SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (Değişik ibare:RG-20/4/2015-29332) (Sakarya TÖMER): Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için (Değişik ibare:RG-20/4/2015-29332) kurslar, sertifika programları açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı eğitimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek,

d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kısa süreli Türkçe kursları düzenlemek,

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek,

g) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak,

ğ) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek,

h) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek,

ı) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Sakarya ve civarında yaşayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek, (1)

i) (Ek:RG-20/4/2015-29332) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi, günümüz Türk Lehçeleri ile ilgili kurslar açmak,

j) (Ek:RG-20/4/2015-29332)  Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve toplantıları (Kongre - sempozyum - çalıştay - fuar vb.) yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak.

 Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezde görevli Üniversitenin öğretim elemanları arasından (Değişik ibare:RG-20/4/2015-29332) iki Müdür Yardımcısı belirler.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 –  (Değişik:RG-20/4/2015-29332)

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim plânlamacısı

MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim plânlamacısı belirleyebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

________

(1) Bu değişiklik ile 5 inci maddesinin (ı) bendinin sonundaki “.” işareti “,” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2010

27776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

20/4/2015

29332

2.