ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

 

Kapsam

Madde 1- (Değişik ibare:RG-13/06/2006-26197) Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullardan mezun olanlara verilecek olan Doktora, Yüksek Lisans, Lisans ve Önlisans Diplomalarının ve diğer belgelerin düzenlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Diploma Defteri Düzenleme Esasları

Madde 2- Mezun öğrenci için, ad-soyad, öğrenci numarası, kayıt tarihi, kimlik bilgileri, mezuniyet tarihi, diploma no, imza, yazışma adresi ve açıklama hanelerinin bulunduğu diploma defterleri,her sayfası Genel Sekreter tarafından mühürlenip  numaralandırılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na zimmetlenir. Mezun öğrenci ilgili bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma defterine işlenir.

Diploma Düzenleme Esasları

Madde 3 - a) (Değişik:RG-27/03/2005-25768)

Her sınav dönemi sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca mezuniyetlerine karar verilen ve bir liste halinde Rektörlüğe bildirilen öğrenciler için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından birer diploma düzenlenir.

Diplomanın şekli, boyutları ve diplomada yer alacak bilgiler Üniversite Senatosu’nca belirlenir.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar bilgisayarda standart olarak yazdırılır.

b) (Değişik:RG-27/03/2005-25768)

(Değişik ibare:RG-13/06/2006-26197) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çift Anadal İkinci Lisans Programı Yönergesi’nin 15 inci maddesi gereği, Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, bu maddedeki esaslara göre "Çift Anadal İkinci Lisans Diploması" düzenlenir.

Çift Anadal İkinci Lisans Diplomasının şekli, boyutları ve diplomada yer alacak bilgiler Üniversite Senatosu’nca belirlenir.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar bilgisayarda  standart olarak yazdırılır.

c)Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik”in 3. maddesine göre  lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlardan ,Türk Ceza Kanunu’nun  ikinci kitabının birinci babında yer alan, Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olanlara “Önlisans” diploması verilir.Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

d) (Değişik:RG-15/03/2015-29296) Diplomalar düzenlenirken öğrencinin nüfus cüzdanındaki T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılarak hazırlanır.

 e) Diplomaları diğer makamlar tarafından tescili veya onayı gereken mezunlar dışında kalan mezunlara geçici mezuniyet belgesi düzenlenmez. Mezuniyet  tarihinden itibaren en  kısa  süre  içerisinde  doğrudan diploma  düzenlenir. Diploması  henüz düzenlenmemiş mezunlara öğrencinin yazılı  gerekçeli talebi üzerine bir kereye mahsus olmak üzere mezun olduklarını belirten mezuniyet bildirim yazısı verilir.Mezuniyet bildirim yazısında öğrencinin açık kimliği, bölüm/program adı, numarası, mezuniyet tarihi belirtilir. Mezuniyet bildirim yazısında fotoğraf yer almaz. İmzanın üzerine ilgili birimin sıcak mühürü basılır.

Mezuniyet bildirim yazısında imza yetkisi

Fakültelerde : Dekan

Yüksekokullarda : Yüksekokul Müdürü

Enstitülerde : Enstitü Müdürü’ne aittir.

f) (Değişik:RG-13/7/2009-27287) Diplomalar; fakültelerde Dekan ve Rektör, yüksekokullarda Yüksekokul Müdürü ve Rektör, enstitülerde ise Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. İmzalar bilgisayar ortamında basılır. Diplomalarda Üniversitenin hologramı yer alır.  Çift anadal ikinci lisans diplomalarının imzalanmasında da  aynı yol izlenir.

g) Mezuniyetten sonra nüfus hüviyet cüzdanında mahkeme kararı ile yapılan değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu’nca alınacak karar üzerine diplomanın arkasına daktiloyla şerh ve tarih konularak belirtilir ve Rektörün imzası ve mühür ile onaylanır.Bunun için nüfus hüviyet cüzdanı ve mahkeme kararı ile noterden onaylı belgelerin Rektörlüğe ulaştırılmış olması gerekir.Gerekli düzeltme diploma defterinde de yapılır.

h) (Ek:RG-17/09/2006-26292) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki; yüksek öğretim diplomasına yapılan bir ek olup diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın yerini almaz ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez. Diploma eki diploma ile birlikte geçerlidir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır. Diploma ekinde; mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir. Diploma eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır. (Ek iki cümle:RG-13/7/2009-27287) İmza bilgisayar ortamında basılır. Diploma ekinde Üniversitenin hologramı yer alır.

