ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

Kuruluş

Madde 1- Bu Yönetmelik ile Osmangazi Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (“FBAM”) adıyla bir merkez kurulmuştur.

 

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönetmelikte Üniversite, (Değişik ibare:RG-12/4/2015-29324) Eskişehir Osmangazi Üniversitesini; Rektör, bu üniversitenin rektörünü; Fakülte, (Değişik ibare:RG-12/4/2015-29324) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini; Dekan, bu fakültenin dekanını; Merkez, (Değişik ibare:RG-12/4/2015-29324) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezini ve Müdür, bu merkezin müdürünü ifade eder. Ayrıca, bölümler, Fen Edebiyat Fakültesinin adı belirtilen bölümlerini ifade eder.

 

Amaç ve Görevleri

Madde 3 –(Değişik:RG-12/11/1999-23874)

Merkezin amacı ülkemizde sanayinin ihtiyaç duyduğu yönetici, kimyager, biyolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi ve eğitimcileri , ara insan gücünün temini gibi her türlü personelin eğitimini vermek için araştırmalar yapmak, ihtiyaçlarını saptamak; bu ihtiyaçlara yönelik öğretim elemanlarını bilgilendirmek, kurslar, seminerler düzenlemek ve uygulamalar yapmak, gerekli broşür, not, kitap ve benzeri yayınlar hazırlamak, bunları yayınlamak ve/veya yayınlatmaktır. Uluslararası düzeyde amaçlarına uygun olacak şekilde yurtdışı benzeri araştırma kurumları ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak, yapılan başarılı çalışmaları olan araştırmacı ve uygulamacılara sertifika ve ödül vermektir.

 

Merkezin Yapacağı Çalışmalar

Madde 4- Merkez üçüncü maddede belirtilmiş olan amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Fen eğitimi verme konusunda araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, projeler hazırlamak, anketler yaptırmak ve bu alandaki yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine yardımcı olmak,

b) Personelin sürekli eğitimi konusunda danışmanlık görevini yerine getirmek,

c) Sanayimizin çeşitli dallarında çalışan personel için kısa dönemli kurslar açmak, seminerler vermek, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

d) Çevre konusunda ülkemiz için gerekli olan araştırma, uygulama ve eğitim yapmak,

e) Milli Eğitimimizin ihtiyaç duyduğu konularda hizmet içi eğitimi sağlamak,

f) (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri ile ilgili sözleşmeler yapmak,

g) Eğitim ve Öğretim için gerekli olan tüm görsel-işitsel (video, teyp, tepegöz, TV. CD. PC., Bilgisayar gibi) araç, dergi, kitap abstrakt, mikrofilm, standartlar vb. gibi tüm gereç ve dökümanları temin etmek,

h) Hazırlanan not, teksir, broşür ve teknik raporları yayınlamak ve/veya yayınlatmak.

 

Madde 5- Merkezin organları şunlardır:

a)  Genel Kurul

b)  Yönetim Kurulu

c)   Müdür

 

Genel Kurul

Madde 6- Genel Kurul, Rektör, Dekan, Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İstatistik Bölümü Başkanları ile bu bölümlerdeki Anabilim dalı Başkanlarından oluşur.

                        

Madde 7- Genel Kurul her yılın Haziran ayında bir defa olağan, ayrıca Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün başkanlığında olağanüstü toplanır. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır.

 

Madde 8-Genel Kurulun Görevleri:

a)  Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b)  Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu inceleyerek bilgi almak,

c)  Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı almak.

 

Yönetim Kurulu

Madde 9- Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Genel Kurul tarafından, Müdürün göstereceği bir misli aday arasından üç yıl için seçilen 3 üyeden oluşur.

 

Madde 10- Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Merkezin Çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen öteki işleri görmektir.

 

Madde 11- Yönetim kurulu Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

 

Müdür

Madde 12- Müdür, (Değişik ibare:RG-12/4/2015-29324) Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İstatistik Bölümleri öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

 

Madde 13- Müdürün Görevleri:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Çalışma programlarını yürütmektir.

d) En çok iki Müdür Yardımcısı seçmektir. Müdür Yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Müdür yardımcılarının görevi, müdür değişince biter.

 

Oylamalar

Madde 14- Oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün oyu çift sayılır.

 

Hizmetin Yürütülmesi

Madde 15- Merkezdeki hizmetlerin yerine getirilmesinde Fen Edebiyat Fakültesi’nin imkanlarından yararlanılır. Bu konudaki düzenlemeler Müdür ve Dekan tarafından birlikte yürütülür.

 

Kaynaklar

Madde 16- Merkezin ihtiyaçları, Fakültenin Döner Sermaye İşletmesi, Üniversite Araştırma Fonu, Üniversite Bütçesi ile Vakıf ve Koruma Derneği, Bağış gibi diğer kaynaklardan karşılanır.

 

Madde 17- Merkezin yerleşimi için gerekli oda, laboratuar, bina gibi fiziki ihtiyaçları Dekan tarafından karşılanır.

                       

Yürürlük

Madde 18-Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 19-Bu Yönetmeliği (Değişik ibare:RG-12/4/2015-29324) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________________

1 Bu Yönetmeliğin adı 31/3/2015 tarihli ve 29312 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (“FBAM”) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/1/1996

22517

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

12/4/2015

29324

2.       

 

 

3.