ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ NÖRORADYOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesine bağlı olarak kurulan Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Üniversitesi Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri,

Çalışma Grupları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tüm nöroradyolojik görüntüleme yöntemlerini gerçekleştirmek, bu amaçla gerekli alt yapı ve kadroyu kurmak, eğitim vermek, eleman yetiştirmek,

b) Nöroradyoloji, manyetik rezonans görüntüleme, nöroradyolojik girişimsel radyoloji konularında çağdaş yenilikleri izlemek ve aktarmak,

c) Manyetik rezonans görüntüleme özel yöntemleri ve intraoperatif manyetik rezonans görüntüleme yöntem (sekansları) ile ilgili temel araştırma ve uygulama yapmak,

ç) Manyetik rezonans görüntüleme konusunda uzman fizikçiler yetiştirmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İleri manyetik rezonans görüntüleme uygulamaları ile ilgili her türlü klinik uygulamaları gerçekleştirmek,

b) Klinik uygulaması olan araştırmaları planlamak ve uygulamak,

c) MRG temel fiziği konusunda deneyler geliştirerek, uygulamada standartları yerleştirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası işbirliğine gitmek, manyetik rezonans araştırmalarına destek vermek,

d) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, bilim merakını geliştirici etkinlikler düzenlemek,

e) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı kongreler düzenlemek,

f) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkez Müdürü, görevinden kısa süreli ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünce önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu; akademik bir organ olup Merkezin sürekli eğitim programlarının planlanması, işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin esasları kararlaştırır. Merkez Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

c) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karar almak,

ç) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

d) 2547 sayılı Kanun hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki kişiler arasından, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek en fazla sekiz kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Merkez Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısıyla toplanır.

Çalışma grupları

MADDE 13  – (1) Merkezde; intraoperativ manyetik rezonans görüntüleme, inme hastalıklarında manyetik rezonans görüntüleme, beyin tümörlerinde manyetik rezonans görüntüleme, temel manyetik rezonans görüntüleme fiziği, girişimsel nöroradyoloji, epilepsi, nöropatoloji birimlerinden birer çalışma grubu kurulur.

(2) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Çalışma esaslarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve bu esaslara göre yürütmek,

b) En az yılda iki kez toplanan ve hazırlanan raporları bir Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.