Diplomaya Yazılacak Mezuniyet Tarihi

Madde 4- Diplomaya yazılacak mezuniyet tarihi,

a) Önlisans ve Lisans diplomalarında, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihtir.

b) Doktora ve Yüksek Lisans diplomalarında ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihtir.

Diplomanın ve diploma ekinin teslimi (Değişik başlık:RG-17/09/2006-26292)

MADDE 5 – (Değişik birinci fıkra:RG-17/09/2006-26292) Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi ve verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak öğrencinin kendisine verilir. Mezuniyet bildirim yazısının iadesi gerekmez. Diploma ve diploma eki ancak zorunlu hallerde öğrencinin yazılı başvurusuna istinaden noter aracılığı ile vekalet verdiği kişiye verilebilir.  Vefat eden öğrencinin diploması,  istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir. Diplomanın ve diploma ekinin bir fotokopisi öğrencinin şahsi dosyasında saklanır.

Diplomada idarece bir hata yapıldığında yeniden diploma düzenlenir ve Rektörlük  onayına sunulur. Gerekli düzeltme diploma defterinde de yapılır.

Hatalı düzenlenen  diplomalar imha edilmez.İptal kaşesi basılarak diploma numaralarının takip ettiği bir dosyada saklanır.

Yandal Sertifikası Düzenlenmesi

Madde 6- (Değişik ibare:RG-13/06/2006-26197) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi”nin 11. maddesi gereği bir yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye “Yandal Sertifikası” düzenlenir. Yandal Sertifikası ilgili Dekan yada Yüksekokul Müdürü ile Rektör tarafından imzalanır. (Ek cümle:RG-13/7/2009-27287) Yandal sertifikası ve üzerindeki imzalar bilgisayar ortamında basılır.

Sertifika ve Kurs Bitirme Belgesi Düzenlenmesi

Madde 7- Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul,Enstitü ve Merkezlerce  düzenlenen her türlü kurs, seminer panel,sempozyum ve benzeri çalışmalara katılanlara  ilgili birim tarafından “Sertifika” ,  “Kurs Bitirme Belgesi” ya da “Katılım Belgesi” verilebilir.

Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine  ilgilinin adı ve soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs, seminer veya benzeri çalışmanın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır.

Verilecek olan sertifika, kurs bitirme belgesi ve katılım belgesi,  ilgili Dekan, Yüksekokul, Enstitü ya da Merkez Müdürü  ile kurs, seminer, panel, sempozyum veya benzeri çalışmanın yürütücüsü, yanı sıra gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.

Diploma, Diploma Eki, Sertifika veya Kurs Bitirme Belgesinin Kaybedilmesi

MADDE 8 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-17/09/2006-26292)

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir.

a) Diploma,  diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesini kaybedenler İstanbul, Ankara ve İzmir’ de yayınlanan ve ülke çapında dağıtımı yapılan yüksek tirajlı  bir gazetede üçer gün ara ile iki kez kayıp ilanı verirler. "Kayıp diploma", "Kayıp diploma eki",  veya "Kayıp sertifika" başlığını taşıyan bu ilanda; diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin nereden alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.

b) Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin alındığı yere yapılacak olan başvuruda, başvuru dilekçesine kayıp ilanının çıktığı gazete ve bir adet (Değişik ibare:RG-14/3/2011-27874) kimlik belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ve diploma ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu eklenir.

c) Kayıtlar göz önünde tutularak başvuru incelenir ve başvurudaki isteğin kabul edilip edilmeyeceğine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. İsteğin kabulü halinde diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin ikinci nüshası hazırlanır. İkinci nüsha ibaresi konularak düzenlenecek ikinci nüshada asılda bulunan bilgiler ve imza sahiplerinin ad ve soyadı  yer alır, ancak düzenlendiği tarihteki Dekan, Yüksekokul, Enstitü veya Merkez Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.  Diploma ekinin ikinci nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

ç) Tahribata uğraması nedeniyle orjinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgeleri için ilan şartı aranmaksızın aynı yol izlenerek ikinci nüsha verilir.

d) İkinci nüshaları kaybedenlere başka nüsha verilmez, yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.

Yürürlük

Madde 9- Bu yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Yönetmeliği (Değişik ibare:RG-13/06/2006-26197) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

__________________

(1)Bu Yönetmeliğin adı “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" iken; 17/09/2006 tarihli ve 26292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde  değiştirilmiştir.