ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1) 

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, çağdaş sağlık ve hastane yönetimi ilkeleri doğrultusunda hastanenin, (Değişik ibare:RG-1/3/2011-27861) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve sağlıkla ilgili birimleri ile koordinasyon içinde hizmet üretmesini sağlamak, öğretim elemanları ile öğrencilere hastanede uygulamalı öğretim, eğitim ve bilimsel çalışma olanakları hazırlama ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini, niteliğini arttırmak ve tıbbi uygulamaların en üst düzeyde verilmesini gerçekleştirmek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/3/2011-27861)

Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Organlar

Madde 3- Hastane Organları şunlardır;

a) Hastane Genel Kurulu

b) Hastane Yönetim Kurulu

c) Hastane Başhekimi

d) Hastane Başmüdürü

Hastane Genel Kurulu

Madde 4- (Değişik:RG-1/3/2011-27861)

Hastane Genel Kurulu; Rektör, hastaneden sorumlu Rektör yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi, Tıp Fakültesi bölüm başkanları, bölümlerin kendi içlerinden seçimle belirleyecekleri birer profesör, doçent ve yardımcı doçent ile oy hakkı olmadan başhekim yardımcıları, hastane başmüdürü, başhemşire ve döner sermaye işletme müdüründen oluşur. Görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Seçimle belirlenen üyeler Hastane Yönetim Kurulunda ve Fakülte organlarında görev alamazlar.

Hastane Genel Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Kurul; öğretim yılının başında ve sonunda gelen önerileri değerlendirir, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli kararları alır ve Hastane Yönetim Kuruluna önerir. Başkan, sağlık yüksekokulu,  sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, sağlık bilimleri enstitüsü, ilgili müdürler, acil tıp anabilim dalı, çocuk acil bilim dalı gibi birimlerin sorumlularını görüş almak için oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir ve kurulu toplayabilir. Kurul Başkanı Rektör veya Hastaneden sorumlu Rektör yardımcısıdır. Ancak toplantıya katılmadıklarında Başkan Tıp Fakültesi Dekanı olur.

Hastane Yönetim Kurulu

Madde 5- Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur.

- Rektör

- Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı

- Tıp Fakültesi Dekanı

- Hastane Başhekimi

- Cerrahi Tıp, Dahili Tıp ve Temel Tıp Bilimleri Bölümlerinden (Temel Tıp Bilimleri bölümünün rutin Hastane hizmeti veren birimlerinden) kendi içlerinden seçimle belirleyecekleri Fakülte organlarında görev almamış birer profesör ve birer doçent.

- Hastane Başmüdürü.

Hastane Yönetim Kurulunun Başkanı, Rektör  veya Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısıdır, toplantıya katılmadıklarında başkan Tıp Fakültesi Dekanı olur. Hastane Yönetim Kurulu, hastane hizmetlerinin yürütülmesinde yetkilidir, hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları alır. Kuruldaki seçilmiş üyelerin görev süreleri 3 yıldır. Görevden ayrılan üyenin yerine seçilen üye öncekinin süresini tamamlar. Gerekli görüldüğünde birim yöneticileri Kurul Başkanı tarafından Kurula oy hakkı olmaksızın davet edilebilir. Hastane Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanır. Başkan, gerektiğinde kurulu daha sık toplantıya çağırabilir.

Hastane Yönetim Kurulu hastane hizmetlerini verimli işletmecilik anlayışı ile en üst düzeyde yürütülmesini sağlayacak ilkeler ve birinci madde doğrultusunda planlamalar yapar, kararlar alır, hastaneye bağlı idari, teknik ve sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönergeler hazırlar. İleri tıp teknolojisinin hastanede uygulanabilmesi, klinik, laboratuar, idari birim ve ortak kullanım alanlarının en verimli şekilde kullanılması için gerekli yerleşim düzenlemesini yapar. Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve koordinasyonunun sağlar, hastane bütçe tasarısı ve yatırım programları, kadro ihtiyacı ile ilgili kararlar alır ve yıl sonu raporlarının denetimini yapar.

