İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin birimlerini,

b) Birim başkanı: Merkezin birimlerinin başkanlarını,

c) Merkez (Çelebi-TÖMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturmak.

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

d) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, dil laboratuvarları oluşturmak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için, onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek, Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için, onlara Türk dilini öğretmek.

h) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek.

ı) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

i) Dil sınavları düzenlemek.

j) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

k) Türkçe öğretiminin yaygınlaşması ve kolaylaşması için uzaktan eğitim ve uzaktan sınav yapmak.

l) Bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer faaliyetleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimler ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları, birim başkanları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esaslarını kararlaştırmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkeze bağlı birimler oluşturulması, kapatılması ve bunların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek, bu konuda Rektörlüğe öneride bulunulmasına karar vermek.

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını belirlemek.

g) Müdür tarafından Merkezin yönetimi ile ilgili getirilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezde Türkçe öğretimi, öğrenci sayısına göre oluşturulan birimlerce yürütülür.

(2) Birim başkanı, Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim elemanları arasından Müdürce önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim başkanı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimler;

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Birimleriyle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar konusunda yönlendirmek, görevlendirmek,

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek,

d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve başlayacak öğretim elemanlarının staj programını düzenlemek,

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak

görevlerini yürütür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 12 – (1) Merkezde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevler yerine getirilmek üzere öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Koordinatör

MADDE 13 – (1) Merkezde idari konularda görev yapmak üzere Müdür tarafından bir idari koordinatör görevlendirilir. İdari koordinatör; idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması ve sonuçlarının alınması amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir, Yönetim Kuruluna raportörlük yapar.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.