BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİLGETSAM): (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk kültürü için önemli ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sanatlarını araştırmak, incelemek, tanıtmak, arşivlemek, geçmiş kültür ve sanat değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak; yeni sanat ve kültür üretiminde bunlardan yararlanıp uygulamalar yapmak,

b) Elde edilen bilgi ve dokümantasyonun arşivlenerek, bunlardan ulusal ve uluslararası tüm ilgililerin yararlanmasının sağlanması yönünde yayın ve benzeri çalışmaları yapmak, ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesinin yanısıra ilgili alanlarda sertifika vermek üzere eğitim programlarını yürütmek,

c) Geleneksel sanatların içeriğine yakın olan tarih, edebiyat gibi bölümlerde ortak projeler üretip yan dallarla desteklenen geniş bir eğitim perspektifi ortaya koymak ve sanatsal kaliteyi yükseltmek,

ç) Geleneksel sanatlara ilgi duyan ve bu alanda yeteneklerini geliştirmek isteyen kişilere imkân sağlayarak üretici olmalarını teşvik etmek, talep hâlinde bu hizmetlerden halkın faydalanmasını sağlamak,

d) Kurs, konferans, konser, festival, turne, sergi ve benzeri etkinlikleri ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk kültürü için önemli ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları araştırmak ve inceleme yapmak veya yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak, desteklemek veya destek almak,

b) Ortaya çıkarılan veya var olan sanat değerlerinin koruma altına alınmasına ve restorasyonuna yönelik çalışmalar yürütmek,

c) Belgelendirme ve arşivleme çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bilgilerden ulusal

ve uluslararası düzeyde ilgililerce yararlanılabilmesini sağlamaya yönelik yayın, yayım ve benzeri çalışmalarla, çeşitli sanatsal, bilimsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

ç) Konuyla ilgili yurt içinden ve yurt dışından kişi ve kuruluşların talepleri doğrultusunda ortak çalışmalarda yer almak, danışmanlık hizmeti vermek,

d) Uygun bulunan hâllerde arşiv ve diğer imkanları, yurt içi ve yurt dışından isteyen özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere açmak,

e) Etkinlik alanına giren konularda öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmasına yardımcı olmak,

f) Türkiye’de sanat ve kültürün tanıtılmasına yönelik çeşitli çalışma ve etkinlikler yürütmek,

g) Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve uzman kişilerle işbirliği yapmak, geleneksel metotlarla eser veren ve orijinal denemeler yapan sanatkarları desteklemek,

ğ) Alanla ilgili konularda sertifika ve diğer eğitim-öğretim programlarını ve bu programlarla ilgili sınavları düzenlemek ve yürütmek,

h) Sempozyum, seminer, sergi ve benzeri sanat organizasyonları yapmak,

ı) Alanlarında uzman sanatçılarla birlikte belli dönemlerde atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenlemek; fikir, yöntem ve uygulamalara ilişkin geliştirme çalışmalarını yürütmek,

i) Türk müziği topluluğu kurarak, klasik Türk musikisi ve geleneksel halk musikisinin icra edilmesini sağlamak; ayrıca bu iki temel türün dışındaki Türk tasavvuf musikisi, mehter gibi formları da icra etmek veya icra eden alt topluluklar oluşturmak,

j) Türk halk müziği ve klasik Türk müziğinin nota ve nazari esaslarının öğretildiği kurslar açmak,

k) Ud, kanun, keman ailesi, tanbur, rebab, ney, klasik kemençe, lavta, klarnet gibi klasik Türk musikisi sazlarının eğitimini içeren kurslar açmak,

1) Bağlama ailesi, kopuz ailesi, kaval, mey, zurna, kabak kemane, tulum, Karadeniz kemençesi, tar gibi Türk halk müziği sazlarının eğitimini içeren kurslar açmak,

m) Türk musikisi usulleri ve kudüm, bendir, dâire, def, kös, davul, nakkare, darbuka gibi vurmalı sazların eğitimini içeren kurslar açmak,

n) Türk musikisi sazları yapım bölümü (lutierlik) kurarak, atölyelerde lutierlik dersleri vermek,

o) Orta Asyadan günümüze kadar kullanılan tüm Türk sazlarını imal edip, saz yapımı ve tamiri hususunda iç ve dış talebi karşılamak, eski Türk sanat eserlerinin sergilendiği geleneksel Türk sanatları müzesi kurmak,

ö) Türk halk oyunlarının öğretilmesini sağlayarak, oluşturulacak toplulukla Üniversite adına gösteri düzenleyip yarışmalara katılmak; ayrıca Bilecik yöresinin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarını derleyerek mevcut oyunlarla birlikte öğretimini sağlamak ve gösterilerle tanıtımını yapmak,

p) Masal, hikâye, yaşanmış olay, mâni, tekerleme, türkü, düğün adetleri, kıyafet, yemek ve benzeri folklorik öğeleri derleyen bir ekip kurmak, yapılan araştırma sonuçlarını arşivleyerek yazılı ve görsel basında yayınlamak,

r) Seramik ve çömlekçilik kursu açmak; Bilecik ili içerisinde her yıl düzenlenen festivale katkıda bulunarak genel anlamda üretim ve tanıtımı hususunda çalışmalarda bulunmak,

s) Bilecik ilinde bulunan mimari eserlerin araştırılması, korunması ve tanıtımı üzerine çalışmalar yapmak,

ş) Minyatür (geleneksel Türk resmi), Tezhip (Türk süsleme sanatı), Hüsnühat (güzel yazı), Ebru, ahşap oymacılığı, kündekâri (geçme) ve sedef kakma, çinicilik, kilim ve halı dokumacılığı, kalem işi (İç mimari süslemesi), orta oyunu, Meddah ve benzeri oyunlarla ilgili kurslar açmak,

t) Yapılan araştırma ve çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında konser, turne, festival, sergi, kurs, arşiv, konferans, sempozyum, bilimsel yayın, yazılı ve görsel basın aracılığı ile duyurmak,

u) Gerektiğinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla, eğitimci, materyal, faaliyet ve bilgi hususunda alışveriş yaparak üretim alanlarını destekleyerek geliştirmek,

ü) Bu amaçlar doğrultusunda çeşitli düzey ve kapsamda yarışmalar yapmak, ödüller vermek,

v) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordineyi sağlamak,

f) Çalışma ve uygulama birimlerini yönlendirmek ve denetlemek,

g) Oluşturulan çalışma ve uygulama birimlerinin çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ı) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her eğitim-öğretim yılında en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 -– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

c) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğine ve bu çalışmaları yapanlara ödenecek miktarı belirlemeye karar vermek,

ç) Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı diğer akademik birimlerin ilgili kurullarınca belirlenen birer üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak.

Çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Müdür, Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu faaliyetleri yürütmek üzere, bir Yönetim Kurulu üyesi ile Üniversite birimlerindeki ilgili akademik ve/veya idari personelden oluşan çalışma ve uygulama birimleri oluşturabilir. Çalışma ve uygulama birimleri, Müdür ve/veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

__________________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Bilecik Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken, 9/6/2012 tarihli ve 28318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilecik Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/2/2010

27488

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/6/2012

28318

2.