OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelik, Osmangazi Üniversitesinin tüm eğitim,öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2. maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı:

Madde 2 - Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, her seviyede bilim, meslek ve dil kursları açmak,

b) Belirli Bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,

d) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetleri üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak,

e) Üniversite birimlerinin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren danışmanlık, uygulama, plan deney raporları, fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirilmesi, ölçme, ölçü ayarı hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar hazırlamak.

Yönetim Organları

Madde 3- İşletmenin Yönetim, Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul  ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları Yürütme Kuruluna devredilebilir. Yürütme kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4- Osmangazi Üniversitesi döner sermaye İşletmesinin sermaye limiti (66.500.000.-TL.) “almışaltı milyon beşyüzbin liradır.”

Uygulanacak Hükümler

Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6- 28 Şubat 1984 tarih ve 18326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesi  Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 20 Mayıs 1987 tarih ve 19465 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Metalurji Enstitüsü Döner sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 6 Şubat 1992 tarih ve 21134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile anılan yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin tümü bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Osmangazi Üniversitesi bünyesinde mevcut döner sermaye işletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliklerine göre başlamış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7-Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 8-Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

(1)‘‘Osmangazi Üniversitesi’’ ibaresi; 01/07/2005 tarihli ve 5379 sayılı kanunun 1. maddesi ile ''Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'' olarak değiştirilmiştir.