurulun gndemini oluturmak, toplantlarna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

b) Merkezin bu Ynetmelikle belirlenen amalarn gerekletirmek iin idari dzenlemeleri yapmak, idari ve teknik ileri yrtmek,

c) Merkezin almalaryla ilgili olarak Ynetim Kurulunun gr dorultusunda, bir nceki yln faaliyet raporunu ve gelecek yln alma programn hazrlayarak Rektre sunmak,

) Merkezde alan personelin grev paylamn ve alma esaslarn belirlemek ve denetlemek,

d) Merkezde laboratuvar hayvanlarnn salkl olarak baklmalar ve uygun ekilde kullanlmalarna ilikin gerekli nlemleri almak,

e) Merkezi temsil etmek,

f) Rektr tarafndan verilen dier grevleri yerine getirmek.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Rektr tarafndan Merkezin ama ve faaliyet alanlarnda almalar bulunan, niversite retim yeleri arasndan grevlendirilecek drt ye ve Merkez Mdr olmak zere toplam be kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan ye ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi sona ermeden grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu olaan olarak ayda bir kez toplanr. Merkez Mdr gerekli grd durumlarda Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Toplant yeter says, Ynetim Kurulu ye tamsaysnn salt ounluudur. Kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Her ye oyunu kabul veya ret eklinde verir, ekimser oy kullanlmaz. Oylarn eitlii halinde Merkez Mdrnn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin kurulu amacna uygun olarak almas, gelimesi ve hizmetlerin aksamadan yrtlmesi iin gerekli kararlar almak,

b) Kurallara uygun olarak yaplan deney hayvan talebini deerlendirerek karara balamak,

c) Merkezde retilen deney hayvanlarnn sat fiyatn ilgili mevzuat hkmleri erevesinde her ylbanda belirlemek,

) Merkezin yllk faaliyet raporlarnn hazrlanmasnda Merkez Mdrne gr vermek,

d) Merkez Mdrnn getirecei dier konular grerek karara balamak.

Dier grevliler

MADDE 12 (1) Merkezde, mdr ve mdr yardmcsnn yannda, sorumlu ynetici, veteriner hekim ve yeterli sayda teknik ve idari personel alr. Bunlardan, sorumlu ynetici ve veteriner hekimin alma usul ve esaslar, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 16/5/2004 tarihli ve 25464 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Deneysel ve Dier Bilimsel Amalar in Kullanlan Deney Hayvanlarnn Korunmas, Deney Hayvanlarnn retim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarlarn Kurulu, alma, Denetleme, Usul ve Esaslarna Dair Ynetmelik ve dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.