SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt ihtiyacı olan Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin, öğrenci yurtlarında toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek (sağlıklı, temiz, ucuz ve huzur içinde barınmalarını, imkânlar nispetinde, sağlamak) için gerekli olan esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Yurt: Sakarya Üniversitesine bağlı bütün öğrenci yurtlarını,

Daire: Sakarya Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının idaresinden sorumlu yurtlar yönetim ve disiplin kurulunu,

Üniversite: Sakarya Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

Organlar

Madde 4 — Sakarya Üniversitesi, öğrenci yurtlarında yönetim organları;

a) Yurtlar Yönetim ve Disiplin Kurulu

b) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

c) Yurt Müdürü

d) Yurt Müdür Yardımcısı

e) Yurt Bina Sorumlusu

Yurt Yönetiminden Sorumlu Olanlar

Madde 5 — Yurt yönetimden sorumlu olanlar sırasıyla; "Yurtlar Yönetim ve Disiplin Kurulu", "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı", "Yurt Müdürü", "Yurt Müdür Yardımcısı", "Yurt Bina Sorumlusu"dur.

Yurtlar Yönetim ve Disiplin Kurulu

Madde 6 — a) Kuruluş ve işleyişi: Yurtlar Yönetim Kurulu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör yardımcısı başkanlığında Yurt Müdürü, Daire Başkanı ve Üniversite Yönetim Kurulunun Üniversitede görevli akademik personel arasından seçeceği iki kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Kurul yılda en az üç kere ( Mayıs, Haziran, Eylül aylarında) toplanır. Ayrıca Rektör veya Yönetim Kurulu Başkanının gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrının, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kabul edilmesi halinde de olağanüstü toplanabilir. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde bu görevi en kıdemli öğretim üyesi yürütür.

b) Görevleri : 1 - Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararlarını almak, yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek.

2 - Yurtlara alınacak öğrencilerin, kabul şekli ve sıralama esaslarını tespit etmek ve bu esaslara göre başvuran öğrencilerin, yurda alınıp alınmayacağına karar vermek.

3 - Yurtlarla ilgili istekleri karara bağlamak.

4 - Yönetmeliğin 20 ve 21 inci maddelerinde gösterilen öğrencilerin yurttan geçici veya kesin olarak çıkarılmalarına takdire bağlı olarak karar vermek.

Daire Başkanı

Madde 7 — Yurtların yönetiminden, Rektör ve Yurt Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak genel hükümlere göre atanan Daire Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı, bütün yurtların aynı usûl ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlamak.

b) Yurt Müdürü tarafından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözmek veya Yönetim Kuruluna iletmek.

c) Yurt Müdürünün yetkilerini, gerektiğinde bütün yurtlar için kullanmak.

d) Yurtlar hakkında, "Yönetim Kurulu"nca alınan genel nitelikteki kararların "Yurt Müdürlüğü" ile diğer birimlere dağıtımını sağlamak ve uygulanmasını izlemek.

e) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yurt Müdürü

Madde 8 — Daire Başkanına karşı sorumlu olarak genel hükümlere göre atanan "Yurt Müdürü"nün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğrenci yurtlarının düzenli, temiz bir şekilde yönetilmesi ve 2 nci maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, "Yurt Yönetim Kurulu" kararlarını uygulamak.

b) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli tedbirleri almak.

c) Yatak odaları dahil olmak üzere, yurtları denetlemek.

d) Yönetmeliğin 18,19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen hallerde, Yurt Müdür Yardımcısının, Yurt Bina Sorumlusunun önerisi üzerine veya resen "uyarma, kınama" ve beş güne kadar (5 gün dahil) geçici uzaklaştırma cezası vermek.

e) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yurt Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Yurt Müdürüne karşı, sorumlu olarak atanan Yurt Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurt Müdürünün direktifleri doğrultusunda, yurtlarla ilgili işlerin yürütülmesi ve yönlendirilmesini sağlar.

b) Yurt Yönetim Kurulunca saptanan genel kural ve ilkeler doğrultusunda, Yurt Müdürüne yardımcı olur.

