KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

                b) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezini,

                ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, disiplinler arası bir anlayışla Türkiyat araştırmaları yapmaktır.

                Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:

                a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlar, bu projeleri yürütecek bilim insanı grupları oluşturur ve finansman kaynaklarını bulur.

                b) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilim ve araştırma kurumları ile bilimsel işbirliği yapar, gerektiğinde bu kurumlara üye olur.

                c) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır.

                ç) Gerekli hallerde bilimsel kazı çalışmaları planlar ve ilgili kurumların işbirliğini sağlayarak kazılar yapar, yaptırır.

                d) Özel ve kamu sektöründeki kurumlara danışmanlık yapar.

                e) Kitap, dergi, bülten, çalışma raporu ve benzeri yayınlar yapar; bu alanda uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür.

                f) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitime katkıda bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu.

                Merkez müdürü ve görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün vereceği işleri yürütür ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

                (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

                b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

                c) Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

                ç) Personel ihtiyacını belirleyip Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

                d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

                e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

                Merkez yönetim kurulu ve görevleri

                MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile Merkez Müdürünün Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği beş kişi arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenle görevi sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

                (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                (3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

                b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını değerlendirmek ve Rektörün onayına sunulmak üzere karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.