BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU

AİLE ARAŞTIRMA KURULU GÖREV VE

ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 Amaç ve Dayanak

 Madde 1 - Bu Yönetmelik Aile Araştırma Kurulunun görev ve çalışma esaslarını düzenlemek üzere 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

 Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen:

 Başkan; Aile Araştırma Kurumu Başkanını,

 Kurum; Aile Araştırma Kurumunu,

 Kurul; Aile Araştırma Kurulunu,

Başkanlık; Aile Araştırma Kurumu Başkanlığını,

Başkan Yardımcısı; Aile Araştırma Kurumu Başkan Yardımcılarını,

Üye; Aile Araştırma Kurulu üyelerini,

ifade eder.

 Kurulun Görevleri

 Madde 3 - a) Kurumun görevleri içinde yer alan araştırma projeleri ön­celik sırasını tespit etmek uygulanacak projeleri karara bağlamak,

b) Sosyal amaçlı vakıf, demek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasına karar vermek,

c) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler itibariyle aile yapısına etkili ola­bilecek yayınlar konusunda görüş bildirmek ve gerekirse bu görüşleri basın ­yayın araçları yoluyla duyurmak,

 d) Kurum görev alanına giren mevzuat ve konularda görüş bildirmek,

 e) Başkanlığın hazırlayacağı kısa ve uzun vadeli faaliyet plan ve program­ları ile uygulamalar hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

f) Mevzuatla yerilen diğer görevleri yapmaktır.

 Kurul Üyeleri ve Görev Süresi

Madde 4 - Kurul üyeleri:

a) Kurum Başkanı ve Başkan yardımcıları,

b) Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından, biri üniversite öğretim elemanlarından olmak üzere aile ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek üç üye,

 c) Adalet Bakanı tarafından aile hukuku alanında uzmanlaşmış kişiler ara­sından seçilecek üye,

 d)Milli Eğitim Bakanının Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçe­ceği bir üye,

 e) Diyanet İşleri Başkanınca, Başkan yardımcıları arasından seçilecek bir üye,

 f) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

g) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Planlama Başkanından meydana gelir.

 Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden seçi­lebilirler.

 Kurul Toplantı ve Çalışma Esasları

 Madde 5 - Kurul yılda en az oniki defa olağan olarak toplanır, ayrıca Baş­kanın istek ve çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. Kurulun toplantı yeri, Kurum merkezidir. Ancak Başkanın uygun göreceği başka bir yerde de toplana­bilir. Bu durumda toplantı yeri üyelere önceden bildirilir.

Gündemin Tespiti ve Çalışma Gruplan

Madde 6 - Toplantı gündemi ile, toplantı gün, saat ve yeri Başkan tarafın­dan tespit edilir ve toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir.

 Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyları ile gündemde değişiklik veya ilaveler yapılabilir. Evvelce karara bağlanmış bir konunun yeniden görüşül­mek üzere gündeme alınması, tüm üyelerin salt çoğunluğunun oyları ile müm­kündür. Kurul, gündemine alman konular üzerinde detaylı çalışmalar yapıp rapor ve rapor taslakları hazırlamak üzere gereğinde üyeler arasından seçilecek bir baş­kanı ile iki yardımcısından oluşan çalışma grupları oluşturabilir. Grup başkanı veya seçilecek bir grup üyesi raportörlük görevini üstlenir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 7 - Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılara Kurum Başkanı, başkanlık eder. Kurum Başkanının bulunmaması halinde, Kuru­la Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, onunda yokluğu halinde en kıdemli Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Kurul, gündemindeki konulan görüşerek karara bağlar.

Kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Kurul, gündeminde olan ve tamamlayamadığı konuları, görüşülmek üzere bir sonraki toplantıya bıra­kabilir.

 Tutanak ve Kararlar

Madde 8 - Kurulda yapılan görüşmeler özet olarak tutanağa geçirilir. Ka­rarlar gerekçeli ve özet olarak yazıldıktan sonra üyelerin imzasına sunulur. Ka­rarlarda karşı oy kullananların görüşlerine de yer verilir. Kurulun sekreterya hiz­metleri Başkanlıkça yerine getirilir.

 Kurul Kararlarının Duyurulması ve Uygulanması

 Madde 9 - Kurulda alınan kararları kamuoyuna açıklama yetkisi Başkana aittir. Kurul kararları Başkanlıkça İcra edilir.

Yolluk ve Huzur Hakkı, Huzur Ücreti

Madde 10 - Kurul toplantılarına katılan üyelere, 6245 sayılı Harcırah Ka­nunu hükümlerine göre belirlenen miktarda yolluk ödenir. Ayrıca Başbakanın ve­ya ilgili Devlet Bakanının onayı ile kamu görevlisi olan üyelere huzur hakkı, ka­mu görevlisi olmayan üyelere huzur ücreti verilir. Huzur hakkı ile huzur ücreti Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından belirlenir.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımladığı tarihten itiba­ren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan veya ilgili Devlet Ba­kanı yürütür.