c) Yurt öğrencilerinin, yaşama ve çalışma şartlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, istek ve önerilerini Yurt Müdürüne bildirir.

d) Yönetmeliğin 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen hallerde, Yurt Müdürüne öneri sunar.

e) Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen amacın gerçekleşmesi için önerile- rini Yurt Müdürüne bildirir.

f) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Yurt Bina Sorumlusu

Madde 10 — a) Sorumlu olduğu binanın düzenli bir şekilde işletilmesi ve madde 2’de belirtilen amacın gerçekleşmesi için Yurt Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

b) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli önlemleri alır, yatma yerleri dahil yurdun her yerini denetler.

c) Sorumlusu olduğu binada oluşan teknik ve idari sorunları bir üst yöneticiye bildirir.

d) Yurt Müdürü ve Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşleyiş

Yurtların Olağan Açılma ve Kapanması

Madde 11 — Yurtların olağan açılma ve kapanma tarihleri,Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yaz ve sömestr tatillerinde yurtta kayıtlı öğrencilerin hangi şartlarda yurtlarda kalabilecekleri, "Yönetim Kurulu"nun önerisi üzerine Rektör tarafından kararlaştırılır. Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen şenlik, spor, kurs, staj ve seminer gibi etkinliklere katılacak olan öğrenciler ile yaz aylarında yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler ve misafirlerin, ücret karşılığı yurtlarda barındırılabilmeleri, "Yönetim Kurulu"nun teklifi ve Rektörün onayı ile mümkündür.

Yurtların Olağanüstü Kapatılması

Madde 12 — a)Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması.

b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da yurt yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması.

c) Yurtta yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya karşın kalmayı sürdürmeleri.

d) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek bir kısım öğrenciler tarafından da olsa, yurdun işgâl edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi hallerinde, yurt süreli veya süresiz kapatılır. Kapatma kararı vermeye ve süresini tespit etmeye "Yurt Yönetim Kurulu"nun önerisi üzerine "Üniversite Yönetim Kurulu" yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de kapatma kararı verebilir. Ancak, bu halde Rektör kapatma kararını bir hafta içinde Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır. "Üniversite Yönetim Kurulu"nun kararı kesindir.

Yurdun bu şekilde kapatılması halinde, tüm öğrenciler yurdu terk etmek zorundadırlar. Öğrencilerin yurdu kendiliklerinden boşaltmamaları halinde, yurt, güvenlik kuvvetlerince boşaltılır. Yukarıda belirtilen haller nedeniyle, yurtların kapatılması halinde yurdu terk etmek zorunda kalan öğrenciler bundan dolayı, yurt yönetimine veya Üniversiteye karşı herhangi hak ve talebinde bulunamazlar.

Yurtlara Başvuru (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/06/2007-26559)

Madde 13 — Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde başvuru formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermek zorundadır.

a) (Değişik:RG-23/6/2011-27973) Sakarya Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair yazılı beyan.

b) (Değişik:RG-23/6/2011-27973) Öğrencinin ailesinin, kayıt yaptırılacak yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair yazılı beyanı; başkalarının yardımı olmadan şehir içi nakil vasıtalarından yararlanamayan özürlü öğrenciler için bu durumlarını bildiren beyanları.

c) (Değişik:RG-23/6/2011-27973) Sağlık durumunun, toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık raporu.

d) (Değişik:RG-23/6/2011-27973) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Emniyet makamlarından alınacak Türkiye’de oturma izin belgesi ile pasoportunun tasdikli fotokopisi.

f) Bu Yönetmelikle beraber, yurtlarla ilgili bütün kural ve kararlara aynen uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair belge.

g) Kefalet senedi (yurda kabul edilecek öğrenciler ödemedikleri yurt aidatları ve her türlü zararlara karşı öğrenci velisi tarafından noter tasdikli kefalet senedini vermek zorundadırlar.) Senedin miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

h) Vesikalık fotoğraf (yeteri kadar.)

Yurtlara Kayıt ve Kabul

                MADDE 14 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/06/2007-26559)

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen belgeleri tamamlayan öğrencilerin yurtlara kesin kaydı; yurtların kapasitesi ve başvurular dikkate alınarak, depozito ve ilk ay yurt ücreti yatırıldıktan sonra yapılır.

