UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim programları öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim programları öğrencilerinin kayıt ve kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS/ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kredisi: Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş akreditasyon sistemini,

b) Bölüm: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu idari ve teknik programlar bölümünü,

c) Bölüm başkanı: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu idari ve teknik programlarının bölüm başkanını,

ç) Danışman: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ders danışmanı: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programları bünyesindeki derslerin danışmanını,

e) Ders kaydı: Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde derslere kayıtlanma işlemini,

f) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik uygulama gibi çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri diğer etkinlikleri ifade eden ölçü birimini,

g) Eğitim yönetim sistemi: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokuluna ait internet sitesi, iletişim programları, forum, sohbet, duyuru panoları, kısa mesaj ve benzeri tüm bilişim ve iletişim araçlarını,

ğ) Komisyon: Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bölüm ve program başkanlarından oluşan komisyonu,

h) Meslek Yüksekokulu: Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu,

ı) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

i) Öğrenci: Meslek Yüksekokulunun uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,

j) Program: Meslek Yüksekokulunun uzaktan eğitim programlarını,

k) Program başkanı: Meslek Yüksekokulu bünyesindeki program başkanlarını,

l) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

n) Uzaktan eğitim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eğitim sistemini,

o) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

ö) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

p) Yüksekokul Kurulu: Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

r) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim ve öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Meslek Yüksekokulunda, bu Yönetmelik kapsamında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim yapılır.

Eğitim ve öğretimin planlanması

MADDE 7 – (1) Üniversite Senato kararları çerçevesinde uzaktan/açık eğitim ve öğretimle yapılacak olan önlisans, lisans ve lisansüstü bölüm ve programlarında; sistem yönetimi, yazılı eğitim-öğretim materyallerini yapılandırma, canlı ders, video çekim ve ölçme değerlendirme hizmetlerini planlar ve yürütür.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl kayıt yenileme ve ders kayıtları dönemi, en az yetmiş iş gününden oluşan ders dönemi ile yarıyıl sonu sınavı döneminden oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

(2) Meslek Yüksekokulu; akademik takvim ve eğitim ve öğretim programlarındaki değişiklik önerilerini Yüksekokul Kurulunda görüşerek, her yıl Müdürlükçe en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senatoya gönderir.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil İngilizcedir.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, söz konusu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 11 – (1) Meslek Yüksekokuluna kayıt için adayların;

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olması, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin ise Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Meslek Yüksekokulu ilgili programına kayıt hakkı kazanmış olması

gerekir.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Öğrencilerin Meslek Yüksekokuluna kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(3) Yüksekokulda öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen belgelerle ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Süresinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Katkı payı/öğrenim ücretleri ve kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 58 inci maddesi ve 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmek için, öğrenciler her bir dönem için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen öğrenim ücretini ve katkı payını ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Öğrenci, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını şahsen yenilemek zorundadır. Süresinde kaydını yaptırmayan öğrencilerin mazeretlerine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler; akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Bu süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz ve izleyen yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 13 – (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin kaydı, mazeretini belgelendirmesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Danışmanlık

MADDE 14 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca her program için bir akademik danışman ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanları, öğrenciyle Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı veya farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.

Öğretim programları, dersler ve stajlar

MADDE 15 – (1) Bölüm dersleri ile bu derslerin yarıyılına göre dağılımları, haftalık saatleri, kredileri ve ön şartları, öğretim türleri ve türler için öngörülen dönem ve süreleri, Yüksekokul Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğretim programlarında Yüksekokul Kurulunca yapılacak değişiklikler sonucunda toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler, yapılacak intibak programı ile eski ve yeni girişli tüm öğrencilere uygulanır. Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan intibak esaslarına göre yapılır.

(3) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler.

Kayıt, kayıt yenileme, ders alma

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

(2) Genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllarda başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, danışman ve bölüm başkanının onayı ile belirleyeceği bir üst yarıyıl dersleri ile birlikte toplam 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(3) Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir.

(4) Teorik derslerin kredisi, o ders için belirlenen haftalık ders saati ile eşittir. Uygulamalı derslerin kredisi ise, haftada 1-4 saat arasındaki derslerde toplam bir kredi değerindedir.

(5) Staj esasları, Senato tarafından belirlenir.

(6) Yeni kaydolan öğrenciler; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ders muafiyetleri haricinde, sadece birinci ve ikinci yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bir yarıyıla ait programda başarılamayan veya alınamayan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda öncelikle alınır.

(7) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yarıyılında Meslek Yüksekokulunun akademik takviminde belirlenen süre içinde ders kayıtlarını internet üzerinden yapar. Meslek Yüksekokulunun her program için belirlediği akademik danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.

(8) Öğrenciler ders kaydını yaptırmadan önce; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmeleri için, ilgili mevzuata göre her yıl belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(9) Öğrenciler; tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışmanın onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirmek veya yeni ders ekletmek üzere Müdürlüğe başvurabilir.

