İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA  VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına,  görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerini,

c) Merkez (İSTANBUL-THM): İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplum sağlığı alanında eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak,

b) Fakülte öğrencilerine kırsal hekimlik staj eğitimi yaptırmak,

c) Üniversite ile özel sektör ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğine dayalı eğitim ve araştırma hizmeti sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fakültelerin uygulama alanında tıp eğitiminin aile hekimliği döneminde öğrencilerine (intern) kırsal hekimlik staj eğitimi yaptırmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği esaslarına göre Fakültelere tahsis edilmiş olan uygulama alanında toplumun sağlığına yönelik başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere her türlü sağlık hizmetlerinin verilmesinde Fakülteler adına yönetim birimi olarak aktif görev almak,

c) Sağlık konusunda bilinçlendirme amacıyla okullarda toplum sağlığı konusunda eğitim yapmak,

ç) Bölgedeki sağlık kuruluşlarından her ay gönderilen istatistiki verileri değerlendirmek ve yıl sonunda bölgenin sağlık düzeyi ile ilgili verileri hazırlamak ve yayınlamak,

d) Elde edilen veriler doğrultusunda bölgedeki sağlık problemlerinin neler olduğunu ortaya çıkartmak ve bunların çözümüne yardımcı olmak,

e) Bölgedeki sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarını yönlendirmek,

f) Başta Fakülteler olmak üzere yurdun diğer bölgelerinde de toplum sağlığı açısından önemli olan farklı dallardaki hastalıklara ait epidemiyolojik çalışmaları, ilgili bilim dalları ile işbirliği içerisinde planlamak ve saha uygulamalarını yürütmek,

g) Ülkenin toplum sağlığı konusundaki güncel problemleri bilimsel yöntemler ile değerlendirecek araştırmaları yaparak sonuçlarını yayınlamak,

ğ) Toplum sağlığını yakından ilgilendiren çevre kirliliği araştırmalarını yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

h) Kişi ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile sağlıkla ilgili eğitimler yaptırmak,

ı) Çevreye yönelik koruyucu hekimlik alanında halkı aydınlatmak ve mahalli idarelere danışmanlık yapmak,

i) Sempozyum ve panel gibi toplantılar ile bölge sorunlarını kamuoyuna duyurmak,

j) Ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek,

k) Üniversite öğrenci ve personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

(2) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin ilişkilerini diğer kurum ve kuruluşlarla yürütmek,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

e) Çalışma programlarını yürütmektir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1)  Yönetim Kurulu, Müdür ile Danışma Kurulu tarafından üç yıl süre için seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Altı üyenin ikisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından, ikisi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından ikisi ise Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan istişari nitelikte bir organdır.

(2) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından konuyla ilgili araştırma ve çalışmaları ile tanınan kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok otuz üyeden oluşur:

a) Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültelerinin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilecek üçer öğretim üyesi,

b) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Orman Fakültesi ve İşletme Fakültesinden görevlendirilen birer temsilci,

c) İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden bir temsilci,

ç) İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Kardiyoloji Enstitülerince görevlendirilecek birer temsilci,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarından istekleri halinde belirlenecek üç temsilci,

e)  Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite içinden ve dışından Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından yararlanılması mümkün olan kişiler arasından Rektör tarafından seçilecek temsilciler.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.