BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

 

 Amaç

 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Aile Araştırma Kurumu’nun aile ile ilgili ihtisas gerektiren alanlarda, yerli yabancı bilim ve meslek kuruluşları uz­manlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak için kuracağı “Özel İhtisas Ko­misyonları”nın çalışma usûl ve esaslarını tesbit etmektir.

 

 Kapsam

 Madde 2 — Bu Yönetmelik Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ana hizmet birimlerine bağlı olarak 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu mad­desine 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile eklenen fık­raya istinaden kurulmuş özel ihtisas komisyonlarını kapsar.

 

 Dayanak

 Madde 3 — Bu Yönetmelik 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin ek 2 nci fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

 

 Tanımlar

 Madde 4— Bu Yönetmelikte geçen,

 

Kurum                            :  Aile Araştırma Kurumunu,

Kurul                              :  Aile Araştırma Kurulunu,

Başkanlık                       :  Aile Araştırma Kurumu Başkanlığını,

Başkan                           :  Aile Araştırma Kurumu Başkanını,

Başkan Yardımcılığı      :  Aile Araştırma Kurumu Başkan Yardımcılığını,

Başkan yardımcısı        :  Aile Araştırma Kurumu Başkan Yardımcılarını,

İlgili Daire                      :  Aile Araştırma Dairesi, Eğitim Dairesi veya Koordinasyon Dairesi Başkanlığını,

Komisyon                      :  Özel İhtisas Komisyonlarını, Üye Özel İhtisas Komisyonu               

Üyeliğini, Aile Türk Ailesini,

ifade eder.

 

 Komisyonların Oluşturulması

 Madde 5 - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonları; Kurum Başkanının teklifi, ilgili Bakanın onayı ile aile ile ilgili özel ihtisas gerek­tiren alanlarda tanınmış ilim ve sanat adamları ile mesleğinde tecrübe kazanmış başarılı uzmanlardan oluşturulur.

İlgili Bakan komisyonların kurulması için onay yetkisini Kurum Başkanı­na devredebilir. Bu durumda teklif makamı Kurum Başkan yardımcılığıdır.

 

 Komisyonların Adedi, Üye Sayısı ve Görev Süresi

 Madde 6 - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ilgili dairenin göstereceği ihtiyaç nisbetinde komisyon kurulmasını onay makamına teklif edebilir.

Komisyonlarda görev alacak üye sayısı (5)<ı> beşten az, (15) onbeşten fazla olamaz. Komisyonların görev süresi Başkanlıkça tayin edilir. Çalışmasını belirti­len süre içinde tamamlayamayan komisyonların görev süresini uzatmak veya ye­niden kurulmasını sağlamak Kurum Başkanının yetkisindedir.

  Üyelikten Alınma ve Yeni Üye Alma

 Madde 7 - Komisyon çalışmaları sırasında üyelerde herhangi biri üyelik sıfatını kaybeder veya herhangi bir sebepte üyelikten çekilirse yerine yeni bir üye atanabilir.

Bu yolla atanacak yeni üyelerin sayısı, komisyon kuruluşundaki üye sayı­sının yarısından fazla olamaz. Bu takdirde komisyon dağılır ve yeniden teşekkül ettirilir. Mazeret belirtilmeksizin komisyon toplantısına katılmayan üye görevden çekilmiş kabul edilir.

 

 Komisyonlarda Kurumun Temsili

 Madde 8 - Özel İhtisas Komisyonlarında Kurum; Daire Başkanları, Baş­kanlıkça belirlenecek Müşavir, Şube Müdürü, Uzmanlar ve Sözleşmeli Personel tarafından temsil edilir. Kurumu temsilen katılan üyeler Komisyon üye sayısının üçte birini geçemez. İlgili Daire Başkanı aynı zamanda Özel İhtisas Komisyo­nunda Başkanıdır. Komisyon ayrıca kendi arasında birde Başkan yardımcısı seçer. Kurum temsilcisi üyeler kararların alınmasında diğer üyelerle eşit oya sahiptir.

 

 Özel İhtisas Komisyonlarının Görevleri

 Madde 9 - Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonlarının görevleri şunlardır:

a)    Kurumun görev alanına giren konularda yapılmakta olan, yapılacak ve­ya yaptırılacak ilmi araştırmaların ön etüt, etüt, projelendirme, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarından herhangi birinde verilecek görevleri yapmak, Ku­rum dışından teklif edilen araştırma projelerini değerlendirip karara bağlamak,

b) Kurumca yayınlanan veya yayınlanması planlanan basılı, görüntü ve sesli yayınlarla ilgili ön etüt, planlama, değerlendirme safhalarında verilecek gö­revleri yapmak,

c) Kurumun görev alanına girecek konularda bilgi toplamak, durum tesbiti, envanter çalışması, inceleme ve araştırma esaslı raporlar hazırlamak Kurum faa­liyetlerine kaynak ve mesnet teşkil edecek ilmi ve teknik danışmanlık görevlerini yerine getirmek.

 

 Komisyonların Çalışma Esasları

 Madde 10 - Komisyonlar üçte iki çoğunluk ile toplanır, kararlar salt ço­ğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının bulunduğu taraf oylarına itibar olunur. Komisyon Üyeleri Kurum dışında yaptırılacak projelerde sorumluluk alamazlar.

 

Madde 11 - Özel İhtisas Komisyonları ihtiyaç halinde, Komisyon dışında­ki uzmanların bilimsel katkılarını alabilir.

 

Madde 12 - Komisyonlar ayrıca yaptığı faaliyetlerle Kurum başkanlığı ana hizmet birimlerine ve Aile Araştırma Kuruluna kanunen verilmiş görevler için danışmanlık hizmetlerini de yerine getirirler.

 

 Beyanat Yasağı

 Madde 13 - Komisyon Üyeleri kendilerine tevdi edilen raporlar, araştırma sonuçları, istatistiki bilgiler, yayın materyalleri ve benzeri dokümanlar ve yaptık­ları faaliyetlerle ilgili bilgi ve kararları herhangi bir biçimde neşredemezler, bası­na açıklayamazlar.

 

 Huzur Hakları veya Huzur Ücretleri

 Madde 14 - Komisyonların Kurum dışından görevlendirilen üyelerine 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine, 423 sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 1 inci maddesi ile eklenen son fıkrası gereğince; Huzur Hakkı veya Huzur Ücreti ödenir.

 

Madde 15 - 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 105 inci maddesine göre Sa­yıştay görüşü alındıktan sonra hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürür­lüğe girer.

 

Madde 16 - Bu Yönetmeliği Aile Araştırma Kurumu’nun bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.