Bu gibi hastane hizmetlerinin yürütülmesinde hastanelerle ilgili mevcut hükümlerini ve Hastane Genel Kurulu önerilerinin ışığında kararlar alır ve hizmetlerini yürütür. 657 sayılı Kanuna tabi tüm hastane personelinin Disiplin Kuruludur.

Hastane Genel Kurulu  ve Hastan Yönetim Kurulu seçimleri gizli oy açık tasnif ile yapılır, seçimlerin yapılması ve sonuçlandırılması hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısının görevidir.

Hastane Başhekimi

Madde 6- (Değişik:RG-1/3/2011-27861)

Hastane Başhekimi; Tıp Fakültesi öğretim üyesi, tıp doktoru, tam gün statüsünde görev yapan profesörler arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresini dolduran Başhekim tekrar görevlendirilebilir. Gerekli hallerde görevlendirildiği usulle görevden alınabilir. Hastane Başhekimi, Tıp Fakültesinde tam gün statüsünde görev yapan tıp doktoru öğretim üyelerinden en çok beş kişiyi başhekim yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Hastane Başhekiminin görev süresi sona erdiğinde Başhekim yardımcılarının da görevleri sona erer. Başhekim, gerektiğinde başhekim yardımcılarından birini vekil bırakabilir. Ancak vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Hastane Başhekimi görevlendirilir. Başhekim yardımcıları, Hastane Başhekiminin kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

Hastane Başhekiminin Görevleri 

Madde 7- a) Başhekim kendisine verilen görevleri Yükseköğretim Kurumu Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak Hastane Yönetim Kurulu Kararları, geçerli ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yapar.

b) Hastanenin amaçları doğrultusundaki tüm çalışmalarında  Rektöre karşı sorumludur.

c) Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliği ve Hastane Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasını sağlar.

d) Mali yıl başında hastanenin bütçesi ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlanıp, Hastane Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektöre sunulmasını sağlar.

e) Hastaların yatış, taburcu işlemleri ve ölümlerinde uygulanacak esasları saptar ve gereğini yapar.

f)  Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları düzenler.

g) Hastanenin temizlik, onarım, bakım ve emniyet hizmetlerinin idamesini sağlar.

h) Hasta dosya arşivinin çalışmalarını düzenler.

i)   Hastalarla ilgili yazışmalarda yetkili amirdir.

j)   Hastane personelinin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar.

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı personelin disiplin amiridir.

Hastane Başmüdürü

Madde 8- Hastane Başmüdürü görevlerinin kapsamı ile ilgili en az lisans düzeyinde öğrenim veren bir Yükseköğretim Kurumunu bitirmiş olmalıdır. Sağlık kuruluşları yönetimi konularında master veya doktora yapmış olması ve deneyimi tercih nedeni olabilir. İlgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, hastanenin ihtiyaçlarını tespiti, temini, depolanması, birimlere dağıtılması, idari ve teknik hizmetlerin planlanması, örgütlenme, koordinasyonu sağlar. Hastane Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapar. Hastane Kurullarının oy hakkı olmaksızın raportörüdür. 657 Sayılı Kanuna tabi personelin sicil amiridir. Hastanenin idari birimleri Hastane Başhekimliğine bağlıdır.

Hastane Müdürleri

Madde 9- (Değişik:RG-1/3/2011-27861)

Başhekimin uygun görüşü üzerine Rektör, hastane çalışma birimlerine en az lisans düzeyinde olmak koşulu ile tercihen sağlık alanında yükseköğrenim yapmış ve konusunda deneyimli müdür ve müdür yardımcıları görevlendirir.

Yönetim

Madde 10- Hastane Yönetim şeması bu yönetmelik esas alınarak Hastane Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Diğer Hükümler

Madde 11- Döner Sermaye ile ilgili işlemlerde 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Çeşitli Hükümler

Madde 12- Hastanedeki tüm hizmet birimlerindeki görev ve işleyiş esasları, (Değişik ibare:RG-1/3/2011-27861) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilecek yönergelerle belirlenir.

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmeliği (Değişik ibare:RG-1/3/2011-27861) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 _____________________

(1) 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile  Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.