ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES SREKL ETM MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Eskiehir Osmangazi niversitesi Srekli Eitim Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Eskiehir Osmangazi niversitesi Srekli Eitim Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: Merkezin amalarn gerekletirmek iin oluturulan birimleri,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (ESOGSEM): Eskiehir Osmangazi niversitesi Srekli Eitim Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr yardmclarn,

e) Rektr: Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektrn,

f) niversite: Eskiehir Osmangazi niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, alma Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin eitim verdii rgn nlisans, lisans ve lisansst programlar dnda rencilere ve toplumun tm kesimlerine ihtiya duyulan alanlarda eitimler vermek ve toplumun eitim-kltr dzeyinin ykseltilmesine katk salamak, niversitenin kamu, zel sektr, yerel ynetim, sivil toplum ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

alma alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin alma alanlar; ihtiya duyulan her alanda, rgn ve uzaktan retim yntemlerinin kullanld her ortamda eitim ve sertifika programlar amak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarlar, eitim fuarlar ve benzeri faaliyetler dzenlemek; niversite-sanayi, niversite-yerel ynetimler, niversite-sivil toplum kurulular ile ilikilerini gelitirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak, srekli eitim kapsamnda Ynetim Kurulunca nerilen ve/veya niversite Ynetim Kurulu tarafndan kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

Ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Mdr Yardmcs,

c) Ynetim Kurulu,

) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi dolduunda Rektr tarafndan tekrar grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda, grevlendirecei yardmcs ya da Ynetim Kurulu yelerinden birisi Mdre veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri; Ynetim Kurulunun ald kararlar ve hazrlad alma programn uygulamak, birimleri Merkezin amalar dorultusunda ynetmek, eitim programlarnn baarl ve amaca uygun olarak gereklemesi iin gerekli nlemleri almak, Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk yapmak, Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak, faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna sunmak, Merkez adna her trl iletiimi ve i birliini salamak, ilgili mevzuat hkmlerine gre verilen dier grevleri yapmaktr.

Mdr yardmcs ve grevleri

MADDE 10 (1) Mdr, Ynetim Kurulu yelerinden en fazla iki kiiyi Mdr Yardmcs olarak grevlendirir. Mdrn katlmad toplantlara grevlendirecei Mdr Yardmcs katlr, Mdrn grevde bulunmad srelerde Mdre veklet eder.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, farkl anabilim dallarndaki niversite retim yeleri/elemanlar arasndan Mdrce nerilen ve Rektr tarafndan belirlenen be yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan ya da boalan veya aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri kalan sreyi doldurmak zere grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine toplanr. Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grerek salt ounlukla karar alr, eitlik halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri; Mdrce her faaliyet dnemi sonunda hazrlanan faaliyet raporunu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek, eitim programlar sonunda verilecek baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn belirlemek, eitim programlarnn dzenlenmesine, eitim programlarnda grev alacaklara ve demelere ilikin karar vermek, Merkezin btesini hazrlamaktr.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu; niversiteye bal faklte, yksekokul ve enstitlerin ilgili kurullarnca belirlenen birer temsilciden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden Danma Kuruluna seilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere yenileri seilir. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir kere toplanr. Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapar ve nerilerde bulunur. Danma Kurulu, Merkezin eitim faaliyet alanlar ile ilgili komisyonlar oluturabilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu yetkisini ksmen veya tamamen Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ve niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 10/9/2002 tarihli ve 24872 sayl Resm Gazetede yaymlanan Eskiehir Osmangazi niversitesi Srekli Eitim Merkezi (OGSEM) Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektr yrtr.