ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı personelinin sicil amirlerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

ÇALIŞMA VE  SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ                                                                                                        

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

Personelin Görev Unvanı

I. Sicil Amiri

II. Sicil Amiri

III. Sicil Amiri

Başkan

Müşteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

Başkan Yardımcısı

Başkan

Müsteşar Yardımcısı

 

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Müsteşar Yardımcısı

 

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

Şube Müdürü, Araştırmacı, Döner Sermaye İşletmesi Saymanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

Diğer Personel

Şube Müdürü

Başkan Yardımcısı