SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

                b) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez (SAÜTAM): Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezini,

                ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

                d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                e) Şube başkanları: Balkan Araştırmaları Şubesi, Kafkas  Araştırmaları Şubesi, Türkistan Araştırmaları Şubesi, Ortadoğu Araştırmaları Şubesi, Kıbrıs Araştırmaları Şubesi, Türk Dünyası Halk Kültürü Araştırmaları Şubesi, Türk Dünyası Tiyatrosu Araştırmaları Şubesi, Türk Dünyası Musikisi Araştırmaları Şubesi Başkanlarını

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

                a) Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak,

                b) Bölgede veya gerekli hallerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer çeşitli ülkelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak,

                c) Yurt dışında ilgili birim ve uzmanlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak, akademik işbirliği sağlamak,

                ç) Belli aralıklarla ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek,

                d) Merkezin amaçları ile ilgili konularda konferans, seminer, bilgi şöleni ve paneller düzenlemek,

                e) Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi adıyla ilmî bir dergi çıkarmak,

                f) Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak kültürel ve bilimsel mahiyette çalışmalar yapmak ve etkinliklerde bulunmak,

                g) Çeşitli bilim dallarında Türk dünyasının ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların temini için katkılarda bulunmak,

                ğ) Türk dünyası ile ilgili olarak; Azerbaycan, Batı Türkistan (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan), Uygurlar, Kıbrıs Türkleri, Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay, Kundur, Ahıska, Avar), Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran), Balkan Türkleri (Bosna-Hersek, Kosova, Yugoslavya, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldavya), İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları, Karaimler), Sibirya Türkleri (Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno Altay, Şorlar, Dolganlar) ve dünyadaki diğer Türk toplulukları adlarıyla şubeler kurmak ve bu konularda araştırma grupları oluşturmak; adı geçen şubelerle ilgili elemanlar yetiştirilmesini sağlamak,

                h) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk dünyası arasındaki öğrenci mübadelesinde danışmanlık hizmeti sunmak,

                ı) Türklük bilgisi ve Türk dünyası ile ilgili olarak daha önce yapılmış ve halen yapılmakta olan yayınların Sakarya Üniversitesine akışını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

                i) Türklük bilgisi alanında malzeme bulunan dil-lehçeler ile bu konularda ilmi araştırmalar yapılmış dil ve lehçelerde yayınlanan materyali toplamak, taramak ve değerlendirmek,

                j) Dünyada değişik adlarla bilinen Türk topluluklarının tarihî, edebî, siyasî, demografik, kültürel, ekonomik gelişimleriyle başka topluluklarla münasebetlerini takip etmek; ilgili yayınları takip ederek gerekli bilgileri arşivlemek,

                k) Çeşitli dil ve lehçelerde yazılmış ilgili yayınların Türkçe’ye çevrilmesi için tercüme büroları kurmak. Bu bürolarda merkez dışında görevli akademik ve uzman elemanlardan da faydalanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                a) Müdür,

                b) Yönetim Kurulu,

                c) Şube başkanları.

                Müdür

                MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

                Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

                Müdürün görevleri

                MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,  

                b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek,

                c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma  merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projelerle ilgili karşılıklı yardımlar gerçekleştirmek,

                ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan Rektörün onayına sunmak,

                d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

                e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.

                Yönetim kurulu

                MADDE 9 – (1) (Değişik: RG-11/01/2007-26400) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

                (2) Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

                Yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

                b) Merkez  faaliyet alanlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

                c) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şekillerini karara bağlamak, 

                ç) Merkezin yatırım ve program tasarısını hazırlamak,

                d) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

                e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları destek hizmetlerini karara bağlamak, 

                f) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

                Merkeze  bağlı  şubeler

                MADDE 11 – (1) Merkezin amaç ve kapsamına uygun olarak, Üniversite içerisinde ilgili disiplinlerde görev yapan öğretim üyelerinin, Müdür ve müdür yardımcısı ile şube başkanlarının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkeze bağlı şubeler kurulur. Bu şubeler, güdümlü araştırma yapmaya yöneliktir.

                (2) Merkezin şubeleri şunlardır;

                a) Balkan Araştırmaları Şubesi,

                b) Kafkas  Araştırmaları Şubesi,

                c) Türkistan Araştırmaları Şubesi,

                ç) Ortadoğu Araştırmaları Şubesi,

                d) Kıbrıs Araştırmaları Şubesi,

                e) Türk Dünyası Halk Kültürü Araştırmaları Şubesi,

                f) Türk Dünyası Tiyatrosu Araştırmaları Şubesi,

                g) Türk Dünyası Musikisi Araştırmaları Şubesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                İta amiri

                MADDE 12 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.

                Personel ihtiyacı

                MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.