YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Tıp Fakültesi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini,

f) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatarak çağdaş sağlık hizmeti sunmak, tıp ve sağlık personeli yetiştirmek, bilimsel  eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak amacıyla başta Tıp Fakültesi olmak üzere, Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak, aile hekimliği ve toplum sağlığı alanında  hizmet sunumu dahil eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu, tanısal, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Tıp Fakültesi ve sağlık personeli yetiştiren diğer fakülte ve eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı oluşturmak,

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüşlerde bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

ç) Rektörlüğün ve Merkezin organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Tıp Fakültesi bünyesinde tam zamanlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresinden önce görevden alabilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Tıp Fakültesinde tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla beş kişi Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresi sona erdiğinde Merkez Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürlüğüne vekalet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve araştırma laboratuarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

d) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak,

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

g) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı, bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek,

ğ) Rektör tarafından kendisine  verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Dekan,

c) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanları,

ç) Hastane Başmüdürü,

d) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü,

e) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

(2) Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür. Gerekli görülen hallerde Yönetim Kuruluna Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir kere olağan ve gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar. Merkez Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır.

(3) Başkan, gerekli gördüğü hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulunca alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için; ilgili mevzuat hükümleri ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak,

c) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerinin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Merkez Müdürü,

c) Tıp Fakültesi Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölüm başkanları,

ç) Tıp Fakültesi Dahili Tıp, Cerrahi Tıp ve Temel Tıp Bilimleri bölümlerindeki anabilim dalı başkanları,

d) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin kendi aralarından seçeceği bir kişi.

(2) Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kere olağan ve gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Kurulun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eleştiri ve önerileri değerlendirmek, Merkezin amaçlarına uygun ve Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Hastane Başmüdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Başmüdürü, ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından atanır. Hastane Başmüdürü, Merkezin idari, mali ve teknik konularında, planlama, koordinasyon ve denetiminden Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Hastane Başmüdürünün görevleri

MADDE 15  – (1) Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin gereksinimlerinin tespit ve temin edilmesini, depolanmasını ve birimlere dağıtılmasını sağlamak,

b) Hastane Müdürlerince idari ve mali işler, personel, destek hizmetleri, iç düzen ve çevre hizmetleri, tıbbi dokümantasyon ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

c) Her türlü makine, teçhizat, eşya ve bina bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak,

ç) Merkezde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Hastane Müdürü

MADDE 16 – (1) Hastane müdürü; hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarını haiz kişiler arasından en fazla dört kişi olmak üzere Rektör tarafından atanır. Hastane müdürleri Hastane Başmüdürüne karşı sorumludur.

Hastane Müdürünün görevleri

MADDE 17 – (1) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastane Başmüdürüne yardım etmek ve Hastane Başmüdürünce verilen idari, mali ve teknik işleri ilgili mevzuat hükümlerine, çalışma programlarına, bütçe esaslarına ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

b) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve yardımcıları

MADDE 18 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire); hemşirelik lisans mezunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarını haiz kişiler arasından, Rektör tarafından atanır.

(2) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Hastane Başmüdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarını haiz kişiler arasından, en fazla beş kişi Başhemşire yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Başhemşire yardımcıları Başhemşireye karşı sorumludur.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün görevleri

MADDE 19 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün (Başhemşirenin) görevleri şunlardır:

a) Yardımcıları ve servis sorumluları aracılığı ile sağlık hizmeti verilen birimlerdeki hemşirelik hizmetlerini denetlemek ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

b) İlgili mevzuata göre görev alanındaki birimlerin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların teminini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Kendisine bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak ve çalışma cetvellerini düzenlemek,

ç) Hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

d) Yazışmaların ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 20 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle görevli ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludurlar.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları ile laboratuvar ve poliklinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez Müdürüne karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.