EGE ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde l — Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygu­lama Merkezi, Ege Üniversitesi Senatosu'nün 9/9/1997 tarih, 15/13 sayılı karan ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun 11/11/1997 tarihli onayı ile, "Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği"nin ek l inci maddesi uyarınca, Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 — a) Merkez, dünya ve yurdumuz bitkilerinin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği Botanik Bahçesi ile, dünyadaki ve yurdumuzdaki doğal bitkilerin kurutulmuş örneklerinin saklandığı herbaryum birimlerinde hizmet vermek,

b) Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yap­mak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim kolleksiyonları meydana getirmek, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilim­sel işbirliğinde bulunmak,

c) E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak,

d) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

e) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifika­lar vermek,

f)     Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim-öğretim yapmak, görgü ve bilgiyi ar­tırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet etmek,

g) Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler üzerinde yapılan araştırmalara yardımcı olmak amacı ile, uluslararası kurallara uygun herbarytımların hazırlanmasını ve saklanmasını sağlamak,

h) Doğada yayılış gösteren faydalı, zararlı ve ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılmasına çaba göstermek,

i) Yurdumuzun zengin bitki çeşitliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korun­ması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak,

j) Tohum katalogları hazırlayarak, dünya botanik bahçeleri ve herbaryum merkezleri ile bilimsel ilişkileri sürdürmek,

k) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirerek doğal bitki örtüsü zenginliğini koruyarak, yurtdışı ve yurtiçinden ülkemi­ze gelen ziyaretçilere tanıtma çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ülkemiz turizmine katkıda bulunmak,

1) Yeni kurulmuş ve kurulmakta olan üniversitelerimize, botanik bahçesi ve herbar­yum kurmada destek olmak, danışmanlık hizmetleri yürütmek, bitki temininde işbirliği yap­mak,

m) Merkezin kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapmak.

Organlar

Madde 3 — E.Ü. Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

                a)Merkez müdürü,

b)Merkez yönetim kurulu.


Müdür

Madde 4 — Merkez Müdürü, Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim dalı öğretim üye­leri arasından olmak üzere Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür tekrar ata­nabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

e) Ayrıca müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanan bir müdür yardımcısı bulu­nur. Müdür yardımcısının görev süresi, kendini öneren müdürün görev süresinin bitmesi ile birlikte sona erer.

Madde 5 — Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcısını, müdür yardımcısı da bulunmazsa, yönetim kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Altı aydan uzun süreli üniversite dışı görevlendirmelerde müdür veya müdür yardımcıları yerine yenileri atanır.

Müdürün Görevleri

Madde 6 — a) Merkezi temsil etmek ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,

b)Yönetim kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin ida­ri işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Yurtiçi ve yurtdışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d)Merkezin yıllık faaliyet raporunu, yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu .

Madde 7 — Yönelim kurulu, tabii üye müdür dahil 3 kişiden oluşur. Diğer 2 üye Bi­yoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tara­fından 3 yıl süre. ile atanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim kurulu tam sayı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kuruluna katılırlar.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tesbit etmek,

b) Kuruluş amaçlan doğrultusunda, uygun başvurulan inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Mevcut imkanları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı karar almak,

d)  Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı, telif ve patent haklarına ait esasları ilgili mevzuata göre tesbit etmek,

e)  Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini karara bağlamak,

f) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

g) Müdürün getireceği diğer konulan karara bağlamak.

Madde 9 — Merkez yönetim kurulu, müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanır.

Madde 10 — Merkezin uzmanlık, idari ve teknik hizmetleri müdürün önereceği aday­lar arasından Rektörlük tarafından gönderilecek elemanlarca yürütülür.

Madde 11 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her tür­lü alet, ekipman ve demirbaşlar, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin malıdır.

Madde 12 — Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Ege Üniversite­si Döner Sermaye Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 13 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.