BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ASYA PASİFİK  ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Asya Pasifik  Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

                b) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları ve Uygulama Merkezini,

                ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Asya Pasifik ile ilgili her alanda araştırma yapmak, bu alana yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

                Merkezin görevleri

                MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır;

                a) Asya Pasifik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, Asya Pasifik duyarlılık projeleri, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

                b) Yurt içinde ve yurt dışında Asya Pasifik ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek,

                c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Asya Pasifik ile ilgili ders ve seminerler verilmesini, öğrencilerin bu konulara yönelmesini ve tezler hazırlamasını özendirmek,

                ç) Asya Pasifik konulu araştırmalara ve projelere üniversitelerin bilimsel araştırma  birimlerinin destek sağlamasına öncülük etmek,

                d) Asya Pasifik amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak,

                e) Asya Pasifik konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak,

                f) Asya Pasifik ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak,

                g) Asya Pasifik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Yönetim Organlarının Görevleri

                Merkezin organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu.

                Merkez müdürü

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekalet bırakır. Vekaletin süresi altı ayı geçemez.

                Merkez müdürünün görevleri

                MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

                a)  Merkezi temsil etmek,

                b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

                c) Personel ihtiyacını belirlemek, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

                ç)  Merkezin çalışma programını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

                d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

                e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

                f)  Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

                Merkez yönetim kurulu

                MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitede Asya Pasifik konusunda çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

                (2) Merkez Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Merkez Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Merkez yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

                a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

                b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ile faaliyet raporunu, araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

                c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.