İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SAĞLIĞI VE YARDIMLI

ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yardımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yardımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kalite Güvence Sorumlusu: Merkezin kalite güvence ile ilgili sorumluluklarını yerine getiren kişiyi,

b) Merkez (İKÇÜ-KASAMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yardımlı Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadın ve erkek üreme sağlığı pelvik, taban bozuklukları, jinekolojik endokrinoloji açısından toplumu bilgilendirmek, eğitim toplantıları düzenlemek,

b) Üreme sağlığı açısından yardımcı üreme teknolojilerine teknolojik destek sağlamak,

c) Androloji laboratuvarı kurulması ve erkek infertilitesi tedavisinde teknolojik destek sağlanması,

ç) Subfertilite tanı ve tedavisinde inovasyona öncülük etmek,

d) Jinekolojide minimal invaziv cerrahi yöntemlerin kullanımının arttırılmasına ve yeni yöntemler geliştirilmesine öncülük etmek,

e) Üreme endokrinoloji ve subfertilite ve ürojinekoloji konularında cerrahi ve medikal kit üretimine öncülük etmek,

f) Üreme endokrinoloji ve subfertilite, ürojinekoloji konularında tıbbi personel yetiştirilmesine katkı sağlamak,

g) Kadın sağlığı konusunda uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapılması, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,

ğ) Pelvik taban bozuklukları, üreme endokrinolojisi, endoskopik cerrahi ve kozmetik jinekoloji konularında mezuniyet sonrası hekim eğitimine katkı sağlamak,

h) Obezite ve buna bağlı kadın sağlığı sorunları hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ve koruyucu önlemlerin geliştirilmesine öncülük etmek,

ı) Anne ve bebek sağlığının korunması, perinatal morbiditenin azaltılması konularında topluma öncülük etmek,

i) Yardımlı Üreme Teknikleri birimi kurmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları yönünde aşağıdaki görev ve faaliyetleri yerine getirir;

a) Üreme sağlığını koruma ve üreme rahatsızlıklarını tedavi amacı ile poliklinik hizmet vermek,

b) Pelvik taban bozukluklarının tanı ve tedavisini yapmak,

c) Kadın ve erkek üreme sağlığı, pelvik taban bozuklukları, jinekolojik endokrinoloji konularında eğitim toplantıları düzenlemek,

ç) Endoskopik cerrahi alanında uygulama, araştırma ve mezuniyet sonrası eğitim programları düzenlemek,

d) Kadın sağlığıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek,

e) Pelvik taban bozuklukları, üreme endokrinolojisi ve kozmetik jinekoloji konularında mezuniyet sonrası hekim eğitimine katkı sağlayacak kurs ve çalıştaylar düzenlemek,

f) Kadın sağlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon ve işbirliği sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak,

g) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak ve bilimsel çalışmaları desteklemek,

ğ) Üreme sağlığı, pelvik taban bozuklukları ve jinekolojik endoskopi alanında lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,

h) Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin ihtiyaçlarına öncelik veren, faaliyet alanları ile ilgili araştırma projeleri hazırlamak,

ı) Kadın sağlığı konusunda ve ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

i) Üniversitenin diğer bölümleri ile ortak projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Çalışma grupları,

ç) Kalite güvence sorumlusu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadın sağlığı konusunda bilimsel çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, alınan kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Merkez müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili anabilim dallarında (Kadın hastalıkları ve doğum, üroloji dermatoloji, histoloji embriyoloji, endokrinoloji ve metabolizma) görev yapan en fazla iki öğretim üye veya görevlisini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün önerisiyle, iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcıları görev süreleri sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Gerekli hallerde Müdüre vekalet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer Yönetim Kurulu üyesi; Üniversite Öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Merkezin bütçe önerisini hazırlamak,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

ç) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporunu Müdüre sunar.

Kalite güvence sorumlusu

MADDE 12 – (1) Kalite güvence sorumlusu, sağlık alanında en az lisans mezunu, tercihen kadın hastalıkları alanında en az 2 yıllık lisansüstü eğitimi olan personel arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Aynı usulle görev süresi sona erdiğinde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Kalite güvence sorumlusu, Merkezin kalite güvencesinden, yürütülen tüm projelerin kalite güvence ile ilgili basamaklarının kontrolünden ve dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Sekretarya

MADDE 13 – (1) Sekretarya, tercihen sağlık alanında en az önlisans mezunu olan personel arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.