BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU UZMAN

VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRİLME VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BOLUM

 Amaç, Kapsam, Dayanak

 Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Aile Araştırma Kurumunca yapılacak uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması ile uzman ve uzman yardımcılarının bu görevlere atanma esaslarını tesbit etmek ve bunların eğitimlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

 Madde 2 — Bu yönetmelik hükümleri, Aile Araştırma Kurumu kadrolarına uzman ve uzman yardımcısı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

 Dayanak

 Madde 3 — Bu Yönetmelik, 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince hazırlan­mıştır.

  

İKİNCİ BOLUM

 Aile Araştırma Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı

 

 Yarışma Sınavı

 Madde 4 — Aile Araştırma Kurumu uzman yardımcılığına tayin edilebil­mek için, açılacak Aile Araştırma Kurumu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını kazanmak esastır.

  Sınav Zamanı ve Bilim Dalları

 Madde  5 — Uzman yardımcılığı için, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Aile Araştırma Kurumunca uygun görülecek zamanlarda ve sosyal bilim dallarında Devlet Bakanının onayı ile sınav açılır.

 Sınava Katılma Şartları

 Madde 6— Uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Kurumun görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

 c) Görev alanına giren konularda en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumların­dan veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumla­rından mezun olmak,

 d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

  Sınavın İlanı

 Madde 7 — Uzman yardımcılığı sınavının açılacağı zaman; katılma şartları, sınav konuları, sınava ilk ve son müracaat tarihleri ile müracaat yeri, sınav tari­hinden en az 1 ay önce Resmi Gazete ve günlük gazeteler vasıtasıyla ilan olunur. Adayların ne şekilde müracaat edecekleri, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı bu ilan ile belirtilir.

Sınava Katılmak İçin Gerekli Belgeler

 Madde 8 — Uzman yardımcılığı sınavına katılmak isteyenler, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti,

b)Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya no­terden tasdikli sureti,

c) Askerlik durumlarını gösterir belge,

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

e) 4 adet <ı>(4,5 x 6)’lık vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belgelerin, Aile Araştırma Kurumu Genel Evrakına en geç, ya­rışına sınavı ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postayla ya­pılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS gibi yollarla gönderilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınavın Ön Çalışması

 Madde 9 — Uzman yardımcılığı sınavının ön hazırlık çalışmaları Personel Daire Başkanlığınca yapılır. Başkanlık sınav için süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların bulunup bulunmadığını, sınav tarihinden en geç 10 gün önce tesbit ederek, sınava alınacakların listesini Kurum Başkanlı­ğına sunar.

Personel Daire Başkanlığınca sınava kabul edilecek adaylara fotoğraflı ‘Aile Araştırma Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı Giriş Belgesi’ verilir. Adaylar, sınava bu giriş belgeleri ile alınırlar.

 

 Sınav Usulü

 Madde 10 — Sınav, önce ‘Yazılı’ ve sonra “Mülakat’ olmak üzere iki saf­hada ve ilanda belirtilen konularda yapılır. Sınavın yazılı bölümü, sosyal bilim dalları, kompozisyon ve yabancı dili kapsar. Sosyal bilim dalları ve yabancı dile yönelik sorular test şeklinde sorulabilir. Yarışma sınavı öğrenim dalları gözönü­ne alınarak farklı şekilde düzenlenebilir.

 Sınav Kurulu

 Madde 11 — Sınav Kumlu, bir Başkan ve <ı>5 üyeden kurulur. Sınav Kurulu­na; Kurum Başkanı veya Başkanın öngöreceği üyelerden biri başkanlık eder. Ku­rum Başkanı; başkan yardımcıları, müşavirler, daire başkanları, uzmanlar ve ge­rekli görüldüğü takdirde yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları arasın­dan, “Yarışma Sınavı Kurulu’nun üyeleri ile yedeklerini tesbit eder. Kurul, Baş­kanın, onayı ile teşekkül etmiş sayılır.

Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yeri­ne getirilir.

 Yazılı Sınav

 Madde 12 — Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılacaklar için yazılı sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi sınav kurulunca yapılır veya Başkanlıkça uygun görülen ilgili yükseköğretim kurumlarına yaptırılır. Yazılı sı­navlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Geçer not 70 puandır.

Sınav sonuçları en geç 1 ay içinde Sınav Kurulu tarafından, Başkanlığı bil­dirilir. Başkanlık 15 gün içinde sonuçları ilan eder ve ayrıca kazananların adres­lerine yazılı olarak bildirir.

Mülakat

 Madde 13 — Yazılı sınavda başarı gösterenler, uzman yardımcılığı sınavı­nın ikinci aşaması olan mülakata sınav tarihinden en geç 15 gün önce, sınavın ya­pıldığı yer, gün ve saat bildirmek suretiyle çağrılırlar.

