AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak,-2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.

Tanım

Madde 2 - Yönetmelikte Üniversite sözcüğü Afyon Kocatepe Üniversitesini, Merkez sözcüğü ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.

Amaç ve Görevler

Madde 3 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaç ve görevleri şunlardır;

a) Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ye beraberliği sağlayıcı, Türk Milleti'ni Atatürkçü düşünce, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, milli kültür, milli ideal ve milli değerler etrafında bütünleştirici faaliyetlerde bulunmak.

b) Atatürkçülüğü, Türk Ulusuna akılcı bir biçimde anlamak ve sonuçlarını değerlendirmek.

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarını amacına ulaştırmak ve yaygınlaştırmak için etkinlikler yapmak.

d) Yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak bilgi birikimini artırmak. Bu bilgi birikimini kolay ulaşılan ve kullanılabilir hale getirmek. Fotoğraf, slayt, film, belge gibi bilgi kaynaklarından arşiv oluşturmak.

e) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak.

f) Araştırma Merkezinin çalışmalarına öğretim üyelerinin, idari personelin ve tüm öğrencilerin katılmasını sağlamak.

g) Afyon ve Uşak İllerinin kurtuluş mücadelesinde, Afyon, Uşak ve Türk Ulusu'nun mahalli önderlerinin ve halkının cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklarını vurgulamak, Afyon ve Uşak'ın kurtuluş yıldönümünde ve diğer uygun zamanlarda, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bu mücadeleye katkılarını ortaya koyan programlar düzenlemek.

h) Yukarıda belirtilen konularda, yurt dışında ve yurt içinde öğretim kurumlan dahil, kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

Organları

Madde 4 - Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Müdürü

Merkez Genel Kurulu

Madde 5 - Merkez Genel Kurulu Müdürün başkanlığında Üniversiteye bağlı çeşitli fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek vüksekokullarmda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri okutan öğretim elemanlarından ve fakülte kurullarınca seçilecek birer üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 - Merkez Yönetim Kurulu. Müdürün başkanlığında varsa müdür yardımcısı ile GeneDCunıl tarafından kendi içinden gösterilecek (6) aday arasından. Rektör'ün onaylayacağı (3) üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu, merkezin karar organıdır. Başkan tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Başkana yardımcı olur.

Madde 7 - Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Hazır bulunanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün katıldığı tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

Merkez Müdürü

Madde 8 - Merkez Müdürü, Rektör tarafından (3) yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine (3) yıl için bir yardımcı seçebilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, geçici olarak görevinden ayrıldığında, yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Görevden ayrılma ve vekalet altı ayı aşamaz.

Müdür, Merkezi temsil eder. Merkez kurullarına başkanlık eder. Çalışmalann düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, faaliyetlerin gözetim ve denetiminde, izlenmesi ve kontrolünde Rektöre karşı sorumludur.

Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 9 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin hizmetlerini Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlar yürütür. Yürürlük

Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.