T.C. EMEKLİ SANDIĞI YOKLAMA YÖNETMELİĞİ (1)

 

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı; T.C.   Emekli Sandığınca bağlanan aylıkların öden­mesi için, aylık sahiplerinin durumlarında değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama ya-pılmasını ve yapılacak yoklamanın esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — T.C. Emekli Sandığınca bağlanan (Değişik ibare:RG- 07/07/2005-25868) aylıkları kendisi alanlar ile veli, vasi, kayyım ya da vekillerine ödenenler, bu Yönetmelikte yazılı usullere göre yoklama belgesi doldurmak mecburiye­tindedirler.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 3284 sayılıKanun ile değişik 123 üncü maddesine göre hazırlanmıştır. 

Yoklama Belgesinin Düzenlenmesi Madde

4 — Yoklama için, örneği bu Yönetmeliğe ilişkin yoklama belgesi düzenlenir.Aylıkları aynı veli, vasi, (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyım veya vekil vasıtasıyla ödenenler için müştereken biryoklama belgesi verilebilir.      

Yoklama Belgesindeki Bilgiler

Madde 5 — Yoklama belgelerine aylık sahiplerinin soyadı, adı, doğum yeri ve doğum tarihleri nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlara göre yazılır. Yoklama belgeleri kanuni temsilciler tarafından imzalanır.

Bu suretle düzenlenen yoklama belgeleri, yoklamaya esas tutulur.

Yoklama Belgesinin Verilmesi

Madde 6 — Yoklama belgeleri yılda bir defa birinci dönem üç aylıkların ödeme tarihleri esas alınmak suretiyle, aylıkların ödendiği bankalara verilir.

Yoklama Belgesi ile Verilecek Belgeler

Madde  7 — Vasiler ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868)  kayyımlar vesayet ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlık ilâmlarının, vekiller vekalet­namelerinin asıllarını veya noterlikçe onaylanmış örneğini bu sıfatlarla alacakları aylığa rast-layan ilk yoklama süresi içinde yoklama belgesi ile birlikte bankalara verirler.

Bunların sonraki yoklamalarda verecekleri yoklama belgelerine işbu belgeleri düzenle-yen mahkeme veya noterliğin ünvanıyla tarih, numarası ve hangi yoklama belgesiyle verilmişolduğu yazılmakla yetinilir.

(Ek:RG- 07/07/2005-25868)Yurt dışında ikamet ederek aylıklarını yurt içindeki veya yurt dışındaki bankalardan kendisi veya veli, vasi, vekil, kayyım aracılığıyla alanlar, ikamet ettikleri yabancı ülkelerde ikametgahlarına en yakın yetkili Büyükelçilik veya Konsolosluklardan alacakları hayatta olduklarına dair bir belgeyi, yılda bir defa birinci dönem aylık veya üç aylıklarının ödeme tarihleri esas alınmak suretiyle verilen yoklama belgelerine eklemeleri gerekir.

Değişikliğin Bildirilmesi 

Madde 8 — Vesayet ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868)  kayyımlığın mahkemece kaldırılması veya değiştirilmesi ha­linde durum, vasi ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868)  kayyımlarca, vekillerin azli veya değiştirilmesi halinde ise aylık sahiplerince T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine bildirilir. 

Öğrenim Belgelerinin Gönderilmesi

Madde 9 — Yaş hadlerine eriştikleri halde öğrenimde bulunan erkek çocuklar (5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 13 üncü maddesine göre aylık bağlanan kız yetim­ler dahil) devam ettikleri orta veya yüksek öğretim okullarından alacakları öğrenim belgeleri­ni, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine gönderirler.

Yoklama Belgelerinin Gönderilmesi

Madde 10 — Bankalar kendilerine verilen yoklama belgelerinde gerekli incelemeyi ya­parak ilgililere ödemede bulunduktan sonra, bu belgelerle vesayet ve (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlık ilâmlar ve vekaletnameleri derhal T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine gönderirler.

