EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç:

MADDE 1- Bu yönetmelik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Üniversiteye bağlı Personeli yetiştiren Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin eğitim-öğretim ve tıbbi araştırmaları için bir uygulama merkezi olarak kurulmuş hastanede, yataklı ve yataksız tüm hizmetlerin en ekonomik, kaliteli ve tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam:

MADDE 2- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bu yönetmelik ve Senatoda onaylanan yönergelerin hükümleri uyarınca yönetilir. Bunlarda yazılı hüküm bulunmadığı hallerde, Sağlık Bakanlığının Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği örnek alınır. Öğretim elemanları, Üniversite Kanunları ve Yönetmeliklerine tabidir.

Organlar:

MADDE 3- Hastanenin Yönetim Organları şunlardır.

a)Hastanenin Genel Danışma Kurulu,

b)Hastane Yönetim Kurulu,

c)Hastane Başhekimi,

MADDE 4- Hastane Genel Danışma Kurulu, Dekanın başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Başhekim be Başhekim Yardımcıları ile Tıp Fakültesinin Bölüm, Anabilim ve Bilim Dalı Başkanları ve Fakülteye bağlı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlükleri ile Üniversiteye bağlı 1.inci maddede yazılı birimlerin müdürlerinden oluşur.

Genel Danışma Kurulunun görevi:  Hastanenin, Tıp Fakültesi ve 1.inci maddede belirtilen birimleri öğrencileri için tıbbi araştırmalarla her düzeyde eğitim ve öğretime en elverişli duruma getirilmesini sağlayacak kararları almak ve Dekan’a önermektir.

Genel Danışma Kurulu, her akademik yıl sonunda, en az yarıdan bir fazla çoğunlukta toplanır. Gerektiğinde Dekanın ve üyelerinin 1/5’nin yazılı isteğiyle olağan dışı olarak da toplanır. Kararlar oturuma karara katılanların oyçokluğu ile alınır.

MADDE 5- Hastane Yönetim Kurulu Dekanın başkanlığında, Başhekim Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları ile Sosyal Tıp Bilim Dalı Başkanı veya Dekanın önereceği bir Anabilim Dalı Başkanından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

Hastane Yönetim Kurulunun görevi: ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler uyarınca, Hastane hizmetlerinin alacağı uygun nitelikte sağlanabilmesi için, gerekli kararları almaktır. Hastane Yönetim Kurulu, ayrıca 657 sayılı kanuna tabi tüm Hastane Personelinin Disiplin Kurulu olarak da görev yapar.

Hastane Yönetim Kurulu, Dekanın Başkanlığında her ayın ilk haftası toplanır. Başkan veya 2 üyenin yazılı isteğiyle olağandışı olarak da toplanır. Kararlar enaz 3 üyenin oybirliğiyle alınır.

MADDE 6 – (Değişik: RG-11/11/2006-26343)

Hastane Başhekimi; Dekanın yataklı değişik anabilim ve bilim dallarından önereceği tam gün statülü, üç profesörden biri, Rektör tarafından Hastane Başhekimi olarak, üç yıl için görevlendirilir. Bu süre sonunda, Başhekim aynı usulle tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de Dekanın önerisi üzerine görevden alınabilir.

                Başhekim; ilgili mevzuat uyarınca hastaneyi, eğitim-öğretim ve tıbbi araştırmalar için, en üst düzeyde, uygulama alanı durumuna getirmek ve hastane hizmetlerini en ekonomik, kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirmekle yetkili ve sorumludur. Başhekim bu görevini doğrudan Dekan ve Üniversite dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlara karşı sorumlu olarak yürütür.

                Başhekim, hastane hizmetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, tam gün statüde çalışan beş öğretim üyesini başhekim yardımcısı olarak, Rektör onayına sunulmak üzere Tıp Fakültesi Dekanına önerir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, 27 Ocak 1984 gün ve 18294 sayılı resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, tüm değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Yürürlük:

MADDE 8- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.