EGE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

 

Kuruluş

Madde 1 – Ege Üniversitesi Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADİKAM), Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 – Globalleşen dünyada üniversitemizde akademik alanda Avrupa Birliği Üyesi olan ve olmayan ülkelerin dil, edebiyat ve kültürlerini incelemek, o ülkelerle iletişimi geliştirmek, ortak projeler üzerinde çalışmak, çeviri yoluyla işbirliği yapmak, ortaklaşa bilimsel ve kültürel toplantılar düzenlemek ve Ege Bölgesini bu çalışmalardan yararlandırmak.

Çalışma Alanları

Madde 3 – a) Avrupa dilleri ve kültürleri konusunda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve ulusal ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Kültür ve dil ağırlıklı disiplinlerarası bilimsel projeler hazırlamak, teşvik etmek ve bu konuda toplantı ve konferans düzenlemek,

c) Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile üniversitemiz arasında ortak araştırma projeler yoluyla bilimsel köprüler kurmak, araştırma sonuçlarını duyurmak,

d) Özellikle Avusturya, Federal Almanya ve Belçika’da bulunan benzer merkezlerin çalışma gruplarına katılmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

e) Bilimsel yöntemlerle Avrupa dil grupları arasında çeviri kursları düzenlemek ve bu yolla Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında iletişimi arttırmak,

f) Latin, Germen, Slav ve benzeri Avrupa dillerinde özel amaçlı kurslar açıp öncelikle Ege Bölgesine hizmet götürmek ve sertifika vermek,

g) Avrupa Dillerinde iletişim konusunda İzmir ve çevresinde danışma hizmeti sunmak,

h) Yazılı, konsekütif ve simültane çeviri alanlarında Ege Bölgesi Kongre Merkezlerine uzmanlık hizmeti vermek,

i) Araştırma konuları itibarıyla ilgili Bakanlıklar (Milli Eğitim, Turizm ve Kültür Bakanlığı) ile işbirliği yapmak,

j) Çalışma alanına ait konularda panel, seminer, sempozyum, konferans, kongre gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek,

k) Merkezin kuruluş amacına, Yüksek ÖğretimKaunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

 

                Organlar

Madde 4 – Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin Organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür

Madde 5 – Merkez Müdürü, Ege Üniversitesi Rektörü tarafından Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasında 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdürün önerip Rektörce atanan bir veya iki yardımcısı bulunur. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman bir yardımcısını yetkili bırakır.

Müdürün Görevleri

Madde 6 – a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Çalışma programlarını yürütmek,

c) Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile işbirliği yapmak,

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

e) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, faaliyet raporunu, bütçe önerisini ve çalışma planını Yönetim Kurulu ile hazırlamak,

f) Yıllık faaliyet raporunu, bütçe önerisini ve çalışma planını Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörün onayına sunmak,

Yönetim Kurulu

Madde 7 – Yönetim Kurulu, müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer 4 üye, öğretim üyeleri arasından merkez müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu çoğunlukla karar verir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 – a) Merkez çalışma düzenini tespit etmek.

b) Alınacak kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin mali konularını mevzuata göre tespit etmek,

d) Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanmak,

e) Yıllık faaliyet raporu, bütçe önerisi ve çalışma planı hakkında görüş bildirmek.

Yürürlük

Madde 9 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.