(10) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(11) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarısız olunan dersler, verildikleri ilk yarıyılda tekrar alınır.

(12) Öğrenciler derslerini kendileri seçerler, danışmanlar tarafından belirlenen dersler öğrenci işleri bilgi sistemi tarafından otomatik olarak da belirlenebilir.

Sınıf geçme, ders geçme ve ön şartlı dersler

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programları, Meslek Yüksekokulunun yarıyıllarına göre düzenlenmiş ders seçme esaslarına göre uygulanır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki çeşittir. Öğrenciler mezun olabilmek için, Yüksekokul Kurulunun belirlemiş olduğu en az kredi miktarını bu derslerden sağlar.

(2) Gerektiğinde, ön şart olan dersler ve bunlara bağlı ön şartlı dersler Yüksekokul Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Ön şartlı derslerden başarısızlık halinde bu derse dayalı dersler alınmaz.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 18 – (1) Öğrencinin, daha önce almış ve başarmış olduğu dersin/derslerin yerine, AKTS kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan dersin/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunda söz konusu ders veya derslerden muafiyet sağlanır.

(2)Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için birinci yarıyıl eğitim-öğretiminin başlamasından itibaren onbeş iş günü içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Muaf olduğu dersler dikkate alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci daha üst sınıf veya yarıyılların birine intibak esasları dikkate alınarak öğrenime başlatılabilir. Yukarıda belirtilen süre ve zaman dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(3) Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yıl belirlenir.

Muafiyet ve intibak işlemleri

MADDE 19 – (1) Muafiyet isteği komisyon tarafından incelenerek her bir öğrenciye ayrı intibak çizelgesi düzenlenir. Düzenlenen bu rapor Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıla/yıla yapılır.

(2) Muafiyet talebi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam ederler.

(3) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde dersin AKTS (ECTS) kredisi ve içeriği dikkate alınır.

(4) Yatay geçiş yolu ile kayıtlanan öğrencinin diğer yüksek öğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet taleplerinde, birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) dikkate alınarak intibak yapılır.

(5) Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise dersin AKTS (ECTS) kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir. Öğrencilerin intibak işlemlerinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan not dönüşüm tablosu kullanılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerde staj hariç devam zorunluluğu aranmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır. Bu programlarda, her dönem için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca, yıl boyunca kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler yapılabilir. Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler internet üzerinden uygulanır. Dönem sonu sınavları ise yüz yüze olarak yapılır. Dersi veren öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, kısa sınav, ödev, proje, ders izleme, tartışma, mesaj ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyerek değerlendirir. Tüm bu değerlendirmeler internet üzerinden uygulanır. Not değerlendirmeleri yedi iş günü içerisinde ilan edilir. Sınavlar, Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği gün, yer ve saatlerde yapılır.

Ara ve dönem sonu sınavları, dönem içi çalışmalar

MADDE 22 – (1) Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Dönem sonu sınavları yazılı, sözlü ya da test biçiminde olabilir. Yıl içi ara sınav ve değerlendirmelerinin sayısı, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Uzaktan eğitimde dönem sonu sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan çalışmaların başarı notuna katkısı %20’dir. Dersi veren öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmaların ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yarıyıl içi ara sınavı, araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan elde edilen notlar, yarıyıl içi notu olarak belirlenir. Yarıyıl içi çalışmalara katılmayan veya anılan çalışmaları yapmayan öğrenciye, katılmadığı yarıyıl içi çalışmanın her biri için sıfır (0) notu verilir. Yarıyıl içi notu, yarıyıl sonu sınav tarihinden en geç bir hafta önce eğitim yönetim sisteminde ilan edilir.

(3) Dönem sonu sınavları (yarıyıl sonu sınavı), öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gireceği sınavdır.

Mazeret sınavı

MADDE 23 – (1) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı olan öğrencilerin mazeret sınavına dair uygulamalarda, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretler esas alınır. Öğrenciler, bu mazeretini gösterir belgeyi, aldığı tarihten itibaren beş takvim günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte öğretim birimi yönetimine sunmak zorundadır.

(2) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli mazereti nedeniyle, sadece ara sınavlara giremeyen öğrencilere, Yüksekokul Yönetim Kurulunca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav hakları aynı yarıyıl içinde, Yüksekokul Yönetim Kurulunca tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullandırılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Mazeret sınavları her yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavları açılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 24 – (1) Yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden; final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrenciler başarısız olduğu her ders için, ilan edilen bütünleme sınavlarına girebilir. Final sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir; bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.

Tek ders sınavı

MADDE 25 – (1) Mezun olabilmek için zorunlu staj çalışması hariç, gerekli şartları yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o dersten 0 (sıfır) not almış sayılır. Ayrıca, bu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 27 – (1) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır. Sınav tarihleri ise, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Sınavlar ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Sınav evraklarının saklanması

MADDE 28 – (1) Öğretim elemanı tarafından imzalanarak kapatılan zarflar içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilen her türlü sınav kâğıdı/evrakı ile eğitim yönetim sisteminde kayıtlı bulunan ders devam ve ara sınavlara ait veri tabanı sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile saklanır.