Mülakat da 11 inci maddede belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılır.

Mülakatta yazılı sınav konularıyla, birlikte, adayların zeka ve kavrayış du­rumları, ifade ve temsil kabiliyetleri gibi hususlar dikkate alınır.

Sınav Kurulu, ayrı ayrı her adaya 100 üzerinden not takdir eder. Bu notla­rın aritmetik ortalaması mülakatın sonucunu belirler. Mülakatta geçer not 100 üzerinden 70 puandır.

Sınav Kumlu, yazılı sınav sonucu tesbit edilen not ile mülakat sonucu tes­bit edilen notun aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların başarı derecesini tesbit edecek bir sıralamaya tabi tutar. Eşitlik durumunda sözlü sınav notu yük­sekliği, yabancı dil ile mezuniyet sonrası eğitim durumu tercihte gözönüne alınır.

Kurul, mülakatın bittiği günü takip eden en geç 5 gün içinde Aile Araştır­ma Kurumu Başkanlığına, sıralamayı gösterir listeleri imzalayarak teslim eder.

Başkanlık, sınavı kazananların tümünün veya başarı derecesine göre bir bölümünün işe alınmasına karar verir.

Başkanlık, sınav sonuçlarını mülakata katılan bütün adaylara en geç 10 gün içinde yazılı olarak bildirir.

Aile Araştırma Kurumu uzman yardımcılığı sınavında iki defa başarılı ol­mayanlar bu sınava bir daha giremezler.

 Uzman Yardımcısı Olarak Atanmak

 Madde 14 — Atanacak adaylara durum bildirilir ve 15 gün içinde verilmesi gerekli belgelerin tamamlanması istenir. Belgeler tamamlanınca Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından atama yapılır. Atamanın adaya bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır.

 Adaylık

 Madde 15 — Aday olarak Aile Araştırma Kurumuna atanan uzman yardım­cılarının, çalışma, bilgi ve davranış durumları birim amirleri tarafından Başkanlık Makamına rapor edilir.

Bu raporlar esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görü­len adayın asaleti Başkanlık Makamının onayı ile tasdik edilir. Asalet tasdiki için adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz. Asaleti tasdik edilen uzman yar­dımcıları Başkanlık Makamının uygun göreceği bir birime atanırlar. Bunlar, ihti­sas konuları ile ilgili seminer ve kurslara ve uygulamaları yakından görerek tec­rübe kazanmaları amacıyla Kurumla İlişkisi bulunan kuruluşlara gönderilebilirler.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Aile Araştırma Kurumu Uzmanlık Yeterlik Sınavı

 

 Tezin Hazırlanması

 Madde 16 — Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil, 2 yılı tamamla­dıktan sonra; (ücretsiz izinli ayrılmalar ve askerlik hizmetinde geçen süreler da­hil değildir) olumlu sicil almış olmak şartıyla, Kurumun görev sahası ile ilgili ko­nularda bir tez konusu seçmek mecburiyetindedir.

Tezin konusu uzman yardımcısı, tarafından Araştırma, Koordinasyon ve Aile Eğitimi Dairesi Başkanlarından oluşan bir komisyonun tasvibi ile seçilir ve Komisyonun önerisi, Başkanlık Makamının Onayı ile kesinleşir. Onay ilgili uz­man yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı, tez konusunun kendisine bil­dirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlar ve Aile Araştırma Kurumu Başkanlık Makamına iletilmesini sağlamak üzere görevli bulunduğu bi­rim amirine verir. Böylelikle, “Uzmanlık Yeterlik Sınavına” girmeye hak kazanır.

Mecburi hallerde 1 yıllık tez hazırlama süresi, Kurum Başkanlığınca bir defaya mahsus olmak üzere 6 aylık bir süre kadar uzatılabilir.

 Uzmanlık Yeterlik Sınavı

 Madde 17 — Başkanlık, Uzmanlık Yeterlik Sınavına girmeye hak kazan­mış uzman yardımcılarının tezlerini Aile Araştırma Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu’na teslim eder ve en geç 1 ay içinde yeterlik sınavını açar.

Yeterlik Sınavı Kurulu

 Madde 19 — Aile Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavı; “Tez Değerlendir­mesi” ile “Tez Savunması ve Mülakat’ şeklinde iki safhada gerçekleştirilir.

Birinci ve ikinci sayfadaki değerlendirme 11 inci maddedeki esaslar dahi­linde teşekkül ettirilen “Aile Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu” tara­fından aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Kurul Üyelerinin (Başkan dahil) oyları eşittir.

b) Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır.

c) Yeterliğin tesbitinde oy çokluğu esastır.

