UŞAK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Atatürk ilke ve inkılaplarının önemi, amaçları ve sonuçları hakkında eğitim programları düzenlemek ve etkinlikler yapmak,

b) Yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak bilgi birikimini artırmak; bu bilgi birikimini kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmek; fotoğraf, slâyt, film, belge gibi bilgi kaynaklarından arşiv oluşturmak,

ç) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

d) Merkezin çalışmalarına Üniversitenin tüm öğretim elemanlarının, idari personelinin ve öğrencilerinin katılımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Atatürk’e, Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli mücadele yıllarına ve Kurtuluş Savaşına ilişkin olarak eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek,

b) Yukarıda belirtilen konularda, yurt dışında ve yurt içinde öğretim kurumları dâhil, kamu ve özel kurum, kuruluş ve kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürünün görevi sona erince, müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü geçici olarak görevinden ayrıldığında müdür yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri bu görevi yürütür.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

d) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Merkez Müdürünün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilecek   beş  kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkezin çalışmaları için gerektiğinde çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.