                Özürlü öğrenciler hariç, otuz yaşını dolduranlar ile normal eğitim-öğretim süreleri kadar yurtlarda barınan öğrencilerin, yeniden öğrenim hakkı kazanmış olsalar dahi yurtlara kayıt ve kabulü yapılmaz.

                Yurtlardan kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenciler, tekrar Yurt Yönetim Kurulu kararı ile yurda alınabilir. Bu öğrenciler, yeni girişte istenen tüm belgeleri yurt idaresine vermek zorundadır.

Yurtlara Giriş ve Çıkışlar

Madde 15 — Yurtlara giriş ve çıkış saatleri, Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Öğrenciler, yazılı izin kağıdı ile geceleri ve hafta tatillerini, yurdun dışında geçirmek için izin alabilirler. Yurt Yönetimi gerek duyduğunda, izin kullanan öğrencinin adresinin doğruluğunu araştırmakta yetkilidir.

(Mülga fıkra:RG-23/6/2011-27973)

Yurtlarda Kalış Süresi

Madde 16 — (Değişik:RG-21/06/2007-26559)

Yurtlarda kalma süresi, fakülte ve yüksekokulların bir akademik takvim yılıdır. Öğrencilerin, yurtlarda kalabilmek için ilgili takvim yılı başında kayıt yaptırması gerekir.

                Yurtlarda kaydı olmayan; sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler nedeniyle grup olarak barındırılacak öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının izni ve Rektörün onayı ile yurtlarda kalabilir. Bu öğrencilerin yurt ücretleri Yurt Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

                Geçici misafir olarak kalmak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarının ücret karşılığı kalmasına, Yurt Müdürü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı karar verir.

Yurtlardan Çıkış

Madde 17 — a) İzinli veya Raporlu Öğrenciler: Üniversiteden bir veya iki yarıyıl izin alan öğrencilerin kayıtları silinir ve bu süre içerisinde yurtta kalamazlar. Ancak bu öğrenciler yeniden sıralamaya tabi olmadan takip eden yıl müracaatları halinde yeniden kaydedilirler. 20 günden fazla raporlu olan öğrencilerin ise bu süreler içerisinde yurtta kalmaları Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

b) Cezalı Öğrenciler: Üniversiteye devamdan men cezası alanlar ile tedbirli öğrencilerin yurt ile ilişiği kesilir. Bunların yurtlara yeniden alınması, Yurt Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır.

c) Mezun Olan Öğrenciler: Üniversiteden mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yurttan ayrılmak zorundadırlar.

d) İlişiği Kesilen Öğrenciler: Üniversite ile her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerin, yurttan da ilişiği kesilir.

e) Diğer Haller: Yurt yönetimince verilen izin süresinin bitmesinden itibaren 3 gün içinde, makûl bir mazereti olmaksızın, yurda dönmeyen öğrencilerle izinsiz ve mazeretsiz olarak 3 gün üst üste yurda gelmeyen öğrencilerin, "Yurtlar Yönetim Kurulu" kararı ile yurt ile ilişkileri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin

Disiplin Cezaları

Madde 18 — Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Öğrenciye yurttaki davranışlarında, kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Yurttan geçici çıkarma: Öğrencinin yurtlarda en fazla 3 ayı geçmemek kaydıyla geçici bir süre için barınamayacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

d) Yurttan kesin çıkarma: Öğrencinin yurttan sürekli olarak çıkarıldığının, kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar bir daha Üniversite yurtlarına alınmazlar.

Uyarma Cezası

Madde 19 — Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek.

b) Yatakhane, kantin ve benzeri yerler ile okuma oda ve salonları, dinlenme salonu, koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak veya yüksek sesle konuşmak.

c) Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmek.

d) Yurt içinde gelişi güzel davranışları alışkanlık haline getirmek, yatakhane dışında pijama, gecelik ve yurt içinde yasaklanmış giysilerle dolaşmak.

e) Yatakhanelerde kullanılan masa, sandalye, etejer, dolap ve bunun gibi yurt eşyasının temizliğine özen göstermemek.

f) Yurt yatakhanelerinde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak.

g) Su, elektrik ve havagazı gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak.

h) Yatağını düzeltmemek.

i) Şahsi eşyalarını olması gereken yerlerde bulundurmamak.

j) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

k) Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanır.

