TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIMSAL MEKANİZASYON ARAŞTIRMA VE DENEY ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

Kapsam:

Madde1- Bu Yönetmelik Ziraat işleri Genel Müdürlüğüne bağlı Tarımsal Mekanizasyon Araştırma ve Deney Enstitüsü Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma yöntemlerini kapsar.

 

Dayanak:

Madde 2- Bu Yönetmelik 3203 sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanununun 6. ve 7. maddeleri ile 969 sayılı Tarım Bakanlığı Kuruluşlarına Döner Sermaye verilmesine Dair Kanuna göre hazırlanmıştır.

 

Deyimler:

Madde 3- Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte  geçen;

a)      « Bakanlık» deyiminden  Tarım ve Orman Bakanlığı;

b)      « Genel Müdürlük» deyiminden Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü;

c)      « Tarımsal Araştırma » deyiminden Tarım Bakanlığı Araştırmalar Yönetmeliğinin 2. maddesinde tanımı yapılmış bulunan  tarım araştırmalarından Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiş olan görevler;

d)      «Tarımsal Mekanizasyon Aracı » deyiminden,  tarım işletmelerinde  tarımsal üretim ve değerlendirme için  kullanılan her türlü enerji kaynağı, iş makinaları ve tesisleri;

e)      «Enstitü » deyiminden Tarımsal Mekanizasyon Araştırma ve Deney Enstitüsü,

f)        «Araştırma Projeleri» deyiminden, tarımsal araştırma hizmetlerine ait çalışma programlarının bilimsel, teknik ve ekonomik yöntemlere göre düzenlenmiş şekli anlaşılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç,Görev ve Kuruluş

 

Amaç:

Madde 4- Enstitünün amacı, ülke tarımında üretim yöntemlerine uygun olarak tarımsal mekanizasyon araçlarının birim alanda nitelik ve nicelikli üretimini destekleyecek biçimde geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve mekanizasyon araçlarının  deneylerini yapmaktır.

 

Görevler:

Madde 5- Enstitünün görevleri şunlardır:

a)      Çeşitli ekoloji ve üretim koşullarına uygun mekanizasyon sistemlerini araştırmak;

b)      Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerinin gereği olan, yeni mekanizasyon araç tiplerini geliştirmek amacıyla araştırmalar yapmak;

c)      Mekanizasyon araçlarının  üretim teknolojilerinin geliştirilmesi  ya da adaptasyonu üzerinde araştırmalar yapmak;

d)      Bakanlığın tarımsal üretim hedeflerine uygun mekanizasyon planlamaları için araştırmalar yapmak;

e)      Kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasında Bakanlık için geçerli verileri toplamak ve bu verileri değerlendirmek.;

f)        Üniversitelerin ilgili birimlerinde geliştirilen bilimsel verilerin uygulamalarına yönelik bir teknoloji  biçimine  dönüştürülmesi için araştırmalar yapmak,

g)      Kamu ve özel kesimde sanayici ve uygulayıcı kuruluşlarla işbirliği yapmak;

h)      Tarımsal mekanizasyon araçlarıyla ilgili standardizasyon çalışmalarında T.S.E ile işbirliği yapmak;

i)        Tarımsal mekanizasyon konusunda dökümantasyon hizmetlerini yürütmek;

j)        Tarımsal mekanizasyon araçlarının  deney ve denetimlerini yapmak;

k)      Tarımsal mekanizasyon konusunda araştırma ve deney çalışmaları sonuçlarını yayınlamak.

l)        Görevlerin daha iyi yürütülmesi amacıyla mevzuat için alt istasyonlar kurmaktır.

 

 

 

 

Kuruluş;

Madde 6- Enstitü; bir müdür yönetiminde,

-         Araştırma ve Deney kurulu

-         Müdür Yardımcıları

-         Başmühendisler

-         Mali ve idari İşler bürolarından oluşur.

 

Başmühendislikler:

-         Tarımsal Güç Kaynakları Başmühendisliği

-         Enerji ve Elektrifikasyon Başmühendisliği

-         Tarla Tarımı Mekanizasyonu Başmühendisliği

-         Bahçe Tarımı Mekanizasyonu  Başmühendisliği

-         Hayvansal Üretim Mekanizasyonu Başmühendisliği

-         İşletme Tekniği Mekanizasyonu Başmühendisliği

-         Ürün  Değerlendirme ve Tesisler Başmühendisliği

-         Onarım Teknolojisi Başmühendisliği

-         Ölçme Tekniği Başmühendisliği

-         Değerlendirme ve Dökümantasyon Başmühendisliğinden oluşur.

Gerekli durumlarda Araştırma ve Deney Kurulunun önerisi ve Makam Onayı ile bu Başmühendislikler yeniden düzenlenebilir. Her Başmühendislik  içinde gerekli  sayı ve nitelikte  laboratuvar ve çalışma alanlarının kurulması  Araştırma ve Deney Kurulunca kararlaştırılır.

