DEVLET BAKANLIĞI AİLE ŞURASI YÖNETMELİĞİ

 

 

 Amaç

 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ‘Aile Şûrası’ Genel Kurul ve komis­yonlarında yapılacak çalışmalarını bir sistem dahilinde ele alınarak etkili ve olumlu bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacak “Şûra Çalışma Düzeni” ni kurmaktır.

Madde 2 — Aile Şûrası’nın amacı; toplumun temeli olan aile ile ilgili görüş ve yaklaşımları toplamak, tartışmak ve Türk toplumunun tercihleri doğrultusunda milli bir politikaya esas olacak ilkeler ve programlar üzerinde istişari kararlar al­maktır.

 Kapsam

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Aile ile ilgili Devlet Bakanlığı’nca düzenlene­cek Aile Şûrası’nın amaç, görev, yetki, teşekkül, çalışma esasları ve bunlarla ilgi­li hükümleri kapsar.

 Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik, 6 Aralık 1989 tarih ve 396 sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 3 üncü maddesinin (h) bendine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile ile ilgili Devlet Bakanını,

b) Şûra: Aile Şûrasını,              

c) Başkanlık: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığını,

d) Başkan ve yardımcılar: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Başkan ve Başkan yardımcıları,

e) Kurul Üyeleri: Aile Araştırma Kurulu üyelerini,

ifade eder.

Üyeler

Madde 6 — Şûra Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

 a) Tabii üyeler

 Bakan

Başkan

Başkan yardımcıları

Kurul üyeleri

Başkanlık Araştırma Dairesi Başkanı

Başkanlık Koordinasyon Dairesi Başkanı

Başkanlık Aile Eğitimi Dairesi Başkanı

Başkanlık Hukuk Müşaviri ve ilgili müşavirler.

 b)  Temsilci üyeler:

 Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi

Başbakanlık temsilcisi

YOK ve konuyla ilgili fakültesi bulunan üniversite temsilcileri

Başkanlıkça ismen davet edilenler

Başkanlıkça çağrı yapılan kurum ve kuruluş temsilcileri.

 Şûranın Görevleri

Madde 7 — Şûra, aile sorunları konusundaki eğilim ve isteklerin ifade edil­diği, ortak program ve projelerin ele alındığı bir istişare organıdır.

Şûranın görevleri şunlardır:

a)   Aile ile ilgili milli bir politikanın tesbiti için toplumun değişik kesimle­rinin katılım ve taleplerini ifade etmek,

b)   Aile konusunda; yönlendirme, teşvik ve işbirliği programlarına esas ola­cak öneri paketleri sunmak,

c)   Türk ailesini olumsuz yönde etkileyen uygulama, yöneliş ve tercihler konusunda milli duyarlıkları dile getirmek,

d)   Belirtilen konular üzerinde görüşme ve tartışmalar yapmak, istişari ka­rarlar almak.

 Şûranın Çalışma Esasları

Madde 8 — Şûra gerekli görülen aile konularını görüşmek üzere, Bakanın teklif ettiği tarihte en az iki yılda bir olağan; lüzumunda da Bakan’ın daveti üzeri­ne olağanüstü toplanır.

Şûra, çalışmalarını Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanan gün­dem gereğince, Genel Kurul ve Komisyon toplantıları halinde yürütür. Şûra top­lantısına davet edilen kişi ve kuruluşlardan bildiriler istenebilir.

 

Genel Kurul Çalışmaları

Madde 9- Bakan Şûranın “tabii” başkanıdır. Bakanın katılmadığı hallerde toplantı, Aile Araştırma Kurumu Başkanının riyasetinde yapılır. Genel Kurul üyelerince seçilen bir başkan yardımcısı ile iki sekreter Başkanlık Divanı’nı oluş­turur. Genel Kurul Başkanlık Divanı; hazırlanan programın düzen içinde uygu­lanmasını sağlar. Kişisel bildiriler ve kurum ve kuruluşların raporlarının belirti­len süre içerisinde sunulmasını ve görüşülmesini tamamlar, sonuç raporlarının hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara gönderir. Komisyon­lardan gelen sonuç raporlarını Genel Kurulda görüşmeye açar. Genel Kurulun son şeklini verdiği raporları redakte edilmek üzere komisyon başkanlarından olu­şan ‘üst komisyona gönderir. Üst komisyon şûra kararları olarak yayımlanacak metinleri hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

 Komisyon Çalışmaları

Madde 10 — Genel Kurul, aile konusundaki uzmanlık alanlarını dikkate alarak sayısı üçten az olmamak üzere komisyonlar kurar ve üyeleri belirler. Ko­misyonlar kendi arasından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter üye se­çer. Komisyona Başkanlığın gönderdiği iki üye de iştirak eder. Üst komisyon, komisyon başkanları ile Başkanlık temsilcisinden oluşur.

Komisyonlar şûra programında kendilerine verilen süre içinde Genel Ku­rula arzedilen bildirileri ve görüşleri değerlendirir, bunları bir sonuç raporuna bağlar. Bu raporlar iki nüsha yazılarak komisyon üyelerince imzalanır ve üst ko­misyona teslim edilir. Üst komisyon, komisyonlarca hazırlanan sonuç raporlarını Genel Kurula sunar.

 Genel Hükümler

Madde 11 — Şûra çalışmaları istişari mahiyettedir. Şûranın sekretarya hiz­metlerini Başkanlık Koordinasyon Dairesi Başkanlığı yürütür.

Şûraya sunulan bildirilerin, görüşlerin ve tutanakların yayın hakkı Bakanlı­ğa aittir.

Bakan, şûra gündemi üzerinde tasarrufa yetkilidir.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ile görevli Devlet Bakanı yürütür.