GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

                b) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

                c) Rektörlük: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,

                ç) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

                d) Dekanlık: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

                e) Merkez (Hastane): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

                f) Merkez Müdürü: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürünü,

                g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                ğ) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı sağlamak, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli yürütülmesi için gerektiğinde Tıp Fakültesi, diğer akademik birimler ve yurt içi-dışı kurumlarla işbirliği yapmaktır.

                Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

                a) Sağlık hizmeti sunmak,

                b) Eğitim ve araştırmalarla ilgili eşgüdümü sağlamak,

                c) Kamu kurum ve kuruluşları, gerektiğinde özel sektör ile ortak projeler geliştirmek,

                ç) Halk sağlığına yönelik projeler geliştirmek,

                d) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

                a) Merkez Müdürü,

                b) Yönetim Kurulu,

                c) Danışma Kurulu.

                Merkez müdürü

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Tıp Fakültesinde Merkezin çalışma alanları ile ilgili birimlerde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

                (2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en az üç kişiyi müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

                (3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

                Merkez müdürünün görevleri

                Madde 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

                a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

                b) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

                c) Merkeze bağlı teknik, idari ve sağlık personelinin istihdam, yönetim ve denetimini yapmak, çalışma düzenini planlamak,

                ç) Personelin çalışma düzenini ilgili anabilim dalları ile koordinasyon ve işbirliği  içinde düzenlemek,

                d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

                e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak,

                f) Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

                g) Merkezin yönetim ve denetim görevini yürütmek,

                ğ) Merkezin ödenek, kadro ihtiyacı, bütçesi ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

                h) Tıp Fakültesi dışındaki akademik birimler arasında eğitim, araştırma ve uygulama konusunda koordinasyon ve işbirliğini  sağlamak.

                Yönetim kurulu

                MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Dekan, Merkez Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile cerrahi, dahili, temel tıp bilimleri bölüm başkanları olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Müdürünün önereceği bir  müdür yardımcısı oy hakkı olmaksızın raportör olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılır. Anabilim dallarının çalışma alanlarını ilgilendiren konularda ilgili anabilim dalı başkanı Yönetim Kuruluna davet edilip görüşüne başvurulduktan sonra karar alınır.

                (2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda başkanlığa Dekan, Dekanın olmadığı toplantılarda Merkez Müdürü vekalet eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.  Olağanüstü toplantı başkan veya en az iki üyenin yazılı başvurusunu izleyen iki iş günü içinde yapılır.

                Yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

                a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimiyle ilgili kararlar almak,

                b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

                c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

                ç) Merkezin ödenek, kadro ihtiyacı, bütçesiyle ilgili önerileri ve görüşülecek diğer konuları karara bağlamak,

                d) Merkez ile ilgili hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.

                Danışma kurulu ve görevleri

                MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaların verimliliğinin arttırılması ve uzmanlık isteyen konularla ilgili geçici veya sürekli olarak uygulama ve araştırmalarda bulunulmasını sağlamak için oluşturulan organdır.

                (2) Danışma Kurulu, Merkezde çalışma birimi olan anabilim dallarının başkanlarından oluşur. Kurula Rektör başkanlık eder. Danışma Kurulu, Rektör, Dekan, Merkez Müdürü veya en az yedi anabilim dalı başkanının yazılı ortak talebi üzerine olağanüstü toplanır. Toplantılara Dekan, Merkez Müdürü ve Döner Sermaye İşletme Müdürü oy hakkı olmadan katılır.

                (3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                (4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye kararları alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

                MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak sağlık hizmetleri veren servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile Merkezin idari birimleri, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

                (2) Anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları ve poliklinik sorumluları, sorumluluk alanlarına giren hizmetleri Merkez yönetimi ile koordinasyon ve işbirliği içinde yürütür.

                (3) Anabilim dalları dışında yer alan, doğrudan Merkeze bağlı birimlerin sorumluları, Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından en az bir en fazla üç yıllığına görevlendirilir.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.