 

Görev ve Sorumluluklar

 

Enstitü Müdürü

Madde 7- Müdür tarımsal Mekanizasyon dalında bir program ve projeyi yürütme niteliği olan, yönetimde beceri kazanmış ve doktora yapmış Ziraat Yüksek Mühendisidir. müdür tercihen Müdür Yardımcıları ve Başmühendisler arasından yürürlükteki mevzuata göre atanır.

                Müdür. araştırma ve deneylerle ilgili görevlerle, tüm hizmetlerin mevcut kanun, yönetmelik ve mevzuata göre düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesinden, personel arasında görev ve iş dağıtımı yapılmasından ve koordinasyonun sağlanmasından,  görev ve hizmetlerin  gerektirdiği iş gücü planlarının hazırlanmasından sorumludur.

 

Araştırma ve Deney Kurulu

Madde 8- Enstitüce tarımsal mekanizasyon konusunda yapılacak araştırma ve deney çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla Müdür başkanlığında bir Araştırma ve Deney Kurulu oluşturulur.

                Kurul Üyeleri; Müdür yardımcıları ile Başmühendislerden ibaret olup, Kurul toplantılarına gerekli hallerde Üniversite temsilcileri ve bakanlığın Araştırma, Etüd, ve Planlama Başmühendisi davet edilebilir.

                Kurul, Enstitünün görevleri ile ilgili plan, program ve projelerin ön çalışmalarını yapmak, yeni araştırma konuları ile proje önerilerinin hazırlanması için ilgili araştırıcılara görev vermek, projelerin; ara, yıllık ve sonuç raporlarını gözden geçirmek, incelemek, yeni teklif edilen projelerde öncelik sırasını saptamak, deney ilke ve ücretlerini tespit ederek Bakanlığa sunmak, araştırıcı personelin yetiştirilmesi ve işgücü planını yapmak, toplantı,seminer ve fuarlar düzenlemek, Bakanlıkça verilecek diğer mekanizasyon konularını incelemek ve uygulamaya almak görev ve sorumluluğundadır.

 

                Kurul yılda en az iki defa gündemli olarak toplanır, Gerekli hallerde Müdürün çağrısıyla olağanüstü toplantılar yapar. Kurulun sekreterlik görevini Müdür Yardımcılarından biri yürütür. Karalar salt çoğunlukla alınır.

 

                Araştırma ve Deney Kurulunun deney sonuçlarını incelemek üzere Müdür yardımcılarından, birinin başkanlığında bir Deney Kurulu kurulur. Deney Kurulu üyeleri Araştırma ve Deney Kurulunca seçilerek ilgili 5 Başmühendisten ve deney sahibi Başmühendisten ibarettir. Deney Kurulu deneyler tamamladıkça Müdür Yardımcısının çağrısıyla toplanır. Deney raporları bu Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla kabul edilerek Müdürün onayına sunulur.

 

 

                Müdür Yardımcıları :          

                Madde 9 – Enstitüde iki Müdür Yardımcısı bulunur. Müdür Yardımcıları yönetiminde beceri kazanmış tercihan Ziraat Yüksek Mühendisi Başmühendisler arasından yürürlükteki mevzuata göre atanırlar.

 

                Müdür Yardımcıları, kendilerine bağlı bölümlerin koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanmasından, araştırma, deney ve projelerle ilgili ihtiyaçların temininden,, Müdürün görevlerinin ifasında Müdüre yardımcı olmaktan, danışmanlığını ve Müdür tarafından verilecek diğer işleri eksiksiz yapmaktan, Enstitünün teknik, idari mali, iç ve dış hizmetlerini düzenlemek, yönetmek, denetlemek, genel ve döner sermaye bütçelerini hazırlamak ve bütçe ödeneklerini bütçe formülleri içinde harcamaktan, sivil savunma ve seferberlik işlerini yapmaktan sorumludurlar. Müdür bulunmadığı zaman Müdürün vekil bırakacağı Müdür Yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder.

 

                Başmühendisler : 

                Madde 10 – Başmühendisler, proje yürütme ve yöneticilik niteliği bulunan uzman mühendisler arasından seçilirler. Başmühendisler, birimini temsil etmek, proje yürütmek, projelerin uygulama planını hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamayı yönetmek, denetlemek ve koordine etmek, bilim teknik ve yöntem bakımından uygulamada görülen aksaklık ve tıkanıklıkları yerinde ve zamanında gidermek, yetkisini aşanları Müdür Yardımcısına iletmek, birimi ile yıllık program ve bütçeyi önermekle sorumludurlar.

 

                Uzman Mühendisler : 

                Madde 11 – Uzman Mühendisler, geçerli bir yabancı dili yeterince bilen, aday araştırıcılık süresini başarıyla tamamlamış araştırıcılardır. Uzman Mühendisler, Müdür önerisi ile Bakanlık tarafından atanırlar. Yeni proje önerilerinde bulunmak ve hazırlık çalışmalarına katılmak, Bakanlık izni ile doktora veya ihtisas çalışması için gerekli girişlerde bulunmak, verilecek iş ve görevleri yapmaktan, yürüttükleri araştırmaların bilim, teknik ve yöntemine göre uygulamasından ve değerlendirmesinden sorumludurlar.

