ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLANMA VE BELLEK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve bu organların çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaşlanma ve Bellek Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Proje ve eğitim grupları: Merkezin proje ve eğitim gruplarını,

e) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumda en çok görülen ve daha çok yaşlanma dönemine ait olan dejeneratif beyin hastalıklarının nedenleri ve tedavileri üzerine araştırma yapmak.

b) Hastalıklar ile ilgili konularda sağlık profesyonellerini, hastaları ve ailelerini eğitmek.

c) Bellek ile ilgili hastalıklar için birincil ve ikincil korunma yollarını toplumla paylaşmak.

ç) Bilişsel sorunları olan bireyler için bakımda en yüksek kaliteyi sağlamak.

d) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini geliştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak.

e) Bilimsel ve maddi kaynak sağlamak için; ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak.

f) Alana yönelik kurs, kongre, konferans, sempozyum, seminer ve yaz okulları düzenlemek, bilimsel yayınları desteklemek.

g) Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerin planlanması ve uygulanması için Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak.

ğ) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek.

h) Bu amaçlarla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal ve psikolojik açıdan iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmelikte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

e) Üniversite tarafından verilecek diğer ilgili görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve kurul toplantılarına katılmak ve Merkezin çalışmalarının amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurulların gündemini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkezin, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idarî düzenlemeleri yapmak, idarî ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını ve gerekli stratejik planları hazırlamak.

ç) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.

d) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

e) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen, en fazla oniki üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim Kurulu üyesinin/üyelerinin yerine aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idarî ünitelerinin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerinin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

d) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

e) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek, Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

f) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak.

g) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin ilke ve esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte, Merkezin amacı ile ilgili çalışmalar yapan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum kuruluşları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya yaşlı sağlığı ve bakımı alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler ve Üniversite öğretim üye ve elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla oniki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişarî niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Proje ve eğitim grupları, Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla, proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

(2) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun projeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır. Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü, proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunar ve bu durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının işbirliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idarî işlerinde görevli olanlar, Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.