İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ CİHANNÜMA EKONOMİK VE TOPLUMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

   Amaç

   MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

   Kapsam

   MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

   Dayanak

   MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Merkez (CETAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

   b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

   c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

   ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

   d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

   ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

   Merkezin amacı

   MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; işletmelerin ve toplumun iktisadi, yönetsel, siyasi, mali ve uluslararası alanlardaki sorunlarını bütünsel bir bakış açısıyla belirlemek ve bu doğrultuda toplumsal politikalar üretmek, üretilen bu politikaları yerel düzeyde tüm paydaşlara aktararak teorik ve pratik alanlardaki yetkinlerini artırmak, girişimcilik kültürünün gerek işletmeler ve gerekse toplum arasında geliştirilmesini sağlamak, iktisadi teşebbüslerin yönetsel, finansal ve vergisel sorunları gibi alanlarda çalışmalar yapmak,  yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışmalara ilişkin istatistiki araştırmalar yaparak, bu çalışmaları paydaşlara iletilmesini sağlamaktır.

   Merkezin faaliyet alanları

   MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

   a) Çalıştaylar organize etmek.

   b) Konferanslar düzenlemek.

   c) Saha araştırmaları yapmak.

   ç) İktisadi teşebbüslerin iktisadi, yönetsel, siyasi, finansal, vergisel ve uluslararası alanlar ile ilgili problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapmak.

   d) Girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlamak.

   e) Merkezin amaçlarına uygun olarak eğitimler vermek.

   f) Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal/uluslararası kuruluş ve özel kişilerle işbirliği yapmak.

   g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınlarda bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

   Merkezin organları

   MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

   a) Müdür.

   b) Yönetim Kurulu.

   Müdür

   MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

   (2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

   (3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

   Müdürün görevleri

   MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

   a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

   b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

   c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

   ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

   d) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

   e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

   f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

   Yönetim Kurulu

   MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin ilgili akademik birimlerinden seçilen, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen

dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

   (2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

   (3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

   (4) Mazereti olmadan ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

   Yönetim Kurulunun görevleri

   MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

   a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

   b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

   c) Ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek.

   ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

   Personel ihtiyacı

   MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

   Hüküm bulunmayan haller

   MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

   Yürürlük

   MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.