Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DOĞAL BOYALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde  1- Doğal Boyalar Araştırma ve Geliştirme Merkezi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 7d/2 nci maddesi uyarınca kurulmuştur.

 

Amaç

Madde 2- Merkezin amacı

a)  Tokat yöresindeki ve el sanatlarını kronolojik bir sistem içerisinde incelemek,

b) El sanatlarının özellikleri belirlenerek gerekli slayt yada video çekimleri yapmak,

c)  Geleneksel metotlarla boyama yapan insanları bilgilendirmek,

d)  Eski boyama tekniklerini ve boya bitkilerini araştırmak,

e)  Kurslar düzenlemek ve kursları başarı ile bitirenlere sertifika vermek,

f)  Araştırma sonuçlarından elde edilecek materyal birikimini araştırmacıların istifadelerine sunmak,

g)  Araştırma ve uygulama birimleri açmak, çalıştırmak,

h)   El sanatları ile ( Özellikle Boyama ve Dokuma) ilgili konularda kamu ve özel teşebbüs kesimi ile işbirliği yapmak,

i)  Boya bitkilerini ve işleme şekillerini, çeşitli etkinliklerle halka tanıtmak,  

j)  Orijinal renkler yapmak ve bunları halı kilim aralarında kullanmak, bu amaçla laboratuar ve atölye açmak,

k)  Ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

Yönetim  ve Organlar

Madde 3- Merkezin Yönetim ve Organları

a) Genel Kurul,

b) Merkez Müdürü,

c) Yönetim Kurulu,

a)       Merkezin Genel Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulur.

1) Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün uygun görüşüyle Gaziosmanpaşa Üniversitesinin farklı alanlardaki öğretim elemanları arasından belirlenecek altı üye,

2) Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün uygun görüşüyle Gaziosmanpaşa Üniversitesinin el sanatlarıyla ilgili sanat veya ana sanat dallarında görevli öğretim elemanları arasından belirlenecek dört üye,

3) Ayrıca Merkez Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde, usta öğrenci temsilcisinin, oy hakkı olmaksızın katılımlarıyla oluşur.

4) Genel Kurul Başkanı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörüdür.

Madde 4- Her öğretim yılı başında başkanın daveti üzerine toplanan Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a)  Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma, proje ve çalışmalar ile ilgili görüş bildirmek,

b) Merkez’in çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak, yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirerek karara bağlamak.

Madde 5- Genel Kurul’un toplantısında nisap altıdır. Görüş ve öneriler toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile oluşturulur.

Merkez Müdürü

Madde 6- Merkez Müdürü; Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Süresi sona eren müdür tekrar atanabilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür altı ay geçmeyen ayrılmalarda müdür yardımcısının ya da Yönetim Kurulu üyesini Müdür vekil olarak görevlendirir ve rektörlüğe bilgi verir.

Madde 7- Merkez Müdürü kendisine iki yardımcı atar. Müdür, görev  süresi içinde yardımcılarını değiştirebilme yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu

Madde 8- Merkez Müdürü, aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdür yardımcıları da Yönetim Kurulunun üyesidir. Ayrıca Üniversitenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ve Üniversite Rektörü’nün uygun görüşü ile tespit edilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler önerilerek seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin sürelerini  doldurmak üzere yenileri seçilir.

Madde 9- Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır. Merkezin amaç ve görevleri doğrultusunda Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını gözden geçirir. İlgili konularda kararlar alır. Gerektiğinde konu ile ilgili kamu,özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği için alt kurullar oluşturur. Faaliyet dönemi sonunda yine Merkez Müdürünce düzenlenen dönem sonu raporlarının esaslarını tespit eder.

Madde 10- Yönetim Kurulunun toplantı nisabı kurulu oluşturan üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Oylamada eşitlik olması halinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

Mali Hükümler

Madde 11- Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

 a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü bütçesinin ilgili faslından ayrılacak ödenekler,

b) Bakanlıklar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bütçelerinden Merkeze aktarılacak ödenekler,

c)  Özel Kuruluşlar ile uluslar arası kuruluşlardan sağlanacak yardımlar,

d) Kongre, sempozyum, seminer, konferans, kurs gibi toplantılardan sağlanan gelirler,

e)  Döner sermaye gelirleri,

f)   Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve sair gelirler.

 

Madde 12- Merkezin giderleri şunlardır:

a) Eğitim, geliştirme ve uygulama giderleri,

b) Yayın giderleri,

c) Üyesi bulunduğu ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ödenen aidatlar,

d) Bilimsel toplantılar, araştırmalar ve benzeri faaliyetler için yapılan harcamalar,

e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri,

f) Ulaştırma ve haberleşme giderleri,

g) Sosyal faaliyet giderleri,

h) Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer harcamalar,

Madde 13- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 14- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanuna göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 15-  Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.