İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İÜ-ABUM): İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim ve araştırma alanlarında dünyada, AB ülkelerinde ve Türkiye’de meydana gelen değişim ve gelişimleri takip etmek, AB üniversiteleri ile Üniversite arasında öğrenci ve eğitimcilerin değişimlerini sağlayacak akademik ve hukuki altyapının hazırlanmasında destek sağlamak, AB eğitim programlarının Üniversite bünyesinde yürütülmesini sağlamak, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanlarında projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak, Türkiye’deki ve AB ülkelerindeki diğer eğitim kurumları ile ikili ve çoklu ortak araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarına dayalı bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Türkiye-Avrupa bütünleşmesini ve Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle incelemek, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel ve teknik konularda bülten, dergi, kitap, broşür ve benzeri periyodik yayınlar hazırlayarak bu konularda arşiv oluşturmak,

b) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına AB ve Türkiye- AB ilişkileri konularında uzmanlık kazandırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde temel eğitim ve uzmanlık alanında sertifika programları düzenlemek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

c) Çeşitli kurum ve kuruluşların AB ile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak, bilimsel görüş veya rapor vermek, proje ve teknik yardımlarda bulunmak,

ç) Ulusal veya uluslararası düzeyde kongreler, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitsel etkinlikler düzenlemek,

d) Merkezin faaliyetlerini daha etkin biçimde yerine getirmek için AB ile ilgili konularda araştırma yapan ve eğitim veren diğer merkezlerle işbirliğine girmek, ortak projeler hazırlamak ve bu projeleri uygulamak,

e) AB’nin Avrupa dokümantasyon merkezlerine tanıdığı imkanlardan ve Üniversiteye sağlanan imkanlardan yararlanarak, AB’nin resmi yayınları ve ilgili diğer yayınları temin etmek ve bunları ilgililerin istifadesine sunmak,

f) Üniversitenin ilgili birimlerindeki her türlü araştırma, koordinasyon ve bilgi sağlama faaliyetlerinde yardımcı olmak,

g) Türkiye ve AB ile ilgili olarak iktisat, işletme, ticaret, turizm, kamu yönetimi, finansman, bankacılık, eğitim, tarım, ormancılık, sağlık, spor, kültür-sanat etkinlikleri ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak,

ğ) AB eğitim programları ve AB çerçeve programlarına etkin katılımı sağlamak üzere akademik ve hukuki altyapı oluşturmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

h) AB projeleri kapsamında yapılacak her türlü araştırma için araştırmacılara projelerle ilgili her aşamada destek olmak,

ı) Üniversitede yapılacak araştırmaları desteklemek üzere öğretim elemanlarına araştırma yöntemleri hakkında eğitim danışmanlığı sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ile Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı vekalet eder. Müdür Yardımcısı, Müdürün daveti üzerine, Yönetim kurulu toplantısına oy hakkı olmadan katılabilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkezin çalışma alanına giren konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bu Yönetmelik doğrultusunda Merkezin çalışma programını ve esaslarını tespit etmek,

b) Merkez Müdürünün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak,

ç) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

d) Merkez Müdürünün hazırladığı ve Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

e) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,

f) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma gruplarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

g) Danışma Kurulu üyelerini görevlendirilmek üzere Rektöre önermek,

ğ) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

h) Danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek,

ı) Merkez bütçesini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlemek,

i) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak. 

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, konu ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından Yönetim Kurulunca belirlenen en az onbeş, en fazla otuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile yılda en az bir defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunmak, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturmak ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önermektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.