Yoklama Belgelerinin Kontrolü  

Madde 11 — Yoklama muamelelerini yapmakla görevli olanlar, yoklama belgelerini inceleyerek,

a) Kanunî temsilciler tarafından aylığın tahakkukuna tesir eden bilgilerin tamamen yazılıp yazılmadığını ve imzalanıp imzalanmadığını araştırırlar.

b) Gerekli vekâletnameler ile vasilik veya (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868)  kayyımlık ilâmlarının verilmiş olup olma­dığını  müteakip yoklama belgelerinde vasilik, (Değişik ibare:RG-:07/07/2005-25868) kayyımlık veya vekillik belgelerini tanzim eden mahkeme veya noterliğin ünvanıyla tarih ve numaralarının bulunup bulunmadığını araştırırlar, varsa eksiklikleri tamamlatırlar.

Yoklama belgelerinde görülen.

Yoklama belgelerindeki bilgiler üzerine yapılan araştırma neticesinde kesilmesinin ge­-rekeceği anlaşılan aylıkların kesilmesi ve fazla ödenmiş aylıklar varsa geri alınması için gerekliişlem yapılır.

 Aylıkların Nüfus Kütüğüne İşlenmesi  

Madde 12 — T.C. Emekli Sandığınca bağlanan aylıklar, aylık sahiplerinin nüfus ka­yıt örneği ve emeklilik sicil numarası belirtilmek suretiyle kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri, aylık bağlandığını ilgililerin nüfus kütüğüne kaydederler.

 Nüfus Kayıtlarındaki Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 13 — Nüfus Müdürlükleri, kendilerine intikal eden, ölüm, evlenme, vatandaş­lığı kaybetme durumlarında, nüfus kayıtlarından tetkik ederek,

a)   Ölmüş olanların,

b)  Dul karı, dul koca, dul ana, kız ve erkek çocuklar ile malûllük ve muhtaçlık aylığı alan erkek çocuklardan evlenenlerin,

c)  Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan veya yabancı mem­leket uyruğuna girenlerin, (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),

Adlarını, soyadlarını ve emeklilik sicil numaralarını T.C. Emekli Sandığı Genel Mü-dürlüğüne veya T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine derhal bildirirler.

Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı aylık sahiplerinden, yabancı memleketlerde ölen ve evlenenler olduğu takdirde, bu durum yetkili Büyükelçilik ve Konsolosluklar tarafından, her birinin Türkiye'de kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirilir.

Göreve Girenlerin Bildirilmesi 

Madde 14 — 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (I) işaretli fıkrasında yazılı olan kurumlardan herhangi birinde bir göreve tayin edilenlerden, T.C. Emekli Sandığı Genel Mü­dürlüğünden emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı alıp almadıklarına dair birer beyanname alınır. 

Ayrıca bu görevlere atananların durumu ilgili Kurumca da, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne derhal bildirilir.

Cezaî Hüküm       Madde 15­­ ---  5434 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi uyarınca gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar hakkında Türk Ceza Yasası'nın 528 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılır.

 Kaldırılan Hükümler 

 Madde 16 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 7/5/1986 gün ve 3284 'sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin (b) bendi ile Yönetmelik olarak değiştirilen 9/6/1953 tarih ve 4/800karar sayılı T.C. Emekli Sandığı Yoklama Nizamnamesinin uygulaması sona erer.

Yürürlük   

Madde 17 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.

________________ 

1.       Bu Yönetmeliğin 4 üncü, 7 nci, 8 inci, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde ve eki Yoklama Belgesi Formunda geçen "kayyum" ibaresi, 07/07/2005 tarihli RG’de yayımlanan yönetmelikle "kayyım" olarak değiştirilmiştir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOKLAMA   BELGESİ

VELi. VASİ. KAYYIM VEYA  vekillerin

 

 

 

SOYADI

 

ADI

 

 

 

 

 

 

 

BELGELERi DÜZENLEYEN MAHKEME VEYA KURUM

 

BELGELERiN TARiH VE NUMARASI

 

 

 

AYLIK    SAHİPLERİNİN

 

Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum

 

Yeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum

 

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikâmetgâhı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

özel Belge Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylığın

 

Türü ve Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayatta olup olmadığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk vatandaşlığından çıkartılmış, bırakmış veya yabancı devlet uyruğuna girmiş olup olmadığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emekliliğe tabi görevde bulunup bulunma­dığı, bulunmakta ise kurumunun ve göre­vinin unvanı ve işe başlama tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dul ve yetim aylığı alıyorsa evlenip evlen­mediği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek, ortaöğrenim­de 18 yasından büyük erkek çocuklar ile 5434 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre aylık bağlanan kız yetimlerin

 

Devam ettiği okul veya öğrenim kurumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öğrenim Derecesi (Orta-Yük.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öğrenime ara verip vermediği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYANDA BULUNAN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN

 

Soyadı Adı

 

 

 

Aylık sahiplerinin yukarıda yazılı soyadı ve adlarının, do­ğum yeri ve tarihlerinin Nüfus Hüviyet Cüzdanındakine uygun ve sütununda gösterildiği adreste oturmakta oldu­ğunu, aksi sabit olursa cezalandırılacağımı ve gerçek du­rumu Bildirmemiş- olduğumdan dolayı kanun hilâfında verilecek maaş, ücret vesaire'nin masrafları ile birlikte il­gili makamlarca tahsil edileceğim ve hakkımda 5434 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi gereğince işlem yapılacağını bilerek tasdik ve imza ederim. ......./...../199.

İMZA

 

 

ili

  

 

 

ilçesi

  

 

 

Bucağı

  

 

 

Mahalle veya Köyü

  

 

 

C, S, K.

  

 

               

(Yoklama Belgesi'nin Arka Yüzüdür.)

1) T.C. Emekli Sandığınca bağlanan aylıkları veli, vasi, kayyım veya vekillerine öde­nenler yoklama belgesi doldurmak zorundadırlar.

Bunların dışında kalanlar, fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanları ile örnek imzalarını taşı­yan özel belgelerini bankalara göstererek aylıklarını kendileri aldıklarında yoklama belgesi dol­durmazlar.

2) Aylıkları aynı veli, vasi, kayyım veya vekil vasıtasıyla ödenenler için müştereken bir yoklama belgesi verilebilir.

3) Yoklama belgeleri, yılda bir defa birinci dönem üç aylıkların ödeme tarihleri esas alınmak suretiyle aylıkların ödendiği bankalara verilir.

4) Vasiler ve kayyımlar, vesayet ve kayyımlık ilâmlarının, vekiller vekâletnameleri­nin asıllarını veya noterlikçe onaylanmış örneğini bu sıfatlarla alacakları aylığa rastlayan ilk yoklama süresi içinde yoklama belgeleri ile birlikte gönderirler.

Bunların, sonraki yoklamalarda verecekleri yoklama belgelerine işbu belgeleri düzenle­yen mahkeme veya noterliğin ünvaniyle tarih, numarası ve hangi yoklama belgesi ile verilmiş olduğu yazılmakla yetinilir.

5) Vesayet ve kayyımlığın mahkemece kaldırılması halinde durum vasi ve kayyımlarca, vekillerin değiştirilmesi halinde aylık sahiplerince T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlü­ğüne veya Bölge Müdürlüklerine bildirilir.

6) Yaş hadlerine eriştikleri halde öğrenimde bulunan erkek çocuklar ile 5434 sayılı Kanun'un Ek 13 üncü maddesine göre aylık bağlanan kız yetimler devam ettikleri orta veya yük­sek öğretim okullarından alacakları öğrenim belgelerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüklerine gönderirler.

7) Yoklama belgelerinde görülen eksiklikler, ilgililer tarafından tamamlanıncaya ka­dar ödenmesi gereken aylıklara ilişkin işlemler ve ödemeler geri bırakılır.

8) 5434 sayılı Yasanın 124 üncü maddesi uyarınca, gerçeğe aykırı bildirimde bulunan­lar hakkında Türk Ceza Yasasının 528 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılır.