BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt işlemleri ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt işlemleri ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19, 44 ve 46 ncı  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,

d) Birim: İlgili Fakülte ve Yüksekokulu,

e) ÇAP: Çift Anadal Programını,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu birimin önerisi ile görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Değişim öğrencisi: Üniversitenin birim ya da bölümleri tarafından mutabakat zaptı ile değişim programlarına katılma hakkını kullanan öğrenciyi,

ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını,

h) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,

ı) İlk yarıyıl: Hazırlık sınıfı veya yeterlilik sınavı sonrasında birinci sınıfa ders kaydı yaptırılan yarıyılı,

i) ÖİDB: Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) Ön koşul: Bir derse kaydolmak için başarılmış olması koşulu aranan bazı ders/dersleri,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

m) Özel öğrenci: Belirli şartlarla bir programı izlemelerine izin verilen öğrencileri,

n) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite/BTÜ: Bursa Teknik Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelere girmeye hak kazanan adayın, Senatoca belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında, istenilen belgelerle ilgili birimlere başvurarak kaydını bizzat yaptırması gerekir. Bununla birlikte, mazeretini belgeleyen aday, noter onaylı bir vekâletname veya yaşı küçükse kanuni temsilcisi ile de kayıt yaptırtabilir.

(2) Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kayıt için gerekli belgeler, Üniversite tarafından belirlenir ve duyurulur. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Ortaöğretim diplomasının aslının arka yüzüne Üniversiteye kayıt yaptırdığına dair kaşe basılır.

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Öğrenci üniversiteden mezun olmuşsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak öğrencinin beyanı esastır. Yalan beyan durumunda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili Fakülte Kurulunun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili Fakülte Kurulunun önerisi Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile tamamen veya karma bir yabancı dilde programlar açılabilir.

(2) Karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim verilecek programlara kabul için, öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerindeki dil yeterliliği için asgari şartları sağlaması gereklidir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim, her yıl Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyıl en az yetmiş işgünüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi arttırabilir. Kayıt ve dönem sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.

(4) Lisans programlarında normal eğitim-öğretim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl), azami eğitim-öğretim süresi yedi yıl (on dört yarıyıl) dır.

(5) İngilizce hazırlık programında geçirilen azami iki yarıyıl; normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(6) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(7) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(8) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(9) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, uzaklaştırılma süresi normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(10) Lisans programını, normal süre içinde ve bütün derslerini en az 2.00 AGNO ile tamamlayamamış dolayısıyla mezun olamamış öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirlenen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(11) Lisans öğrenimlerini tamamlamadan Üniversiteden ayrılan öğrencilere ise başvurmaları halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilir.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücretleri

MADDE 9 – (1)  Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Öğretim planı

MADDE 10 – (1) Üniversitenin fakültelerindeki öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, ilgili Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planlarına göre yapılır. Planda, derslerin kodu, adı, öğretim süresince yarıyıllara göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuar, her türlü uygulama saati, AKTS  değerleri ve varsa ön koşulları belirtilir.

(2) Öğretim planları, ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Öğretim planları, öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir.

(3) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, bitirme çalışması, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu ve seçimlik olabilir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, öğretim planındaki bazı dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(4) Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen AKTS kredisinde seçimlik dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(5) Derslerin AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Bir dersin yükü, AKTS kredi yükü olarak tanımlanır. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulur. Bir AKTS kredi yükü, öğrencinin bir yarıyılda 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir.

(6) Senatonun kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci iş yükünden sayılmakla beraber AGNO’suna katılmayabilir.

(7) Öğretim planları; lisans düzeyi için toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen yıllık nominal öğrenci iş yükü 60 AKTS kredisidir. Zorunlu hâllerde ilgili fakülte kurulunun önerisi ile her bir yarıyıldaki AKTS kredi miktarı Senato tarafından ayrıca belirlenebilir. Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredisinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

(8) Bir yabancı dilde karma öğretim yapılan programlarda öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince kayıtlı oldukları programın öğretim planında bulunan derslere karşılık gelen toplam AKTS kredisinin en az %30’unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık

MADDE 11 – (1) Kesin kayıtları yapılan öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce oryantasyon programları düzenlenir.

(2) Akademik danışmanlık hizmeti, Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, elektronik ortamdan ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa süresi içinde kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders ekle/sil tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(5) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekle/sil tarihlerinde danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Özel öğrenci

MADDE 13 – (1) Özel öğrenci, Üniversitedeki diploma programlarından birine kayıtlı olmadığı halde sadece bazı derslere katılma izni verilen öğrencidir.

(2) Özel öğrencilik ile ilgili hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Senato tarafından belirlenir.

Anlaşmalı yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları

MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, yerel gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya Emniyet Müdürlüğünce verilen belge ile birlikte ÖİDB’ye yazılı olarak başvurduğu takdirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Öğrencinin kimlik kartı kullanılmayacak kadar yıpranmış ise, öğrenciye eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla yeni kimlik kartı düzenlenir.

(4) Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin, kimlik kartını iade etmesi zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Programlara İlişkin Esaslar

Dersin türü

MADDE 16 – (1) Fakülte kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayırmak şartı ile programlarına; ortak zorunlu, zorunlu, seçmeli, ön koşullu dersler ile laboratuvar dahil farklı uygulamalar koyabilir. Haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeleri yapabilir.

(2) Ortak zorunlu dersler:  2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleridir.

(3) Seçmeli dersler, ilgili programın öğretim planında yer alan belirli ders grupları içinden seçerek alınabilecek derslerdir.

(4) Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı veya kredisi, ilgili fakülte kurulunca öğretim planında belirtilir.

(5) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler öğretim planlarında gösterilir.

(7) Dersler ilgili bölümün gerekçeli talebi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararı ile şubeler halinde açılabilir.

Ders alma

MADDE 17 – (1) Ders alma işlemi, öğrenci otomasyon sistemi aracılığıyla yapılır.

(2) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

(3) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu programının öğretim planındaki derslerin AKTS kredi değeri esasına göre belirtilen yüktür.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla bir ders stajlar hariç artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler için en fazla iki ders stajlar hariç artırılabilir.

(5) Öğrenciler birinci yarıyılda, programlarının ders planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar.

(6) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü, stajlar hariç olmak üzere AKTS kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(7) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.

(8) AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı öğrenci olarak tanımlanır. Bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.

(9) Şartlı öğrenciler, programlarının normal ders yükünden fazla ders alamaz. Öncelikle başarısız not (FF, FD, K) aldıkları ve istedikleri takdirde şartlı geçer not (DC ve DD) aldıkları dersleri tekrarlar ve alt yarıyıllardan alamadıkları dersleri alırlar.

(10) Şartlı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

(11) Şartlı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(12) Öğrenci, almakta olduğu derslerin çakışması halinde, çakışan derslerinin devamını, bu derslerin şubeli olması halinde öncelikle diğer şubelerle, şubeli olmaması halinde, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından almasına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulları karar verir.

(13) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin hangi derse kayıt yaptıracağı, ilgili yönetim kurulunun onayı ile ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından intibak programında gösterilir.

Derslere devam mecburiyeti

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, ilk defa kayıt oldukları dersler ile devamsız oldukları derslerin teorik kısmına en az %70, uygulama kısmına ise %80 katılmak zorundadır.

(2) Öğrenciler dersin gerektirdiği her türlü akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(3) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(4) Bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile derse devam etme koşulu aranabilir.

(5) Öğrenciler tekrarlanan derslerde her türlü ara sınav, kısa sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev, proje vb. akademik çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalardan daha önce aldıkları notlar geçersizdir.

(6) Öğrencinin bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı izinli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa, öğrenciye 35 inci maddeye uygun olarak başvurması halinde bir yıla kadar izin verilir. Bu dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir.

(7) Devamsız öğrencilerin durumu yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından otomasyondan ilân edilir. Devamsız öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

Yandal programı

MADDE 19 – (1) Yandal programı; ilgili bölümün önerisi, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır. Yandal programı bölümlerin işbirliğiyle yürütülür.

(2)  Kayıtlı olduğu lisans programından başvurduğu tarih itibarı ile alması gereken tüm dersleri alan ve başaran, AGNO’ları en az 2,50 olan ve diğer koşulları taşıyan istekli öğrencilere kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programını izlemelerine olanak verilir.

(3) Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamına gelmez.

(4) Yandal programına ait diğer hususlar, Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(5) Yandal programlarına kayıt, ilgili yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.

(6) Yandal programı intibak işlemleri ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Çift anadal programı

MADDE 20 – (1) ÇAP; ilgili bölümün önerisi, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programından başvurduğu tarih itibarı ile alması gereken tüm dersleri alan ve başaran, AGNO’ları en az 3,00 olan ve diğer koşulları taşıyan istekli öğrencilere kendi lisans programlarına ek olarak ÇAP’a devam etmelerine ve ikinci bir lisans diploması almalarına imkân sağlanır.

(3) ÇAP’a ait diğer hususlar, Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(4) ÇAP’a kayıt, ilgili yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.

(5) ÇAP intibak işlemleri ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 21 – (1) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerle ilgili hususlar Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(2) Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlıdır.

(3) Yatay geçiş intibak işlemleri bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen kurallara uygun olarak ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.

(4) Karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin; ilgili mevzuat hükümlerindeki dil yeterliliği şartlarını sağlaması gereklidir.

Dikey geçiş

MADDE 22 – (1) Dikey geçişle ilgili hususlar 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(2) Öğrencinin, karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlar ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara başlayabilmeleri için ilgili mevzuat hükümlerindeki dil yeterliliği şartlarını sağlaması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

(3) Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve AKTS kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı en geç ekle/sil dönemi başına kadar yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Ders muafiyeti

MADDE 23 – (1) ÖSYM sınavı ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler dikey geçiş hariç talep etmeleri halinde daha önce en az CC notu ile aldıkları derslerden muaf sayılabilir.

(2) Üniversite içindeki başka bir bölümden gelen öğrencilerin muaf sayılan dersleri; notlu ve kredili, üniversite dışından gelen öğrencilerin ise M ve kredili olarak değerlendirilir. M notu başarı ortalamasına katılmaz.

(3) Öğrenci, muafiyet talebinde eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde bulunması gerekir.

(4) Muafiyet talebinde bulunulacak derslerin alınmasının üzerinden beş ve daha fazla yıl geçmemiş olması şarttır.

(5) Öğrencinin yeni kayıt olduğu programın ilgili yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle başarılı olacağını belirler. Bu derslerden her yarıyılda 30 AKTS kredili ders seçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar. Alınan karar aynı zamanda öğrenciye tebliğ edilir.

(6) Öğrenci daha önce mezun olduğu bir lisans diploma programındaki derslerden muaf sayılmaz.

(7) Öğrenci, muaf tutulan dersler nedeniyle, bulunduğu yarıyıl/yılın toplam AKTS kredi miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan ders alabilir.

(8) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan muaf olmadığı dersleri öncelikle tamamlamak zorundadır.

(9) Öğrenci muaf olduğu dersleri not yükseltmek amacıyla, devam koşullarını yerine getirerek tekrar alabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve diğer sınavlar olarak yapılır.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların kombinasyonları şeklinde yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere otomasyon üzerinden ilan edilir. Ara sınav programları ilgili bölüm başkanlığınca sınavın tarihi, şekli, saati ve yeri belirtilerek hazırlanır ve sınavların başlamasından en az 15 gün önce ilân edilir.

(3) Dönem içi değerlendirme: Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir, bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirilir ve otomasyondan ilan edilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavı: Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği yazılı sınav gerektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda bir sınav yapılır. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır ve otomasyon sistemine girilerek ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili fakülte kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

(5) Seminer, proje ve bitirme çalışması derslerinin nasıl değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir.

(6) Ara sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde otomasyondan ilan edilir.

(7) Tekrarlanan derslerde alınan en son not geçerlidir.

(8) Sınav evrakları (soru-cevap kağıtları yoklama ve tutanakları, sözlü sınav tutanakları) ilgili bölüme teslim edilir.

(9) Sınav evrakları, bitirme çalışması, proje ve staj defterleri dört yıl süreyle fakülte arşivinde saklanır.

(10) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara giremezler.

(11) Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

Mazeret sınavı

MADDE 25 – (1) Ara sınav şartını bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen ve ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile akademik takvim içerisinde mazeret sınavı yapılabilir.

(2) Bir dersin mazeret sınavına giremeyen öğrenciye aynı ders için yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyenlere mazeret sınavı hakkı verilmez.

Bütünleme sınavı

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız, yetersiz veya şartlı oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Ayrıca başarılı öğrenciler de isterlerse not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak gereklidir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Bütünleme sınavı notu, o dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezun olmak üzere tek dersi kalmış,  bu dersinde devam şartını yerine getirmiş, varsa katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere başarısız oldukları ders için bir eğitim-öğretim yılında sadece bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Tek ders sınavında alınan harf notu dersin yarıyıl başarı notudur.

(4) Tek ders sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

Notların verilmesi

MADDE 28 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

 

Değerlendirme

Harf notu

Başarı notu

Mükemmel

AA

4.00

Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

Orta

CB

2.50

Geçer

CC

2.00

Şartlı Başarılı

DC

1.50

Şartlı Başarılı

DD

1.00

Başarısız

FD

0.50

Başarısız

FF

0.00

Diğer İşaretler

 

 

Geçer

G

-

Kalır

K

-

Devamsız

D

-

Eksik

E

-

Muaf

M

-

 

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci en az 2.00 AGNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi şartlı başarmış sayılır.

(4) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(5) Derslerin harf notu ile değerlendirilmemesi durumunda aşağıdaki işaretlerden birisi verilir.

a) (M) Muaf: Yatay veya dikey geçiş yolu ile veya ÖSYS ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için verilir.

b) (G) Geçer: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

c) (K) Kalır: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) (D) Devamsız: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

d) (E) Eksik: Ara sınava girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle bu sınavlara giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye verilir. (E) notu verilen her dersin eksik sınavı, mazeret sınavları sırasında yapılır ve alınan not geçerlidir. Bu sınava girmeyen öğrencinin notu harfli nota dönüştürülür. Anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları kapsamında başka üniversiteye gönderilen öğrencilere de kayıtlı oldukları dersler için (E) notu verilir. Üniversiteye dönüşlerini müteakip ilgili bölüm kurullarınca karar alınarak, ilgili yönetim kurulunun onayıyla nota dönüştürülür.

(6) (G), (M) ve (K) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (D) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

(7) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı not, birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir.

(8) Bağıl değerlendirme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Notlar, öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir ve harf notu kesinleşir.

(10) İlgili öğretim elemanı bu notları üç suret olarak düzenler ve imzalar. İmzalı listeler, ilgili bölüm sekreterliği aracılığı ile ilgili fakülte dekanlığına iletilir.

Ders tekrarlama

MADDE 29 – (1) Öğrenciler yarıyıl sonu başarı notu olarak (FF), (FD), (K) ve (D) notu aldıkları zorunlu dersleri, ilk açıldığı zaman tekrarlamak zorundadır.

(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine alınacak zorunlu dersler, ilgili fakülte kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler yarıyıl sonunda başarı notu olarak (FF), (FD), (K) ve (D) notu aldıkları seçmeli ders/dersleri ilk açıldığında tekrarlar veya yerine başka seçmeli ders/dersleri alabilirler.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait ANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan AGNO ile izlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, sonuçların duyurulmasından sonraki beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapılır.

(2) İtirazlar, dersin öğretim elemanı ve ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır. Sonuç, ilgili birimin öğrenci işleri bürosu tarafından öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve değişiklik varsa otomasyona girilir.

Bitirme çalışması

MADDE 32 – (1) Bitirme çalışması, öğrencinin lisans düzeyinde yeterli bilgi ve beceriye eriştiğini gösteren bir veya birden fazla öğretim elemanı gözetiminde yapılan araştırma, derleme, proje, arazi çalışması ve benzeri türden bir çalışmadır.

(2) Bitirme çalışması konusunun verileceği yarıyıllar ile çalışmanın yapılması, yürütülmesi, teslimi, jürinin oluşturulması ve çalışmanın yarıyıl ve yarıyıl sonu değerlendirilmesi ile ilgili esas ve usuller Senato tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 33 – (1) Staj, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak, öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi amacıyla lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır.

(2) Stajlarla ilgili esas ve usuller Senato tarafından belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Haklı ve geçerli nedenler

MADDE 34 – (1) Kayıt yenileme ve/veya ara sınav şartlarını, aşağıda belirtilen nedenle/nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklıdır. Bu nedenler:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirilmesi koşuluyla, sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak toplumsal olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin mülki amirince eğitime ara verilmesi,

ç) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası hariç gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

e) Birincil derecede akrabanın (anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu) ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmadığını belgelendirmesi koşuluyla eğitimine ara vermek zorunda olması,

f) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla, ara sınava katılamayan ve mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir.

(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.

İzinli sayılma

MADDE 35 – (1) Öğrencilere belgeleyecekleri, haklı ve geçerli nedenlerin uzun süreli olması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs staj ve araştırma imkânları doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile izinli geçirilen süre, azami süreye sayılarak veya sayılmadan bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için durumunu belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar yazılı başvurması gereklidir. Ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile ülkemizi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için belirtilen devam koşulları ilgili yönetim kurulu kararı ile aranmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(4) Öğrenci, izin süresi bittiğinde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devam eder.

(5) İzin alan öğrencinin, izninin belirtilen tarihten önce sona ermesi halinde kayıt yenileme işlemini başlatabilmesi için izninin sona erdiğini kanıtlayan belgeleri ilgili fakülte dekanlığına sunması gerekir. Bu durumdaki öğrencinin kaydının yenilenmesi ilgili yönetim kurulunun kabul etmesi halinde akademik takvimde belirtilen ilk kayıt yenileme tarihleri arasında bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

İlişik Kesme ve Mezuniyet Esasları

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Açıköğretimde kontenjan sınırlaması olmayan programlar hariç olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunun lisans programında kayıtlı öğrenci olması,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istediği durumda ise, ıslak imzalı bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna şahsen başvurması ve ilişik kesme belgesi ile işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye fotokopisi ilgili birimin öğrenci işleri tarafından alınmak suretiyle ortaöğretim diplomasının aslı verilir.

(5) Kaydı silinen öğrencinin dilekçeyle başvurması halinde izlediği programda aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge ilgili birimin öğrenci işleri tarafından verilir.

(6) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosyaları, geçiş yaptığı Üniversitenin ilgili biriminin yazılı isteği üzerine gönderilir. Gönderilen belgelerin birer örneği ilgili birimin öğrenci işleri tarafından arşivlenir.

Mezuniyet

MADDE 37 – (1) Mezun olabilmek için öğrencinin, ilgili öğretim planında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

(2) Mezuniyet tarihi, o yarıyıl sonu sınavların bitimini izleyen ilk iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar varsa staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

(3) Öğrencilerin; yaz dönemi hariç, mezuniyet öncesi son dönemlerini Üniversitede geçirmeleri gerekir. Program mezuniyet AKTS kredisinin en az %70'i olmak kaydıyla, bölüm tarafından belirlenmiş orandaki AKTS kredisini Üniversitede tamamlamaları gerekir. İlgili yönetim kurulunun kararıyla farklı bir Üniversitenin yaz okulundan alınan AKTS kredileri bu %70 oranın içerisinde sayılabilir. Üniversite dışından; dış transfer, değişim programları ve benzeri şekilde alınan AKTS kredileri, %30’u geçemez. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Diploma ve sertifikalar

MADDE 38 – (1) Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması zorunludur. İlişik kesme işlemini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarından herhangi bir belge verilmez.

(2) Birimler tarafından verilecek diplomalar, özel işaretler ve renkler konulmak koşuluyla, Üniversitenin bütün birimlerinde lisans düzeyinde tek tip düzenlenir.

(3) Diploma, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren ÖİDB tarafından bir defaya mahsus olarak düzenlenir.

(4) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(5) Diploma, geçici mezuniyet belgesi geri alınmak suretiyle ÖİDB tarafından verilir.

(6) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini kaybedenlere, gazete ilanı ve dilekçeyle ilgili birime başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu belirtilen diploma veya geçici mezuniyet belgesi düzenlenir.

(7) Diplomanın ön yüzünde; öğrencinin adı, soyadı, birimi, programı, lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal hakları, diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası; diplomanın arka yüzünde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ve ÖİDB’nin onayı bulunur.

(8) Fakülte mezunlarının diplomaları Rektör ve Dekan tarafından imzalanır.

Diploma eki

MADDE 39 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp ÖİDB’ce onaylanan diploma eki verilir.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

Derece, onur ve yüksek onur

MADDE 40 – (1) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile;

a) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak değerlendirilir.

b) Onur ve yüksek onur öğrencileri ÖİDB tarafından internet sayfasında ilan edilir, öğrenciye yazılı belge olarak verilir ve öğrencinin transkriptinde gösterilir.

c) Mezun olan öğrencilerin AGNO’su esas alınarak sıralama yapılır. Her programın ilk üç sırayı alan öğrenciler bölüm birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak mezun olurlar. Bu sıralama öğrencinin transkriptinde gösterilir ve öğrenciye ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

ç) Mezun olan öğrencilerin AGNO’su esas alınarak 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi olduğu öğrencinin transkriptinde gösterilir ve öğrenciye ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 41 – (1) Üniversite ve Fakültelerin yönetim kurulları ve birimleri, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

(2) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersi veren öğretim elemanının yazılı onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka ders alabilir.

(3) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, engelli öğrenci yetersizlikleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi ve biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Tebligat

MADDE 42 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresine, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 9/10/2011 tarihli ve 28079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi  Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıtlı öğrencilerin kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak tüm öğrencilere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.