Not ortalaması

MADDE 29 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; ilgili derslerden alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 30 – (1) Öğretim elemanları sınavların bittiği en son tarih itibariyle yedi takvim günü içerisinde, sınav sonuçlarını ilan etmek ve sınav evrakını ilgili öğretim birimine sınavların bitiminden itibaren otuz günlük süre içerisinde teslim etmek zorundadır.

(2) Not girişlerinin otomasyon sistemine zamanında girilememesi halinde, ilgili öğretim elemanının dilekçesi ve not listesi Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlandıktan sonra birim öğrenci işleri tarafından programa işlenir.

(3) En az iki yıl saklanan belge ve tutanaklar, Müdürlük tarafından kurulan imha komisyonunca tutanak altına alınarak imha edilir. İmha komisyonu; müdür, program başkanı, meslek yüksekokulu sekreteri olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

(4) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş takvim günü içinde, maddi hata gerekçesiyle Yüksekokul yönetimine yazılı başvuru yapmak suretiyle sonuçlara itiraz edebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 31 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden veya 100’lük sisteme döndürülecek şekilde değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin türü, atölye, laboratuar, pratik çalışma gibi uygulamaların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde bölüm başkanlığının talebi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin ara sınav ile yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun toplanması sonucunda virgülden sonra iki basamak alınarak dersin başarı ortalaması belirlenir.

(2) Dersin başarı notu, mutlak veya dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak her öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen aşağıdaki başarı notları verilir:

 

Katsayı

Yüzde veya

Yüzlük Karşılığı

Derecelendirme

AA

4.00

90-100

Mükemmel

BA

3.50

85-89

Çok iyi

BB

3.00

75-84

İyi

CB

2.50

70-74

Orta

CC

2.0

60-69

Geçer

DC

1.50

50-59

Başarısız

FF

0.00

49 ve aşağısı

Başarısız

DZ

0.0

Devamsız

Başarısız

 

(3) Katsayı değeri olmayan ve not ortalamasına katılmayan öğrenciye, MU ve TR başarı notları verilebilir. Bunlardan;

a) MU (muaf) notu; muafiyet sınavı sonucunda başarılı olarak değerlendirilen öğrencilere verilir veya başka bir yükseköğretim kurumunda başarılmış olan ve muaf kabul edilen derslerin başarı notunu göstermek için de kullanılır. Başarı notu MU ile değerlendirilen öğrenci o dersi başarmış sayılır ve bu not genel not ortalamasına katılmaz.

b) TR (transfer) notu; bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygun görülen dersler, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla verilir. Yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğrencinin ders almasının Yüksekokul Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü ve öğrencinin dersi başarı ile tamamladığı durumlarda TR notu ile verilir. TR notu genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve YT başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Başarı notu DC, FF, DZ ve YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir.

(5) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile aynı yarıyılda açılan diğer seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir. Ancak seçmeli dersini değiştiren öğrencinin bu dersin öğrenim ücretinin hesaplanmasında, bu dersi ilk kez alıyor şeklinde değerlendirilmez. Bu öğrencinin seçmeli dersi kaçıncı kez aldığı dikkate alınarak öğrenim ücreti alınır.

(6) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notu stajların başarı durumlarını belirtmek için kullanılır.

(7) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin başarı değerlendirmesi, bu maddenin ikinci fıkrasındaki harf notları ile ifade edilerek ortalamaya katılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenime Ara Verme, Yatay Geçişler, Mezuniyet ve Diploma İşlemleri, Sertifika

Programları, Katkı Payı Ödemeleri ve İlişik Kesme

Öğrenime ara verme

MADDE 32 – (1) Öğrencilere belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ön lisans eğitim-öğretimi süresince en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bu izin süresi 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami eğitim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gerekir. Bu şekilde izin alan öğrenci Meslek Yüksekokuluna devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez.

(2) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içindeki öğrenim hakları saklı tutulur.

Yatay geçişler

MADDE 33 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 – (1) Ön lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlaması gerekir.

(2) Genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler üstün onur listesine geçerek mezun olurlar ve ayrıca kendilerine başarı belgesi verilir.

(3) Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içerisinde diploması verilir. Diplomasının basılamaması durumunda ise öğrenciye geçici mezuniyet belgesi düzenlenir.

(4) Diploma ve sertifikalar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Sertifika programları

MADDE 35 – (1) Meslek Yüksekokulu uygun gördüğü alanlarda sertifika programı açabilir. Sertifika programlarının esasları Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Aşağıda sayılan hallerde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi. Bu durumda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı aranmaz.

(2) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve kullanıcı öğrencilerin sorumlulukları

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi Üniversitenin tesislerine ve eğitim yönetim sistemine giremezler.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 38 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.