ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder ve görev süresi iki yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Merkezin birimlerini  Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Eğitim programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşmeler yapmak,

d) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak,

e) Faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkez adına her türlü koordinasyonu sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen sekiz aday arasında Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda  hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,   

b) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenen programlar sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme şartlarını Üniversite Senatosuna önermek,

c)  Teklif edilen eğitim programlarının düzenlenip düzenlenmemesine karar vermek ve programlarda görev alacakları belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin her fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerinin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur. Danışma Kurulu; faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.