Tezin Savunulması

Madde 20 — Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli kabul edilen uzman yar­dımcısı, “tez savunman ve mülakat sınavına çağırılır. Bu çağrı, sözlü savunma ta­rihinden en az 15 gün önce yazılı olarak yapılır.

Tezin Değerlendirilmesi

Madde 21 — Sınav Kurulu tez savunması ve mülakat safhasında, uzman yardımcısının kurumun görevleriyle ilgili konulardaki ve uzmanlık alanındaki bilgisini de dikkate alarak savunmayı değerlendirir.

Tezin Yetersiz Bulunması

Madde 22 — Sınav Kumlu tarafından tezi yetersiz bulunan uzman yardım­cısı, tezin sözlü savunmasına ve mülakata çağrılmaz. Bu durumda, uzman yar­dımcısı, bir yıl içinde yeniden bir tez hazırlayabilir. Tezi iki defa yetersiz görü­len uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Tez Savunması ve Mülakatın Başarısız Bulunması

Madde 23 — Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli bulunduğu halde tez sa­vunmasında ve mülakatta yetersiz görülen uzman yardımcısı 6 ay sonra tez konu­sunda doğrudan tez savunması ve mülakata girer. İkinci tez savunması ve mülakatta da yetersiz görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata girmeyen uzman yardımcısı bir yıl içinde başka bir konuda tez ha­zırlayabilir. Hazırladıkları ikinci tezin savunmasında ve mülakatta da iki kez ba­şarısız olanlar, başka kadrolara nakledilir. Aile Araştırma Uzmanlığı yeterlik sı­navına girme hakkım tamamen kaybederler.

Başka Kadrolara Atama

Madde 24 — Aile Araştırma Uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını ta­mamen kaybeden uzman yardımcıları, hiçbir şekilde Aile Araştırma Uzmanlığı kadrolarına tayin edilemezler. Kurumda mezun oldukları bilim dallarına uygun başka memuriyet kadrolarına atanabilirler.

Uzmanlığa Atanma

Madde 25 — Aile Araştırma Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavının her iki safhasında da yeterli görülen uzman yardımcıları, durumlarına uygun Aile Araş­tırma Uzmanlığı kadrolarına atanırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

 

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 26 — Aday olarak Kuruma atanan uzman yardımcıları ile halen uz­man kadrolarında göre yapanlar için ilgili Daire Başkanlarının işbirliği ile Perso­nel Dairesi Başkanlığınca ayrı ayrı çalışma ve eğitim programı hazırlanır. Bun­lar, program çerçevesinde Kurum içinde veya gerekli görüldüğü takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da yurt dışında eğitim ve staj çalışmaları ya­parlar. Kurumda görevlendirme sonucu çalışan uzman personel de bu programla­ra katılabilirler.

Programlara katılması uygun görülen uzman ve uzman yardımcıları ile gö­revlendirme sonucu çalışan uzman personelin eğitim ve staj çalışmalarındaki ba­şarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken gözönünde bulun­durulur.

 

 

 

Yabancı Dil ve Mesleki Eğitim

Madde 27 — Kurum Başkanlığı; uzman ve uzman yardımcıları ile geçici olarak görevlendirilen uzman personelin yabancı dillerini geliştirmek maksadıy­la, düzenleyeceği dil eğitimini Kurum bünyesinde veya dil eğitimi veren kuruluş­lar vasıtası ile bir program dahilinde yürütebilir.

Yurt dışında gerek yabancı dil, gerekse Kurumun görevlerine yönelik bi­limsel eğitim imkanı sağlanabilir.

Sözkonusu personelin yabancı dil eğitiminde, başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken gözönünde bulundurulur.

 

BEŞİNCİ BOLUM

Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılarının

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yükümlülükler

Madde 28— Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcıları;

a) Aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının arttı­rılması için araştırma yapmakla ve bu konuda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamakla,

b) Mevcut aile yapısını ve problemlerini, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmakla ve eğitim programları hazır­lamakla,

c) Ailelerin maddi kaynaklarının rasyonel kullanılmasını temin maksadıyla çalışmalar yapmakla,

d) Ailedeki kültürel değişimleri, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkileri­ni araştırmakla,

e) Nüfus ve aile planlamasının toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmakla,

f) Yurt dışında çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmakla,

g) Kurum Başkanlığının vereceği diğer görevleri yapmakla, görevli ve yetkilidirler.

Sorumluluk

Madde 29 — Aile Araştırma uzman ve uzman yardımcıları; ilgili daire baş­kanlıklarınca kendilerine verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde ye­rine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 30 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “İlk Defa Dev­let Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak Atanacaklar İçin Mec­buri Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Aile Araştırma Kurumunun bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.