 

                Yüksek Mühendis ve Mühendisler : 

                Madde 12 – Enstitüde çalışacak Yüksek Mühendis ve Mühendisler tercihan tarımsal mekanizasyon dalında öğrenin görmüş olanlardan seçilir ve yürürlükteki mevzuata göre atanırlar. Bunların, yeni araştırmaların hazırlık çalışmalarına katılmak, konusu ile ilgili litaratür çalışmaları yapmak, istendiğinde araştırıcılara yardımcı olmak, aday araştırıcılık süresi içinde kendisini bilim ve teknik bilgi yönünden geliştirmek, çalışmaları konusunda her altı ayda  bir rapor vermek başlıca görevleridir. Yöneticileri tarafından verilecek işlerin tekniğine uygun olarak yapılmasından işi verene karşı sorumludurlar.

 

                Diğer Araştırıcı Personel : 

                Madde 13 – Enstitü bünyesindeki birimlerde hizmete uygun olarak yürütülen ekonomi, matematik, fizik, vb. dallarda yüksek öğrenim görmüş teknik elemanlardır. Bunların görev ve sorumlulukları madde 12’de sayılanlarla aynıdır.

 

                Başteknisyen, Teknisyen ve Benzeri Teknik Elemanlar : 

                Madde – 14 Tespit edilen işgücü planına ve yürürlükteki mevzuata göre atanırlar. Araştırmaların bilim, teknik ve yöntemine göre uygulanması değerlendirilmesi ve yayına hazırlanmasında verilen görevleri yerine getirmekten, Üretim ve deney ünitelerinde görev almaktan, yöneticileri tarafından verilecek işleri tekniğine uygun olarak yapılmasından işi verene karşı sorumludurlar.

 

 

                Araştırma Projeleri : 

                Madde 15 – Araştırmalar, örnek bir forma göre hazırlanır. Projesi yapılmamış veya projesi onaylanmamış araştırma yapılamaz. Proje konuları; Bakanlık, araştırma ve  ve çiftçi kuruluşları, uygulayıcı kamu ve özel kuruluşları, sanayiciler, yurt içi ve yurt dışı kamu özel ve özel kuruluşlardan gelebilir.

 

                Teknik Mercileri : 

                Madde 16 – Konu nereden gelirse gelsin projeler görevlileri tarafından hazırlanır. Yöntemine göre Araştırma ve Deney Kurulunca incelenerek kabul edildikten sonra Bakanlık onayı ile uygulamaya konulur.

 

                Proje Tipleri : 

                Madde 17 – Projeler bilimsel, teknik ve ekonomik değer ve genişliğine göre, tez projeleri ve uygulama projeleri olarak hazırlanır.

 

                Projelerin Genişlik Kapsamı : 

                Madde 18 – Projeler ele alınırken, Proje konusu olan bir sorunun öncelikle yurt ölçüsünde çözümlenmesi esası kabul edilir. Bu bakımdan benzer sorunun bulunduğu yer veya kuruluş projesinin kapsamı içine alınır.

 

                Proje Sorumlusu : 

                Madde 19 – Her araştırma projesi bir proje liderinin sorumluluğu altında örgütlenir, yönetilir, denetlenir, sonuçlandırılır ve rapora bağlanır. Uzman Mühendisinden Enstitü Müdürüne kadar her kademedeki araştırıcı proje lideri olabilir.

 

Çeşitli Hükümler

 

                Madde 20 – Araştırma ve deneylerde her kademe bir üst kademe tarafından proje esaslarına göre, bilimsel, teknik, mali ve idari yönden kontrol edilir ve denetlenir. Deney raporu almış imalatçıların denetimi, bölgelerden gelecek uyarı ve Araştırma ve Deney Kurulunun önerisi ile görevlendirilecek  yetkili ve uzman araştırıcılar tarafından yapılır. Denetleme sonucu bir rapora bağlanır ve rapor ilgililerce değerlendirilir.

 

                Madde 21 – Araştırıcı personelin hizmet içi eğitimi Enstitüde ve Enstitünün uygun göreceği kuruluşlarda yapılır. Araştırıcı personelin yapancı dil öğrenme, bilgi tazeleme ve geliştirme ve üst kademelere hazırlama eğitimleri için adaylıkları Enstitü Müdürünce önerilir.

 

                Madde 22 – Her kademedeki araştırıcılarda (Müdür, Müdür Yardımcısı, Başmühendisler, Uzman Mühendis, Yüksek Mühendis ve Mühendisler) kuruluş döneminde doktora, belirli hizmet süresi vb. gibi koşullar aranmaksızın bu göreve atanabilmeleri için en az 10 yıllık bir geçiş devresi tanınmıştır. Belirtilen nitelikteki araştırıcılar yetiştirilinceye kadar mevcut elemanlar  Enstitü ve araştırmaların her kademesinde görevlendirilebilirler.

 

                Yürürlük : 

                Madde 23 – Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme 

                Madde 24 – Bu Yönetmeliği Tarım ve Orman Bakanlığı yürütür.