Kınama Cezası

Madde 20 — Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yatakhane, TV, çalışma ve dinlenme salonları, kantin ve benzeri yerlere girip çıkmada, yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak.

b) Yurtta kantin ya da yurt yönetiminin göstereceği yerlerden, başka yerlerde yemek yemek.

c) Yurt içinde bir şey satmak veya bağış toplamak.

d) Yurt araç ve gereçleri ile hizmetlerini özel işlerde kullanmak.

e) Yurdun herhangi bir yerine açık seçik resimler çizmek ve asmak.

f) Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri karıştırmak veya güçleştirmek.

g) Yurtta bulunması gerekli zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak.

h) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak.

i) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Yurttan Geçici Çıkarma Cezası

Madde 21 — Yurttan geçici çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurt içinde çirkin sözler söylemek, arkadaşlarına ya da başkalarına karşı fiili saldırıda bulunmak, hakaret etmek, tehdit etmek ve küçük düşürmek.

b) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak.

c) Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak.

d) Yurt eşya ya da malzemesini, yurttan dışarı çıkarmak.

e) Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak.

f) Yurt yönetiminin astığı ya da izni ile asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerlerine yazı yazmak, resim yapmak ya da bozmak.

g) Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek.

h) Yurdun giriş ve çıkış saatlerine uymamakta, uyarıya rağmen devam veya ısrar etmek.

ı) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için, yurt yönetimi duyuruları ve emirlerine uymamak.

j) Yurt öğrencisi olmayan bir şahsın yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek ya da yurt imkanlarından faydalandırmaya teşebbüs etmek.

k) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

l) Yurt yönetiminin telefonları ile izinsiz konuşmak.

Yurttan Kesin Çıkarma Cezası

Madde 22 — Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta hırsızlık yapmak.

b) Yurt ve Üniversite öğrencilerini tehdit etmek, bunlara karşı toplu ya da yalnız, yazılı ya da sözlü küçük düşürücü demeçte bulunmak veya başkalarını buna özendirmek, kışkırtmak, bunlara fiili saldırıda bulunmak.

c) Yurdun içinde ya da dışında iffete aykırı harekette bulunmak.

d) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bıçak, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç gibi her türlü kesici, delici alet, topuz, topuzlu kamçı, muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuk, boğucu tel zincir gibi her türlü bereleyici ya da boğucu araç, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, her türlü zehirler, her türlü şiş, gaz maddeleri ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte olan benzeri madde ve alet bulundurmak.

e) Devlet yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek.

f) Yurdun bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek bu bina ve tesislerin bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak.

g) Hangi nedenle olursa olsun yurt görevlilerinin, görevlerini yapmasına engel olmak.

h) Yurt binası içinde veya dışında güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak veya silah kullanmak.

i) Her ne şekilde olursa olsun, yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, faaliyetlerine katılmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak.

j) Yurt binası yada eklentileri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak ya da herhangi bir biçimde zarar vermek.

k) Yurt içinde alkollü içkiler ya da keyif verici maddeler bulundurmak, açık şekilde sarhoşluk nedeniyle yurt içinde huzur bozucu davranışlarda bulunmak.

l) Yukarıdaki fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunmak veya her ne şekilde olursa olsun katılmak.

m) Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı yurt dışında Üniversitenin bir başka yurdunda işlemek veya işlemeye teşebbüs etmek.

n) Geçici olarak, Üniversite yurtlarına girmesi yasaklanmış olup da bu yasağa uymamak.

o) Yurt yönetimine, yurda girmesini etkileyici gerçek dışı veya eksik bilgi vermek veya yurda girmek için gerekli şartlardan birini kaybetmek.

p) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen yurdu boşaltmamak.

r) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak.

Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 23 — Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken, disiplin suçu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınabilir. Toplu olarak işlenen suçlarda suçluların ayrı ayrı tespitinin mümkün olmadığı hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin herbirine yetkili amir veya kurullarca uygun görülen ceza verilir.

Öğrencilere bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını gerektiren suçu işlediklerinde, iyi halleri değerlendirilerek bir derece hafif olan ceza verilebilir.

Ancak suçun vasıf ve unsurlarına göre, daha evvel ceza almamış olmak da öğrencinin bir üst ceza almasına veya yurttan çıkarılmasına mani değildir.

Cezaların Uygulanması

Madde 24 — Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır ve öğrencinin yurt dosyasına işlenir. Diğer cezalar uygulanmadan önce öğrenciye en fazla 15 gün süre verilebilir.

Öğrenci, yurdu daha önce terk ederse, ceza terk tarihinden itibaren uygulanmış sayılır.

Uyarma ve kınama cezalarını gerektirenler dışında eylem ve haller aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil ediyorsa, durum ilgilinin öğrenim gördüğü Yükseköğrenim Kurumuna bildirilir.

Öğrenciye bu Yönetmeliğe göre disiplin cezası verilmiş olması, aynı eylemden dolayı kendisi hakkında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunca disiplin soruşturması açılmasını ve disiplin cezası verilmesini engellemez. Bu şekilde verilecek cezalar da yurt yönetimince soruşturma açılmasını ve disiplin cezasını verilmesini engellemeyeceği gibi bu şekilde verilecek cezalarda yurt yönetimince soruşturma açılmasını ve ceza verilmesini engellemez.                                                        

Bu Yönetmelikte, disiplin usul ve esasları bakımından hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Disiplin cezaları ayrıca öğrencinin ailesine tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yurt Ücreti ve Depozito

MADDE 25 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/06/2007-26559)

Yurt ücreti ve depozito miktarı her akademik takvim yılı sonunda bir sonraki akademik takvim yılı için Yurt Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektör onayı ile tespit edilir.

Yurt ücreti aylık taksitler şeklinde veya peşin ödenir. Ara dönemlerde yurtlara giriş ve çıkış yapan öğrencilerin yurt ücreti günlük olarak hesaplanır. Yurt ücretinin her ayın son gününe kadar ödenmesi gerekir. Yurt ücretini ödemeyen öğrenciye, bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için bir defaya mahsus yedi gün süre verilir. Belirlenen sürelerde yurt ücretlerini yatırmayan öğrencilerin, depozitolarından yurt ücreti borçları mahsup edilir, varsa kalan depozito alacakları iade edilir ve öğrencinin Yurt Yönetim Kurulu kararıyla yurtla ilişiği kesilir. Varsa kalan borç hakkında genel hükümlere göre tahsil yoluna gidilir. Yurt ücreti borcundan dolayı kaydı silinen öğrencilerin yurtlara tekrar kaydı yapılmaz.

                Depozito, öğrencinin yurtta yapacağı zararlara karşılık tek seferde alınır ve öğrencinin yurtla ilişiği kesilmediği sürece geri ödenmez. Depozitonun geri ödenmesi için; öğrencinin yurtla ilişiğini kestiği sırada yurt ücreti borcunun bulunmaması, teslim aldığı yurt eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak geri teslim etmesi gerekir.

               (Değişik fıkra:RG-23/6/2011-27973) Yurt ücretinden muaf tutulacak öğrenciler, Yurt Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

                 (Ek fıkra:RG-23/6/2011-27973) Mezuniyet, ölüm, doğal afetlerin olması, sağlık raporuyla belgelenen sağlık sorunlarının olması, kaydının dondurulması, Üniversiteden çıkarılma gibi durumların dışında, sözleşme bitiş tarihine kadar herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenciye, depozito ücreti iade edilmez.

Öğrencilerin Kıymetli Eşya ve Parası

Madde 26 — Yurt Müdürlüğüne, tutanakla teslim edilmeyen para veya kıymetli evrak ve benzeri eşyaların kaybolmasından, Yurt yönetimi sorumlu tutulamaz.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.