SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KURULUNUN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu,

             Fon Kurulu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunu,

             Başkan: Başbakan tarafından görevlendirilecek Bakanı,

             Üye: 5263 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan Fon Kurulu Üyelerini,

             Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü,

             Genel Müdür: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürünü,

             Vakıf: İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fon Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

             Fon kurulunun oluşumu

             Madde 5 — Fon Kurulu, Başbakanın görevlendireceği Bakanın başkanlığında, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur.

             Fon kurulunun görevleri

             Madde 6 — Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Fonda toplanan kaynakların, vakıflar ve Genel Müdürlükçe yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.

             b) Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devrinde bulunmak.

             c) Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.

             d) Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.

             e) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantılar ve Çalışma Düzeni

             Madde 7 — Fon Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakanın başkanlığında, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Başkanın talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir.

             Fon Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

             Fon Kurulu kararları Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sekretarya Hizmetleri

             Fon kurulu sekretaryası

             Madde 8 — Fon Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

             Genel Müdür, sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük personeli arasından görevlendireceği kişi veya kişilerden "Fon Kurulu Sekretaryası"nı  oluşturur.

             Fon Kurulu Sekretaryasının görevleri şunlardır:

             a) Fon Kurulunun toplantı duyurusunu ve çağrısını yapmak, gündemini hazırlamak.

             b) Fon Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yazılı kurul kararını oluşturmak, karar metninin her sayfasının Genel Müdür tarafından mühürlenerek paraflanmasını sağlamak.

             c) Kararları  başkan ile üyelerin imzasına sunmak.

             d) Başbakan tarafından onaylanan Fon Kurulu kararlarının birer örneğini başkan ve üyelere sunmak.

             e) Fon Kurulu kararlarını muhafaza etmek.

             f) Fon Kurulu toplantı ve çalışmaları ile ilgili Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.